Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Специалности

Специалности

Архитектура
Магистър (MA)

През 1943 г. – една година след основаването на първото Висше техническо училище в България, в него се открива специалността „Архитектура“. През 1951 г. е основан и Архитектурният факултет с 8 катедри. Към момента във факултета се подготвят студенти по специалностите „Архитектура“, „Урбанизъм“ и „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“, обучават се специализанти и докторанти, извършва се научно-изследователска дейност, разработват се проекти на архитектурни и градоустройствени обекти. В Архитектурния факултет се осъществява значителна международна дейност, включваща преподавателски и студентски обмен с европейски училища по архитектура.

Академичната учебна година обхваща два семестъра (зимен и летен), всеки от тях е с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър традиционно започва в края на септември и завършва в началото на януари. През януари и февруари се провеждат презентиранията и оценяванията (защитите) на курсовите проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър стартира в края на февруари и завършва в началото на юни. През юни и юли се провеждат презентиранията и оценяванията (защитите) на курсовите проекти, лятната изпитна сесия и учебните практики.

Образователният процес се реализира в рамките на последователни задължителни и паралелни избираеми образователни елементи със следната продължителност:

 • 10 редовни учебни семестъра;
 • дипломен (11-и учебен) семестър – разработване и защита на дипломна работа пред Държавна дипломна комисия.

През първите 8 учебни семестри (от 1 до 4 курс) се провежда обучение по фундаментални общообразователни и специализирани задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини. В рамките на IX и X семестри се реализира избираемо профилирано обучение в следните направления, водени от съответните специализирани катедри:

 • жилищни сгради и комплекси;
 • обществени сгради и комплекси;
 • промишлени и аграрни сгради и комплекси;
 • урбанизъм;
 • интериор и дизайн за архитектурата;
 • опазване на архитектурното наследство;
 • архитектурни конструкции и детайли.

Образованието по „Архитектура“ отговаря на световните и европейски стандарти в областта, по-значими сред от които са:

 • Харта на архитектурното образование на Международния съюз на архитектите и ЮНЕСКО;
 • Директива 85/384/ЕЕС от 15.06.1985 г. за взаимно признаване на дипломи, свидетелства и други документи в областта на архитектурата;
 • Директива 2005/36/ЕС на Европейския парламент и Съвета по признаване на професионалната квалификация.

Обучението по специалността „Архитектура“ притежава престижни акредитации от реномирани чуждестранни институции като:

 • Министерството на културата и на комуникациите, Франция;
 • Кралския институт на британските архитекти (RIBA), Великобритания;
 • Консултативния комитет по образование и квалификация към ЕС в сферата на архитектурата.

Подготовката на специалистите в областта е в контекста на спецификата на архитектурната професия – като сложна и отговорна област на човешката дейност с уникално обществено въздействие както в материалната, така и в духовната сфери. Реализацията на специалистите се осъществява в области като:

 • проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради;
 • цялостно или частично обновяване на сградния фонд;
 • интериор и дизайн за архитектурата;
 • въвеждане на нови технологии в сферата на архитектурното проектиране с контрол върху енергийното поведение на сградите;
 • реално подпомагане чрез нормативни и проектни разработки на политиката за опазване на културно-историческото ни наследство;
 • компетентна експертна дейност в управлението и контрола на териториалната и регионалната политика в разработката на новите градоустройствени планове и актуализирането на действащи такива;
 • експертна дейност в областта на планирането на материалната база на туризма в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда;
 • управлението на недвижимата собственост.

Кандидатите за студенти по специалността „Архитектура“ следва да притежават качества, свързани със спецификата на архитектурата като синтез на изкуство и строително-техническа дейност. Поради това от кандидатите се очаква наличие на цялостно развита обща и художествена култура, технически усет, рационално и пространствено мислене, познания и умения в областта на изобразителното изкуство и способност за самостоятелно творчество. Въведената система за прием отразява именно тези изисквания. Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет страницата на УАСГ – www.uacg.bg.

