Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Описание

Описание

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Архитектура
Магистър (MA)

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Computational Architectural Design and Advanced Product Creation
Магистър (MA)

Опазване на културното наследство
Магистър (MA) за бакалаври

Специалността "Архитектура" се открива през 1943 г. - една година след основаването на първото Висше техническо училище в България. През 1951 г. е основан и Архитектурният факултет с 8 катедри. В Архитектурния факултет на УАСГ се извършва обучение и подготовка на студенти по архитектура и урбанизъм. Тук се обучават и подготвят и специализанти и докторанти, извършва се отговорна научно-изследователска дейност, разработват се проекти на значими архитектурно-градоустройствени обекти.

брошура Архитектура

брошура Урбанизъм

Студентите по специалността АРХИТЕКТУРА се приемат след състезателни анонимни конкурсни изпити - 1 по математика и 3 по рисуване. Те се провеждат във втората половина на месец юли.

До 2003 година в Архитектурния факултет са се дипломирали над 6000 архитекти. През учебната 2010/2011 година в Архитектурния факултет се обучават около 1100 български и чуждестранни студенти. Обучението се осъществява от колектив от 27 хабилитирани и 50 нехабилитирани преподаватели. Част от дисциплините се преподават от преподаватели от другите факултети на УАСГ. В обучението участват голям брой хонорувани преподаватели-специалисти с богат практически опит.

Факултетът осъществява значителна международна дейност, включваща и студентски обмен с различни европейски училища по Архитектура.

Випускниците на Архитектурния факултет се дипломират с държавни дипломи за висше образование, като получават квалификацията "архитект". Те могат да се реализират в широк кръг от дейности - комплексно проучване, планиране и устройство на териториални, ландшафтни и селищни системи; градоустройствено планиране на градове, села, градски ансамбли, центрове и функционални зони; архитектурно проектиране на жилищни, обществени, промишлени и аграрни сгради, комплекси и съоръжения; обзавеждане и дизайн на интериорни и екстериорни пространства; ръководство и организация на строителството и строителното производство; ведомствена и фирмена инвестиционна политика; проучвателни и контролни функции на общините в областта на градоустройството и архитектурата; научно изследователска, внедрителска и преподавателска дейност.

Специалността УРБАНИЗЪМ е нова за Университета по архитектура, строителство и геодезия и за страната. Тя е резултат от успешно приключил проект, финансиран по програма PHARE-TEMPUS. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от Националната агенция за оценка и акредитация в България. Обучението по специалността се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от Университета по архитектура, строителство и геодезия, преминали специализирана подготовка в eвропейски университети. В процеса на обучение като хонорувани и гост-преподаватели ще участват изявени професионалисти и академици от България и от Европа.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и за контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм ще развива знания относно:

 • историята на урбанизма като институция и професия;
 • характера, целите, теорията и методите в урбанизма;
 • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище;
 • развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие;
 • политическия, институционалния и законодателния контекст на урбанистичната практика;
 • механизмите за прилагането на урбанистичната политика;
 • връзката на урбанизма с другите видове планирания.

Учебната програма ще развива умения и ценности в следните области:

 • методи за определяне и решаване на проблемите в мултидисциплинарни колективи;
 • правилно мислене относно концепциите, инструментите и мерките за управление на знанията в тяхното практическо приложение;
 • техники за събиране, обработка и анализ на данните, включително използването на съвременни технологии;
 • оценяване и управление на околната среда;
 • анализиране на бъдещите потребности на обществото;
 • интегриране на естетически принципи в урбанизма;
 • съхраняване на културните ценности в заобикалящата човека среда;
 • използване на словесна, писмена и графическа комуникация;
 • спазване на принципите на професионалната етика.

Обучението е с продължителност 4 години, включващи 7 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от студента тема. То се реализира чрез учебни планове и програми, включващи задължителни и избираеми дисциплини, под формата на лекции, семинари и проектиране. При завършване се присъжда образователно-квалификационна степен "бакалавър".

Успешно завършилите това равнище на обучение могат да продължат обучението си в специално разработени за потребностите на страната магистърски програми.

Завършилите специалността "Урбанизъм" могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области:

 • като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото;
 • като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята;
 • като експерти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността;
 • като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

Управлението на Архитектурния факултет се осъществява от следните органи:

 • Общо събрание - Висш орган на управление на Факултета, в който участват всички хабилитирани преподаватели, представители на нехабилитираните преподаватели, на служителите, на студентите и на докторантите. Общото събрание избира членовете на Факултетния съвет и Декана на Факултета.
 • Факултетен съвет - Колективен орган за управление, който координира действията на всички звена на Факултета, избира заместник декани, утвърждава учебните планове и програми, взема решения за обявяване на конкурси за преподаватели и провежда избори за преподаватели в съответствие с изискването на действащите закони.
 • Декански съвет - Съвещателен орган, в който участват деканът, заместник деканите, ръководителите на катедри и звена.
 • Декан - Ръководи цялостната дейност на Факултета и представлява Факултета пред органите на Университета, пред български и чуждестранни организации.
 • Заместник-декани - Подпомагат Декана в ръководството на дейността на Факултета по определени направления.
 • Факултетна канцелария - осъществява административна дейност във Факултета и обслужва административно студентите.

Архитектурният факултет се състои от 8 специализирани катедри: Градоустройство; Сградостроителство; Жилищни сгради; Обществени сгради; Промишлени и аграрни сгради; Интериор и дизайн в архитектурата; История и теория на архитектурата; Рисуване и моделиране. В тях се провежда обучението по основните учебни дисциплини от учебния план. В някои от тях се организира обучението на специализиращите дисциплини /пакети учебни дисциплини по профил/ и се провежда специализирано дипломно проектиране. Към архитектурния факултет има Лаборатория по автоматизирани методи в архитектурното проектиране и Архитектурен кабинет за обучение, в който се извършват различни дейности подпомагащи архитектурното образование.

Адресът на електронната поща на факултета е far@uacg.bg

В обучението на студентите по Архитектура участват и преподаватели от катедри от други факултети в УАСГ.

Катедра Учебна дисциплина
Геодезия Геодезия
Дескриптивна геометрия и Техническо чертане Дескриптивна геометрия
Масивни конструкции Стоманобетонни конструкции
Метални, дървени и пластмасови конструкции Стоманени и дървени конструкции
Строителна механика Строителна механика
Строителни материали и изолации Строителни материали
Организация и икономика на строителството Организация на строителството
Икономика на строителството и архитектурата
Технология и механизация на строителството Технология на строителството и охрана на труда
Математика Математика
Физика Строителна физика
Чужди езици Чужд език
Обществени науки Философия
Обща икономическа теория
Естетика
Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт

Партньори на Архитектурния факултет