Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Специалности

Специалности

Транспортно строителство
Магистър (MA)

Инженерът по транспортно строителство – специализация “Пътно строител¬с¬тво” обслужва проектирането, строителството и поддържането на пътища, градски транспортни комуникации, пътни съоръжения (мостове, тунели, летища и др.), плани-рането, организацията и управлението на движението, безопасността на движението по пътищата и улиците и др. Завършилите специализация “Пътно строителство” могат да работят като проектанти в областта на автомагистралите, пътищата, улиците, градските комуникации, транспортните съоръжения и др. Те могат да работят в строителни орга-низации и фирми по пътно строителство, инженерингови организации, инвеститорски, надзорни и контролни звена, звена за поддържане на транспортните съоръжения, а така също и в строителни и научни организации и в общински служби по проблеми на път-ното строителство, движението и благоустройството.


Инженерът по транспортно строителство – специализация “Железопътно стро-ителство” получава квалификация в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на железопътни линии и комплексни транспортни обекти: гари и гаро¬ви съоръжения; железопътни съоръжения, като мостове, тунели и др.; специални желез¬ници, като въжени линии, трамвайни и други релсови пътища, метрополитени, приста¬нища и др. Завършилите специализация “Железопътно строителство” могат да работят в проектантски, строителни, инженерингови, научно-изследователски и други зве¬на, организации, ведомства и фирми от областта на железопътния и на градския релсов транспорт – трамвайни линии, метрополитени, въжени линии, пристанища, гари, га-ровите и др. транспортни съоръжения и комплекси, както и по поддържането и експло-атацията на обектите от посочената сфера.


Специали¬зацията “Строителство на транспортни съоръжения” към специалността акцентира и дава по-разширена подготовка, свързана с проектиране, изграждане и поддръжка на раз¬лични видове транспортни съоръжения като мостове, тунели, пристанища, метрополи¬тени и др.
Успешно завършилите студенти от Факултета по транспортно строителство получават дипломи за висше образование на образова¬телно-квалификационна степен “магистър” с професионална квалификация „строителен инженер по транспортно строителство”.
Приемът по специалността е в задочна и редовна форма на обучение. Срокът на обучение в редовната форма е 5 години, а в задочната – 6 години.

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура
Магистър (MA)

Предназначение на програмите: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към кандидати, завършили висше инженерно образование ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5. “Технически науки” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър. кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, инженер по управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура.
Продължителност на програмата: четири семестъра, от които последния семес¬тър – дипломна работа.
Студентите ще получат основната терминологична база в областта на всяка подструктура на транспортната инфраструктура в градска и извънградска среда, ще се запознаят с най-важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще имат възможността да управляват цялостния им процес. Ще могат да се включат към следните нива – като ръководни, аналитични и приложни специалисти в държавните и местни администрации, изследователски звена, проектантски и управленски екипи, както и в други структури, касаещи пряко дейността на транспортната инфраструктура. Реализацията на магистрите по тази специалност е в областта на управлението на корпоративни общности в областта на транспортната инфраструктура, в управлението на пътната и улична мрежа, в управлението на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура, в екипи за проектиране, строителство и поддържане на същата, при офериране и калкулация на инфраструктурни проекти, в производствено-технически отдели. Квалификацията не дава възможност за конструиране на съоръжения в областта на транспортната инфраструктура, нито за пълна проектантска правоспособност и строителен надзор.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Петър Николов – ръководител на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, тел: 865 11 89/вътр. 565, e-mail: road.uacg@gmail.com; Фейсбук страница: Катедра „ПТС“.

 

