Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Отдел Човешки ресурси / Описание

Описание

Отдел "Човешки ресурси" изпълнява дейности свързани с академичния състав и администрацията.

Телефон: (02) 866-90-54

Документи и обяви

Отдел "Човешки ресурси" изпълнява дейности свързани с академичния състав и администрацията:

  • Изготвя щатно разписание и прави предложение за средства за работна заплата и средни брутни работни заплати за всяка календарна година в съответствие с постановленията на МС;
  • Изготвя трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за увеличение на работната заплата, заповеди за освобождаване;
  • Начислява заплати, отпуски, обезщетения и наднормативни часове на щатния персонал;
  • Издава служебни бележки на работещи в УАСГ по искане на НОИ, НАП и други органи, както и такива за издаване на визи от чуждестранни посолства, за получаване на стипендии и на международна преподавателска карта;
  • Подготвя необходимите документи на преподаватели, служители и работници, навършили пенсионна възраст;
  • Дава становища по проблемите на труда и работната заплата.

 

Документи и обяви