Начало / Факултети / Строителен факултет / Специалности

Специалности

Строителство на сгради и съоръжения
Магистър (MA)
 Строителният факултет има богата история и традиции – той е първият факултет в най-старото българско висше техническо училище. Днес в него се обучават най-много от студентите с инженерна специалност. Факултетът разполага със съвременна учебна и лабораторна база. В ...
Строителство на сгради и съоръжения - английски
Магистър (MA)
 Строителният факултет има богата история и традиции – той е първият факултет в най-старото българско висше техническо училище. Днес в него се обучават най-много от студентите с инженерна специалност. Факултетът разполага със съвременна учебна и лабораторна база. В ...
Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии
Магистър (MA) за бакалаври
 Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Инженерно осигуряване за защита от бедствия и аварии” в образователно-квалификационна степен „магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти и консултанти по ...
Конструктивно инженерство
Магистър (MA) за бакалаври
Целта на магистърския курс по конструктивно инженерство е да осигури адек¬ватна на съвременните изисквания подготовка на бъдещите проектанти – строителни конструктори. Лекциите в курса се базират на получените в предходното обучение добри познания по приложна ...
Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври
Магистърската програма има за цел да разшири и задълбочи познанията и ква¬лификацията на строителните инженери с бакалавърска и магистърска степен в областта на реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения с оглед повишаване на тяхната експлоатационна ...
Изследване и проектиране на строителни конструкции
Магистър (MA) за бакалаври
Магистърската програма “Изследване и проектиране на строителни конструкции” по специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е разработена от колектив на Строител-ния факултет при УАСГ в сътрудничество със City Univesity, London, Department of Civil Engineering и Chalmers Univesity of ...
Управление на проекти в строителството
Магистър (MA) за бакалаври
 Магистърската програма “Управление на проекти в строителството” е разработена от колектив на катедра „Организация и икономика на строителството” към Строителния факултет при УАСГ в сътрудничество с “Project Management Institute” – Chapter in Bulgaria. Обучението за ...
Управление в строителството
Бакалавър (BA)
Завършилите строителни инженери получават дипломи за висше образование със степен „бакалавър“ – строителен инженер по управление в строителството и могат да се реализират професионално в строителните фирми, проектантски бюра, фирми за строителен надзор, ...
Строителство на сгради и съоръжения - задочно
Магистър (MA)

Строителният факултет има богата история и традиции - той е първият факултет в най-старото българско висше строително училище.Строителният факултет разполога със съвременна учебна и лабораторна база. Висшето строително образование, което той предоставя, се признава от FEANI /организация със съвещателен глас в ЮНЕСКО и Европейския съвет във връзка със стандартите, свързани с професията на инженера/. Строителният факултет е член на съвета на Строителните факултети заедно със стотици сродни факултети от Германия, Швейцария, Белгия, Австрия и др. Специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е престижна и широкопрофилна, и подготвя
за богат спектър от дейности в областта на строителството. В девети учебен семестър специалността предоставя възможност за две специализации – „Конструкции“ и „Мениджмънт и технология на строителството“. От учебната 2005/2006 година се предостави възможност на българските студенти да се обучават по дисциплините от четвърти и пети курс изцяло на английски език от първи до последен курс за български и чуждестранни студенти.

В Строителния факултет се осъществява преподавателски и студентски обмен с много европейски университети.

 

 

Енергийна ефективност в строителството
Магистър (MA) за бакалаври
 Надвисналата над света климатична катастрофа прави ефективното използване на енергията особено важно. Сградите са сред най-големите енергийни консуматори и това трябва да се промени. Наближава срокът, в който България, като останалите страни от ЕС, трябва да ...