Квалификационна характеристика

 

Брошура за специалност Архитектура

 

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Специалността „Урбанизъм“ е въведена през 2002 г. и за България по нея се провежда обучение единствено в УАСГ. Специалността е резултат от успешно приключил проект по програма Phare-tempus с водещото участие на катедра „Градоустройство“ на Архитектурния факултет и с партньорството на университета Хериът Уот в Единбург, Великобритания и Университетски колеж в Дъблин, Ирландия. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от НАОА в България.

Обучението по специалността се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от УАСГ, преминали специализирана подготовка в европейски университети. Като хонорувани и гост-преподаватели участват изявени професионалисти и академици от България и Европа.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм развива знания относно:

 • историята на урбанизма като комплексна наука и професия;
 • характера, целите, теорията и методите в урбанизма;
 • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище;
 • развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие;
 • политическия, институционалния и законодателен контекст на урбанистичната практика;
 • механизмите за прилагането на урбанистичната политика;
 • връзката на урбанизма с другите видове планирания.

Учебната програма развива умения и ценности в следните области:

 • методи за определяне и решаване на проблемите в мултидисциплинарни колективи;
 • правилно мислене относно концепциите, инструментите и мерките за управление на знанията и тяхното практическо приложение;
 • техники за събиране, обработка и анализ на данните, включително използването на съвременни технологии;
 • оценяване и управление на околната среда;
 • анализиране на бъдещите потребности на обществото;
 • интегриране на естетически принципи в урбанизма;
 • съхраняване на културните ценности и заобикалящата човека среда;
 • използване на словесна, писмена и графическа комуникация;
 • спазване на принципа на професионалната етика.

Завършилите специалността “Урбанизъм” могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области:

 • като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото;
 • като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята;
 • като експерти и проектанти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността;
 • като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

Структура и съдържание на обучението

Обучението е с продължителност 4 години, включващи 7 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от студента тема. При завършване се присъжда образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Придобилите тази степен могат да кандидатстват и продължат в рамките на държавна поръчка или чрез заплащане и курс до степен „магистър“.

Начинът на кандидатстване

Формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти.

Академичната учебна година

Обхваща два семестъра (зимен и летен) всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. През първата половина на месец септември се провежда есенната поправителна сесия.

Брошура за специалност Урбанизъм

 

 

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

От 2017 г. към Архитектурния факултет на УАСГ е открита специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ (ЛАЛП) със срок на обучение 5 години, разпределени в 9 учебни семестъра и един дипломен.

Приемът на кандидатите по специалността ЛАЛП се осъществява след завършено средно образование с конкурсен изпит по математика или с оценки от ДЗИ по математика и български език и литература (за кандидатите с дипломи за средно образование, издадени след 2008 г.), както и с изпит по рисуване I част (перспектива). Специалността има за задача да подготви ландшафтни архитекти, които да притежават специална подготовка за защитата, опазването, съхраняването и устойчивото развитие на околната среда – нашата жизнена среда на обитаване, работа и отдих, и на нейната организация и естетизация в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Подготовката на бъдещите специалисти осигурява знания и практически умения, засягащи формирането на пространствената среда на ландшафта и неговите композиционни прийоми, както и фундаментално-приложните аспекти, подаващи базовата и специализиращата подготовка на професионално обучение. Ландшафтното планиране е интердисциплинарна дейност, свързана с широк кръг основни научни области като биология, геология, 36 климатология, социология, психология и др. То обхваща и синтезира научните познания и опита на различни специалисти с отношение към екологично ориентираното използване на природните ресурси и развитие на икономиката.

След дипломирането си ландшафтните архитекти ще имат практическата възможност да анализират, проучват, изследват, проектират и участват в изграждането на териториалните комплекси със специфичен облик и образ – ландшафт, парковата среда в урбанизирани и неурбанизирани територии, прилагайки композиционните принципи за обемно-пространствената изграденост на средата. Ландшафтният архитект се реализира във всички етапи на инвестиционното проучване и проектиране от териториален и пространствен характер като туризъм, строителство на озеленени площи и други в областта на паркоустройството и ландшафтното устройство.

