Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Специалности

Специалности

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Архитектура
Магистър (MA)

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Архитектура
Магистър (MA)

През 1943 г. – една година след основаването на първото Висше техническо училище в България – се открива специалността Архитектура. През 1951 г. е основан и Архитектурният факултет с 8 катедри. В Архитектурния факултет на УАСГ се извършва обучение и подготовка на студенти по специалностите „Архитектура“ и „Урбанизъм“. Обучават се и се подготвят специализанти и докторанти, извършва се научно-изследователска дейност, разработват се проекти на архитектурни и градоустройствени обекти. В Архитектурния факултет се осъществява значителна международна дейност, включваща преподавателски и студентски обмен с европейски училища по Архитектура.

Образователният процес се реализира в рамките на последователни задължителни и паралелни избираеми образователни структури с продължителност:

Десет редовни учебни семестъра
Единадесети учебен дипломен семестър – разработване и защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия
През първите осем учебни семестри се провежда обучение по фундаментални, общообразователни и специализирани задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини. В рамките на IX и X семестри се реализира избираемо профилирано обучение в следните направления водени от съответните специализирани катедри: жилищни сгради и комплекси; обществени сгради и комплекси; промишлени и аграрни сгради и комплекси; урбанизъм; интериор и дизайн за архитектурата; опазване на архитектурното наследство; архитектурни конструкции и детайли.
Образованието по „Архитектура“, отговаря на световните и европейски стандарти в тези области, най-важните от които са:

Харта на архитектурното образование на Международния съюз на архитектите и ЮНЕСКО
Директива 85/384/ЕЕС от 15.06.1985 г. за взаимно признаване на дипломи, свидетелства и други документи в областта на архитектурата
Директива 2005/36/ЕС на Европейския парламент и Съвета по признаване на професионалната квалификация
Обучението по специалността „Архитектура“ притежава престижни акредитации от реномирани чуждестранни институции, като :

Министерството на културата и на комуникациите, Франция
Кралският институт на британските архитекти, Великобритания
Консултативния комитет по образование и квалификация към ЕС в сферата на архитектурата
Випускниците от специалността
Подготовката на специалистите е в контекста на спецификата на архитектурната професия - като сложна и отговорна област на човешката дейност с уникално обществено въздействие - едновременно в материалната и в духовната сфери. Реализацията на специалистите се осъществява в области като: проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради; цялостно или частично обновяване на сградния фонд; интериор и
дизайн за архитектурата; въвеждане на нови технологии в сферата на архитектурното проектиране, с контрол върху енергийното поведение на сградите; реално подпомагане чрез нормативни и проектни разработки на политиката за опазване на културно-историческото ни наследство; компетентна експертна дейност в управлението и контрола на териториалната и регионалната политика, в разработката на новите градоустройствени планове и актуализирането на старите градоустройствени планове; експертна дейност в областта на планирането на материалната база на туризма, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда; управлението на недвижимата собственост;

Кандидатите за специалността „Архитектура“ трябва да притежават качества, произтичащи от спецификата на архитектурата – синтез от изкуство и строително-техническа дейност. Поради това кандидатите трябва да притежават: всестранно развита обща и художествена култура, технически усет, рационално и пространствено мислене, познания и умения в областта на изобразителното изкуство и способност за самостоятелно творчество. Системата за прием е съобразена именно с тези изисквания. Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимен и летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики.

Квалификационна характеристика

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

 Специалността Урбанизъм е въведена през 2002 год. и по нея се провежда обучение единствено в УАСГ. Тя е резултат от успешно приключил проект по Phare-tempus с водещото участие на катедра Градоустройство и партньорството на Университета Хериът Уот в Единбург, Великобритания и Университетски колеж в Дъблин, Ирландия. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от наоа в България.

Обучението по специалността се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от Университета, преминали специализирана подготовка в европейски университети. Като хонорувани и гост-преподаватели участват изявени професионалисти и академици от България и Европа.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм развива знания относно: историята на урбанизма като комплексна наука и професия; характера, целите, теорията и методите в урбанизма; културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище; развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие; политическия, институционалния и законодателен контекст на урбанистичната практика; механизмите за прилагането на урбанистичната политика; връзката на урбанизма с другите видове планирания;

Учебната програма развива умения и ценности в следните области: методи за определяне и решаване на проблемите в мултидисциплинарни колективи; правилно мислене относно концепциите, инструментите и мерките за управление на знанията и тяхното практическо приложение; техники за събиране, обработка и анализ на данните, включително използването на съвременни технологии; оценяване и управление на околната среда; анализиране на бъдещите потребности на обществото; интегриране на естетически принципи в урбанизма; съхраняване на културните ценности и заобикалящата човека среда; използване на словесна, писмена и графическа комуникация; спазване на принципа на професионалната етика.

Магистърското ниво на специалността „урбанизъм” е в продължение и е надстройка на образованието на урбанистите-бакалаври. То е предназначено за завършилите успешно бакалавърското ниво. При определени условия е отворено и за обучение на други специалисти, имащи отношение към планирането и изграждането на жизнената среда на човека – архитекти, инженери, географи, икономисти, юристи, социолози и т.н.
Випускниците от специалността
Завършилите специалността “Урбанизъм” могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области: като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото; като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята; като експерти и проектанти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността; като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

Структура и съдържание на обучението
Обучението е с продължителност 4 години, включващи 7 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от студента тема. При завършване се присъжда образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Придобилите тази степен могат да кандидатстват и продължат в рамките на държавна поръчка или чрез заплащане и курс до степен “магистър”.