Геотехническо инженерство
Магистър (MA) за магистри

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Тази университетска специализация съществува в почти всички технически университети в света. Необходимостта от въвеждането на магистърско обучение по геотехническо инженерство се налага от наличието на сложни инженерногеоложки условия у нас - фундиране в особени почви (льос, тиня и др.), свлачищни райони, срутища, сеизмични райони и др. Строителството в градски условия изисква прилагането на конструктивни мерки (укрепване и заздравяване) за опазване на съществуващите сгради и инфраструктура. В последните години се изграждат и съоръжения, свързани с опазване на околната среда (сметища, депонии за твърди и битови отпадъци, консервиране на съществуващите депозити от минната и металургичната промишленост и др.) Все по-често авариите в строителството се дължат основно на недостатъчни познания по проблемите на геотехниката.
Тематични направления в обучението: съвременни методи за изследване на свойствата и напрегнатото и деформираното състояние на почвените и скалните масиви, специални фундаментни конструкции, свлачищни укрепващи конструкции, геотехнически проблеми на околната среда, геотехнически съоръжения в сеизмичните райони, числени методи в геотехническото проектиране, насипни съоръжения, инженерна скална механика, приложна инженерна геология.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по геотехническо инженерство. Придобитата квалификация дава възможност за реализация на завършилите като проучватели, проектанти, изследователи, консултанти, експерти и др. в специализираните и строителни фирми и държавни органи.
Продължителност на програмата: два семестъра, от които вторият семес¬тър – дипломна работа.
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженер¬ните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултети и Факултета по транспортно строителство);
– студенти, завършили степента “магистър” във Висше строително училище “Любен Каравелов”, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” или Висше транспортно училище “Тодор Каб¬лешков” по специалност “Строителство на сгради и съоръжения” и “Транспортно строителство”.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Андрей Тоцев – ръководител на катедра “Геотехника”, тел: 963-52-45/вътр. 434, е-mail: a.tocev@abv.bg, Фейсбук страница: Катедра "Геотехника", УАСГ

 

Транспортно строителство
Магистър (MA) за магистри

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженер¬ните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство);
– студенти, завършили степените „бакалавър” или „магистър“ в български висши училища с диплома за придобита професионална квалификация „строителен инженер“;
– чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен “бака¬ла-вър” или “магистър” с диплома за придобита професионална квалификация „строителен инженер“. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по транспортно строителство.
Продължителност на програмата: три семестъра, от които последния семес¬тър – дипломна работа. През първите два семестъра се провеждат лекции и упражнения по задължителни и избираеми учебни дисциплини в областта на транспортното строителство. През третия семестър се разработва дипломна работа.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Петър Николов – ръководител на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, тел: 865 11 89/вътр. 565, e-mail: road.uacg@gmail.com; Фейсбук страница: Катедра „ПТС“.

Безопасност на пътното движение- задочно обучение
Магистър (MA)

 

ВАЖНО!  ОТ 10.07.2022г. СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК:

https://uacg.bg/?p=183&l=1&id=5488&f=4&ord=0,1,0,0

Магистърска програма по Безопасност на пътното движение, разработена съвместно с Академия на Министерство на вътрешните работи (задочна форма на обучение)

Предназначение на програмата:
Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към студенти с висше образование по специалности от професионални направления 5. Технически науки и 9. Сигурност и отбрана, със среден успех от дипломата за висше образование, не по-малък от 3.50.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата:
Магистър по безопасност на пътното движение

Продължителност на програмата:
Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, от които задължително за успешното завършване на магистърската програма се придобиват 90 кредита по ECTS. Обучението по специалността се провежда в два учебни семестъра и един дипломен семестър. През първия семестър обучението се провежда във Факултета по транспортно строителство към УАСГ и включва надграждане на знанията по специализираните дисциплини, като акцентира върху изискванията за пътна безопасност при транспортното проектиране и строителство. През втория семестър обучението се провежда в АМВР и включва надграждане на знанията по организацията и контрола върху безопасността на пътното движение.

Практическото обучение през семестрите е свързано с решаване на практически задачи, с посещения и запознаване в реални условия (практики) с пътни обекти и проектирането на безопасно движение, запознаване и работа със системи за управление на движението в градска и междуселищна среда.

През трети семестър студентите изготвят дипломна работа, свързана с изучаваните дисциплини и я защитават пред Държавна изпитна комисия, като получават диплома за висше образование, издадена съвместно от АМВР и УАСГ.

Реализация на специалистите:
Завършилите обучението в магистърска програма „Безопасност на пътното движение“ могат да се реализират професионално в следните сфери:
Консултанти в български и чуждестранни компании.
В строителния надзор.
В инвестиционните и консултантски компании.
Контролни функции при проектирането, строителството и поддържането на обекти от транспортната инфраструктура.
В публичната и общинската администрация.
В структурите на МРРБ, МТИТС, МВР, ИАА, АПИ.
Независими консултанти по безопасност на движението.
Във висшето образование и научноизследователската дейност.
Развитие на собствен бизнес в областта на транспортната инфраструктура.

Такса за обучение:
Таксата за обучение в магистърската програма по „Безопасност на пътното движение“ е 1000 лева на учебна година.

Контакти:
Доц. д-р инж. геол. Ивайло Иванов – Декан на Факултет по транспортно строителство към УАСГ, тел: 0884071600; e-mail: dean_fte@uacg.bg; office@fte-uacg.bg; Интернет страници: www.uacg.bg; www.fte-uacg.bg