Квалификацията „магистър – ландшафтен архитект“ осигурява основата за пълна правоспособност за проектиране и надзор, както и за експертното практикуване в професионалните организации и ведомства. Магистърът по ландшафтна архитектура е и експерт в областта на екологията и съпътстващия я контрол на различни пространствени дейности.

Списък на водещите преподаватели по дисциплини

Брошура за специалност Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране

 

 

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърското ниво на специалността „Урбанизъм” е в продължение и е надстройка на образованието на урбанистите-бакалаври. То е предназначено за завършилите успешно бакалавърското ниво. При определени условия е отворено и за обучение на други специалисти, имащи отношение към планирането и изграждането на жизнената среда на човека – архитекти, инженери, географи, икономисти, юристи, социолози и т.н.

Конкретните магистърски програми по специалността „Урбанизъм“ са съобразни с потребностите на страната и са профилирани в едно от следните направления:

 • Управление на околната среда;
 • Урбанистична и жилищна политика;
 • Туристическо планиране;
 • Управление на земи и имоти;
 • Градски дизайн.

Обучението по специалността се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от УАСГ, преминали специализирана подготовка в европейски университети. Като хонорувани и гост-преподаватели участват изявени професионалисти и академици от България и Европа.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм развива знания относно: историята на урбанизма като комплексна наука и професия; характера, целите, теорията и методите в урбанизма; културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище; развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие; политическия, институционалния и законодателен контекст на урбанистичната практика; механизмите за прилагането на урбанистичната политика; връзката на урбанизма с другите видове планирания.

Завършилите специалността „Урбанизъм“ могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области: като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото; като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята; като експерти и проектанти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността; като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

Урбанисти с допълнителна професионална квалификация на равнище „Магистър“ ще могат да участват като консултанти на по-високи равнища, като съветници към държавни институции, обществени и неправителствени организации, свързани с посочените области, както и в европейски програми за градско и регионално развитие. При определени условия те могат да работят в сферата на устройственото планиране като проектанти на всички негови нива.

Структура и съдържание на обучението

Обучението до следваща степен за бакалаврите-урбанисти е с продължение 1 година и половина, включващо 2 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от дипломанта тема.

Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година

Обхваща два семестъра (зимен и летен) всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. През първата половина на месец септември се провежда есенната поправителна сесия.

 

 

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма по Пространствено планиране в Архитектурния факултет е предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна форма, обучение срещу заплащане.

Предназначение на програмата

В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления програмата е ориентирана към следните категории студенти с придобито висше образование „бакалавър“ или „магистър“ от направления:

 • Администрация и управление
 • Архитектура, строителство и геодезия (без завършилите специалностите „Архитектура“ и „Урбанизъм“)
 • Биологически науки
 • Горско стопанство и туризъм
 • Енергетика
 • Икономика
 • Информатика и компютърни науки
 • История и археология
 • Комуникационна и компютърна техника
 • Науки за земята
 • Национална сигурност
 • Обществени комуникации и информационни науки
 • Политически науки
 • Право
 • Социология, антропология и науки за културата
 • Транспорт, корабоплаване, авиация

Перспективи за професионална реализация

Завършилите програмата ще могат да се реализират като експерти, изследователи и
консултанти в публичния сектор, в звената на държавната и общинската администрация, в частния сектор и в неправителствени организации в условията на нарастващите обществени потребности за интер-, мулти- и трансдисциплинен диалог и сътрудничество за устойчиво управление, устройство и ползване на националната територия. Програмата е полезна и за работещи в горепосочените сектори за развитие и актуализиране на знанията и уменията им в областта на пространственото планиране и управление с оглед подобряване на професионалната им ефективност и кариерното им развитие.

Придобита квалификация след успешното завършване на програмата: специалист по пространствено и градско планиране. Съгласно чл.10, 12, 13 от ЗКАИИП завършилите програмата нямат право на придобиване на ограничена или пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.

