Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Отдел "Обществени поръчки и проекти" / Описание

Описание

:

Сектор „Обществени поръчки и проекти“ осъществява планиране, организиране и
координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на
процедури за възлагане на обществени поръчки в Университета по архитектура,
геодезия и строителство / УАСГ/. Дейностите се осъществяват със съдействието и на
външни експерти.
Задълженията на сектор „Обществени поръчки и проекти“ включват:
1. Участва в планирането, организирането и координирането на всички дейности във
връзка с подготовката и провеждането на необходимите процедури за възлагане на
обществени поръчки в УАСГ;
2. Представя изискуемите проекти на документи от документацията за участие за
осъществяване на предварителен контрол;
3. Изготвя проектите на предвидените в ЗОП решения, обявления и уведомления и
отговаря за своевременното им изпращане до АОП;
4. Изготвя проектите на заповедите за назначаване на комисиите за провеждане на
процедурата; Участва чрез своите специалисти в комисиите за провеждане на
процедурите за възлагане на обществени поръчки; Предприема необходимите действия
за осигуряване участието на външни експерти, в състава на комисията за провеждане
на процедури, когато е необходимо;
5. Организира сключването на договорите за възлагане на обществените поръчки;
6. Води регистъра за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
7. Съхранява документациите за участие на проведените процедури за възлагане на
обществените  поръчки;
8. Съдейства на външни експерти за изграждане на стратегия за правна защита при
подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени
поръчки;
9. Осъществява и други административни дейности, свързани с организирането и
провеждането на конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки.

Секторът се състой от Експерти и Ръководител Сектор.то това е предвидено в ЗОП.