Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Финансово-счетоводен отдел / Описание

Описание

 Дейности на финансово – счетоводен отдел

 

 • Изготвяне на правилник за съставянето, приемането иизпълнението на бюджета на УАСГ, съгласно Закона за публичните финанси.
 • Изготвяне на бюджета на консолидирано ниво и по факултети.
 • Изготвяне на средно-срочните прогнози за бюджет.
 • Изготвяне на счетоводна политика на УАСГ, съгласно Закона за счетоводството.
 • Всички дейности по бюджета на ВУ, Секторите СС и СО, ЦНИП, консолидиране на отчетите.
 • Одобряване на разходите и контрол по приходите на всички структурни единици.
 • Изграждане на счетоводната методология и постоянното и допълване.
 • Нормативна база – постоянно променящя се.
 • Обслужване на всички оперативни и международни програми, на които ръководители са преподаватели в УАСГ.
 • Обслужване на всички договори по програмата „Еразъм+“,
 • Европейски научно-иследователски програми .
 • Изготвяне на поредица от справки и друга информация при одитиране от Сметната плата за заверка на ГФО, АДФИ, НОИ и НАП, както и одитиране от други институции, във връзка с Оперативните програми, научно-иследователски и Международни програми.
 • Изготвяне на информация за последните от 3 до 5 години, във връзка с различни събития.
 • Получаване на голям обем писма на МФ, МОН и други институции за прочит, обсъждане и изпълнение. След обработката на информацията, изготвяне на Отчети за касово изпълнение на бюджета и Баланс , състоящи се от голям брой съпътстващи основните отчети справки. Изготвяне на консолидирани отчети за НСИ и подаване на данъчна декларация по ЗКПО.
 • Съгласно указания на МФ изграждане и постоянно допълване на отчетността, при която всяка стопанска операция води до няколко записвания.
 • Работа с версия на счетовдния продукт, във връзка с необходимата информация за МОН, с голяма аналитичност.
 • Постоянно дообучение на служителите без откъсване от работното място, като обучението на един служител продължава в рамките на една година, политика за обучение на млади кадри.
 • Изготвяне и подаване на отдел „Обществени поръчки“ информация за качване в електроната платформа и годишна справка за АОП .
 • Искане на информация за задлъжнялостта на доставчиците на УАСГ, от НАП и Агенция Митници, работа с информационна система.
 • Във връзка с изискванията на одитиращите органи, за наблягане върху дейностите по опазването имуществото на УАСГ, извършването на стъпаловидни инвентаризации в края на всяка отчетна година, преди годишното приключване, на всички активи и разчети, при твърде ограничено време за структурата на УАСГ. Това е време за реална проверка и осчетовдяване на резултати.
 • Начисляване на Амортизационни отчисления.
 • Поддържане на информацията в системата „Себра“
 • Качване на страницата на УАСГ на финансова информация.
 • Изготвяне на поредица от справки, във връзка с необходимост на ръководството за вземане на управленски решения.
 • Всички дейнсти са обвързани със срокове, което налага много стройна организация на планиране на годишните отпуски и взаимна заменяемост на човешките ресурси.