Начинът на кандидатстване

Формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти.

Академичната учебна година

Обхваща два семестъра – зимен и летен – всеки с продължителност от 15 седмици.
Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии.
Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни.През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики.

През първата половина на месец септември се провежда есенната поправителна сесия.

Точният график на учебния процес се определя всяка година с Решение на Академичния съвет. Графикът за 2011/2012 година може да видите в края на Информационния пакет на Архитектурния факултет.

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

От 2017 година към Архитектурния факултет се открива нова специалност – Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, със срок на обучение 5 години, като обучението е в девет учебни семестъра и един дипломен.

Приемът на кандидатите се осъществява след завършено средно образование с конкурсен изпит по математика или с оценки от ДЗИ по математика и български език и литература (за кандидатите с дипломи за средно образование след 2008 г.), както и с изпит по рисуване I част (перспектива). Специалността има за задача да подготви ландшафтни архитекти, които да притежават специална подготовка за защитата, опазването, съхраняването и устойчивото развитие на околната среда – нашата жизнена среда на обитаване, труд и отдих, и нейната организация и естетизация в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Подготовката на бъдещите специалисти касае придобиване на знания и практически умения, касаещи формирането на пространствената среда на ландшафта, композиционните приоми, фундаментално - приложното обучение, даващо базовата и специализиращата им подготовка за тяхното професионално обучение. Ландшафтното планиране и интердисциплинарна дейност е свързана с широк кръг основни научни области – биология, геология, 36 климатология, социология, психология и др. То обхваща и синтезира научните познания и опита на различни специалисти, имащи отношение към екологично ориентираното използване на природните ресурси и развитие на икономиката.

След завършването си ландшафтните архитекти ще имат практическата възможност да анализират, проучват, изследват, проектират и участват в изграждането на териториалните комплекси със специфичен облик и образ – ландшафт, парковата среда в урбанизирани и неурбанизирани територии, прилагайки композиционните принципи за обемно - пространствената и зграденост на средата. Ландшафтният архитект се реализира във всички етапи в инвестиционното проучване и проектиране от териториален и пространствен характер, туризъм, строителство на озеленени площи и др. в областта на паркоустройството и ландшафтното устройство.

Квалификацията „магистър – ландшафтен архитект“ дава пълна правоспособност за проектиране и надзор, както и практикуването като експерт в професионалните организации и ведомства. Допълнително той е и експерт в областта на екологията и съпътстващи я контрол на различни пространствени дейности.

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

 Специалността Урбанизъм е въведена през 2002 год. и по нея сепровежда обучение единствено в УАСГ. Тя е резултат от успешноприключил проект по Phare-tempus с водещото участие на катедра Градоустройство и партньорството на Университета Хериът Уот в Единбург, Великобритания и Университетски колеж в Дъблин, Ирландия. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от НАОА в България.

Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Магистърската програма е предназначена за студенти със завършена степен Магистър по Архитектура - редовна форма. Продължителност на обучение: три семесъра, от които два с учебни занятия - лекции, упражнения и семинари и един семестър - дипломна работа.

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Магистърска програма е предназначена за студенти със завършена степен Магистър по Архитектура - задочна форма. Продължителност на обучение: три семестъра, от които два с учебни занятия - лекции, упражнения и семинари и един семестър - дипломна работа.

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърска програма по Пространствено планиране в Архитектурния факултет, предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна форма, обучение срещу заплащане

Предназначение на програмата: В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г., актуализиран през 2011 г.), програмата е ориентирана към следните кате гории студенти с придобито висше образование „ бакалавър “ или „ магистър “ от направления:  Администрация и управление  Архитектура, строителство и геодезия (без завършилите сп ециалностите Архитектура и Урбанизъм)  Биологически науки  Горско стопанство и туризъм  Енергетика  Икономика  Информатика и компютърни науки  История и археология  Комуникационна и компютърна техника  Науки за земята  Национална сигурност  Обществени комуникации и информационни науки  Политически науки  Право  Социология, антропология и науки за култ урата  Транспорт, корабоплаване, авиация

Перспективи за професионална реализация:
Завършилите програмата ще могат да се реализират като експерти, изследователи и
консултанти в публичния сектор, в звената на държавната и общинската администрация, в частния сектор и в неправителствени организации в условията на нарастващите обществени потребности за интер-,  мулти- и трансдисциплинен диалог и сътрудничество за устойчиво управление, устройство и ползване на националната територия. Програмата е полезна и за работещи в горепосочените сектори за развитие и актуализиране на знанията и уменията им в областта на пространственото планиране и управление с оглед подобряване на професионалната им ефективност и кариерното им развитие.
Придобита квалификация след успешното завършване на програмата:
специалист по пространствено и градско планиране.
Съгласно чл.10, 12, 13 от ЗКАИИП завършилите програмата нямат право
на придобиване на ограничена или пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.