Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Сектор Обществени поръчки и проекти / Описание

Описание

Сектор Обществени поръчки - Координатор:

Основни задължения:
1. Изпраща с придружително писмо, подписано от Ректора на УАСГ до Агенцията по обществени поръчки решението и обявлението за обществената поръчка за вписването им в регистъра.
2. Организира подготовката и окомплектовката на копия от документацията за участие в процедурите.
3. Уведомява отдел "Деловодство" и касата на "ДФСД" за обявената обществена поръчка.
4. Отговаря за изготвянето на Публична покана по чл.101а, ал.2 от ЗОП и изпращането й по електронен път до портала на АОП.
5. Отговаря за подготовката на поканите при процедури на договаряне със или без обявление по ЗОП
6. Съвместно с отдел "Деловодство" организира изпращането на поканите за участие и оповестяването на открити заседания на Комисиите в случаите, когато това е предвидено в ЗОП.