Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Описание

Описание

Факултетът по транспортно строителство е обособен като самостоятелен през 1987 г. с обучение по специалността "Транспортно строителство" в два профила - "Пътно строителство" и "Железопътно строителство". През 2002 г. се открива и специализация "Стрителство на транспортни съоръжения". Допълнителна информация за факултета може да намерите на  http://www.fte-uacg.bg/

Заявление за гарантиран прием в инженерните специалности на УАСГ за учебната 2022 - 2023 г., на база успешно издържан ДЗИ.

Заявлението запазва Вашето място като кандидат-студент до приключване на кандидатстудентската кампания, но за записване в УАСГ сте длъжни да подадете необходимите документи в определения срок!

Попълнените заявления за специалност "Транспортно строителство", моля изпращайте на имейла на Деканата на Факултета по транспортно строителство: office@fte-uacg.bg

 

 

 

 Брошура на ФТС

брошура ТС

Структурата на Факултета включва 6 катедри: Математика, Геотехника, Пътища, Транспортни съоръжения, Железници и Обществени науки. Катедрите разполагат с модерни учебни и научно-изследователски лаборатории и изчислителни средства за научно-технически изследвания в редица области, като свойствата на строителните почви, на пътно- и железопътно-строителните материали и елементи при различни взаимодействия между возилата и пътните конструкции, между връхната конструкция на съоръженията и основата, на напрегнатото и деформираното състояние на земните масиви и др. Разработени са и са внедрени в обучението редица програмни продукти, свързани с теоретичните изследвания и проектирането на обекти в областта на геотехниката, транспортните съоръжения, пътното и железопътното строителство.

Факултетът по транспортно строителство се ръководи от висш орган на управление, каквото е Общото събрание, на което се избира Декан и членове на Факултетния съвет. В Общото събрание влизат представители на преподавателите, служители и студенти. Управлението на Факултета се осъществява от Декана, неговите заместници и Факултетния съвет. Деканският съвет е съвещателен орган, в който влизат Деканът, Заместник-Деканите и ръководителите на катедрите.

Административната дейност на Факултета се организира от Факултетната канцелария. Факултетното и катедрените ръководства се избират с четиригодишен мандат.

Представители на Факултета влизат във всички управленски звена на УАСГ.

Двата профила (двете специализации) съществуват още от началото на висшето техническо образование у нас. Факултетът подготвя специалисти по всички направления на съвременната транспортна инфраструктура - основна съставна част на всяко развито стопанство и общество. От 2002 г. е въведен и трети профил: "Строителство на транспортни съоръжения", с което факултетът покрива целия спектър на обучение по транспортно-строителните дисциплини.

Завършилите специалността "Транспортно строителство" получават квалификация "Строителен инженер по транспортно строителство" с указание за съответния профил - пътно строителство, железопътно строителство или строителство на транспортни съоръжения.

Инженерът по транспортно строителство - пътно строителство има съответната квалификация, за да може да обслужва проектирането, строителството и поддържането на пътища, градски транспортни комуникации, пътни съоръжения, планиране, организация и управление на движението, безопасност на движението по пътищата и улиците и др.

Завършилите профила "Пътно строителство" могат да работят като проектанти в областта на автомагистралите, пътищата, улиците, градските комуникации - във всички специализирани за това проектантски организации. Те могат да работят в строителните организации и фирми по пътно строителство, инженеринговите организации, инвеститорски и контролни звена, звената за поддържане на транспортната инфраструктура, а така също и във всички строителни и научни организации по направлението на пътното строителство, движението и благоустройството.

Инженерът по транспортно строителство - железопътно строителство има специална квалификация в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на железопътни линии и комплексни транспортни обекти, гари и гарови съоръжения, железопътни съоръжения, специални железници, като въжени линии, трамвайни и други релсови пътища, метрополитени, пристанища и др. Завършилите профила "Железопътно строителство" могат да работят в проектантски, строителни, научно-изследователски и др.п. звена, организации, ведомства и фирми от областта на железопътния и на градския релсов транспорт, както и по поддържането и експлоатацията на обектите от споменатата сфера.

Инженерът по транспортно строителство - строителство на транспортни съоръжения (Bridges, Tunnels, Harbours) има квалификация да проектира, строи и поддържа пътни, железопътни и пешеходни мостове, тунели, подземни и пристанищни съоръжения.

 

Заявление за гарантиран прием в специалността "Транспортно строителство" (pdf- версия)