Продължителност на обучение: 3 семестъра, от които 2 с учебни занятия и 1 дипломен. Програмата има за цел да разшири хоризонта на специалисти от различни професионални области върху пространствените аспекти на развитието и планирането, да подпомогне интердисциплинния диалог в процеса на пространственото управление, като открои специфичният им принос за регионалното и градско развитие и планиране.

Програмата изгражда в студентите:

 • знания, свързани с обекта на пространственото планиране:
  • природната и антропогенна среда;
  • устойчивото развитие и ефективното използване на ресурсите;
  • оценяването и управлението на околната среда, анализирането и прогнозирането на бъдещите обществени потребности;
  • характера, целите, теорията, историята и методологията на пространственото планиране;
  • инструментите за планиране и приложението им;
  • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище;
  • политическия, институционален и правен контекст на урбанистичната практика и връзката на пространственото планиране с други видове планиране.
 • умения за:
  • концептуално мислене и практическо прилагане на концепциите чрез инструменти, мерки и проекти;
  • работа с инструменти, използвани в полето на урбанизма;
  • техники за събиране, обработка и анализ на данни, включително чрез използване на съвременни технологии;
  • техники и инструменти за графично представяне и пространствено моделиране;
  • методи за генериране на идеи и предложения в стратегическото планиране, мониторинг и оценка при приложението на стратегически и оперативни планове;
  • ефективна професионална комуникация, медиаторство и екипна работа в процеса на планиране.
 • отношение към:
  • пространственото планиране като дейност, адресирана към обществените потребности съгласно принципите на устойчивото развитие;
  • екипната мулти-, интер- , трансдисциплинна дейност в полето на урбанизма; социокултурните предпоставки в организацията на околната среда;
  • ценностите и етиката в професионалния диалог.

 

 

Computational and Advanced Design
Магистър (MA)

Манифест
Работата на архитектите и дизайнерите се основава и ограничава от начина, по който телата ни са създадени и функционират, начина, по който преживяват реалността. Но всъщност днес сме достигнали фаза, в която технологиите ще повлияят не само на ума ни, но и на тялото ни. В този смисъл дизайнът на бъдещето трябва да се обърне, на първо място, към тялото, което ще живее в това бъдеще. Предизвикателствата се увеличават, изискват иновативно мислене и подходи; за материализиране на решението са необходими нови инструменти и нови технологии; границите ще бъдат преминати и равновесието ще се промени. Компасът в това пътуване ще бъде мащабируема представа за човешкото състояние. Жилището, транспортните средства и начините на придвижване, цялата структура на града, са съществени аспекти, които трябва да се имат предвид при дизайна на тази нова реалност. Чрез промяна на единицата /човешкото тяло/, около която целият свят е изграден, ние вече не се занимаваме само с части от света, в който живеем. Ние проектираме целия свят. Това не е просто процес на проектиране, това е космогония.

Учебен план
Графикът на магистратурата е разделен на 5 водещи дизайн модули и 5 поддържащи технически и теоретични лаборатории, които обхващат 9-месечната академична година. По време на тях, студентите ще се сблъскат и ще научат специфични техники и умения от световноизвестни дизайнери и архитекти. По време на фазата на водещите модули те ще започнат с генерирането на единица и нейните нови функции, т.е.подобреното човешко тяло, и след това ще напредват, за да развият по-сложни архитектурни обекти, достигайки до нивото на глобални системи и мрежи. Чрез Техническите лаборатории студентите ще овладеят разнообразен софтуер за параметричен и генеративен дизайн, като Maya, ZBrush, Rhinoceros, Grasshopper, Houdini, Unreal Engine, C # и т.н., както и ще могат да използват виртуална реалност, да визуализират своите концепции чрез Лабораториите Медия и Работа с машини за прототипиране и роботи. Освен това ще бъдат обучени как да формулират конкретна теоретична рамка, която да подкрепя тяхната визия. В края на всеки месечен цикъл те ще имат презентация, на която ще представят работата си и ще получат коментари и насоки от преподавателите и менторите. Студентите ще се дипломират с широка гама от знания и умения, които ще им дадат възможност да са конкурентно способни във всяка среда и условия.

