Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Учебни дейности / Описание

Описание

Отдел "Учебни дейности" организира правилното провеждане на учебния процес в съответствие с разпорежданията на Министерството на образованието, младежта и науката и решенията на Академичния съвет и Ректора. Извършва подготовката и провеждането на кандидатстудентския прием. Изготвя график на учебния процес и разпис на учебните занятия и следи за тяхното изпълнение.

Телефон: (+359 ) 884 068 133


Сектор "Кандидат-студенти, учебна документация, отчетност и контрол"
Сектор "Докторантури и продължаващо обучение
Сектор "Чуждестранни граждани и следдипломна квалификация
 

Фото галерия

  • Лекционна зала

Дейността на отдел "Учебни дейности"  се състои в:

  • Изготвя, съгласува и контролира ежегодния график на учебния процес; зимното и лятното разписание на лекциите и упражненията; графика за семестриалните и държавните изпити и графика за изпитните дати на студентите от задочно обучение и прекъсналите студенти; обработва и подготвя всички необходими документи по прехвърляне на студенти от други висши училища от страната и чужбина в университета, съгласува и изготвя заповеди за промяна на формата на обучение на студентите от университета, за прекъсване и възстановяване на обучението и др.; съдейства при разработването на учебните планове и участва в тяхното техническо оформление и издаване;
  • Изготвя методични указания свързани с прилагането на нови наредби и нормативни документи, свързани с учебния процес; участва в изготвянето на Наредбата за нормативната и наднормативната учебна заетост на преподавателите, разработва съвместно със Зам. ректора по учебната работа Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите, Справочник за кандидат-студентите и други вътрешни документи, касаещи учебния процес;
  • Обобщава и контролира изготвените индивидуални планове за натовареността на преподавателите в съответствие с приетите наредби;
  • Организира издаването на учебници и други учебни помагала от преподаватели на УАСГ;
  • Отговаря за цялостното провеждане на кандидатстудентската кампания, като изготвя и съгласува разгърната програма за нейното провеждане, създава организация и участва в изпълнението на отделните етапи. Изготвя всички необходими документи по провеждането на кампанията (кандидатстудентските документи за кандидатстване; заповеди за състава на отделните работни комисии и указания за тяхната работа и др.) Контролира изпълнението на всички етапи по кампанията. Извършва подготовката и приемането на докторанти.