Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Отдел "Чуждестранни студенти и докторанти" / Описание

Описание

 Отдел "Чуждестранни студенти и докторанти" организира приема на чуждестранни граждани, които кандидатстват за студенти за пълен срок на обучение, осъществява приема на докторанти (чуждестранни граждани), организира обучението на чуждестранните граждани в подготвителна година като подготвя и съгласува заповедите за прием/зачисляване и договорите за обучение.

Отделът контактува с МОН по отношение на приема на студенти по ПМС 103 и ПМС 228, работи с електронната платформа на МОН и свързаните с това заповеди за прием.

Отделът протоколира заседанията на комисията, свързани с дейността по Наредбата за признаване на придобито висше образование и периоди на обучение в чуждестранни висши училища на кандидати българи и чужденци, свързано с желанието им да се обучават в УАСГ.

Подробно и компетентно отговаря на запитвания на място, по телефона и по ел. поща относно обучението и приема на чуждестранните студенти и докторанти и извършва верификация на издадени дипломи при запитване от чужбина.