Тип
Архитектурен и продуктов дизайн

Научна степен
Магистратура

Език
Английски

Продължителност
От септември до юни (9 месеца)

Краен срок
Ранна регистрация - Декември
Стипендии - Февруари
Късна регистрация - Април

Локация
Онлайн

Стипендии и Отстъпки
Виж апликационната форма

Общежития
Виж апликационната форма

Кредити
90 ECTS

Изисквания
Архитектурно образование, Бакалавър или Магистър от други свързани специалности – продуктов дизайн, интериор, ландшафтен дизайн, градоустройство, моден дизайн, транспортен дизайн, анимация, инженерни специалности и др.

Записване
https://designmorphine.com/education/designmorphine-masters-y23-24

За въпроси
masters@designmorphine.com

 

 

Опазване на културното наследство
Магистър (MA) за бакалаври

УАСГ обявява прием на студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър“ и „магистър“ в НОВА магистърска програма по ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО към Архитектурен факултет – РЕДОВНА форма на обучение.

Условие за прием: Завършена степен на висше образование с издадена диплома за висше образование със степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“.

Приемът по държавна поръчка се осъществява за кандидати, завършили степен „бакалавър“ по специалности от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“. При повече кандидати от отпусната бройка за прием по държавна поръчка (10 бр.) се извършва класиране при следните критерии:
• Среден успех от дипломата за висше образование.
• При равен среден успех от дипломата за висше образование, предимство имат кандидатите завършили бакалавърските специалности на УАСГ;

Таксата за обучение по държавна поръчка е 700 лв. годишно, съответно по 350 лв. за семестър.

Приемът в платено обучение се осъществява за кандидати, завършили магистърски специалности от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, при условията на чл. 21 от Закона за висшето образование. Няма ограничение в бройката за прием.

Такса за обучение в платено обучение: 5026 лв.годишна такса съгласно решение на АС от 12 юли 2023 г., протокол No 40, за семестър – 2513 лв..

Продължителност на обучението: три семестъра (една и половина академична година).

ВАЖНИ ДАТИ:


От 04.09.23 г. до 21.09.23г. подаване на документи в канцеларията на Архитектурен факултет, корпус „А” на УАСГ в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14 до 16 ч.

Необходими документи:
• Попълнено и подписано заявление за прием (по образец), същото като електронното;
• Диплома за висше образование с приложението – оригинал и копие. След проверка за вярност с оригинала от длъжностно лице, оригиналът се връща, а се задържа копието.

От 25.09.23 г. до 29.09.23 г. записване в канцелария на Архитектурен факултет, корпус „А” на УАСГ, в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14 до 16 ч.

След одобрение от съответните комисии по специалности и обявяване на списък, кандидатите заплащат съответната семестриална такса и се издава заповед за записване. Допълнително, във факултетната канцелария на Архитектурен факултет, студентите се записват със студентска книжка, именник, медицинско удостоверение, 3 бр. снимки и други документи, изисквани от канцеларията. Студентите, приети по държавна поръчка, се ползват със всички права, предоставени по реда на съответните постановления (право на общежитие, стипендии, карта за градски транспорт и т.н.). (Забележка: Списъкът на одобрените кандидати се публикува на страницата на Архитектурен факултет и на катедра „История и теория на архитектурата“, в сайта на УАСГ, както и на таблото пред катедрата).
След одобрение от страна на приемащите катедра и факултет, от отдел „Учебни дейности“ се издава
Заповед на Ректора за записване след заплащане на съответната семестриална такса.

Начало на обучението – 2 октомври 2023 г., като студентите ще бъдат уведомени и ще бъде публикуван разпис на учебните занятия в сайта на АФ, СФ и ГФ, както и на страницата на катедра „История и теория на архитектурата“.

Ръководител на МП по ОКН – доц. д-р арх. Велина Панджарова, катедра „История и теория на архитектурата“, Архитектурен факултет, кабинет А701

При възникване на въпроси, можете да пишете на mp-okn-uaceg@abv.bg, или да се свържете с:
 
проф. д-р инж. Фантина Рангелова – E-mail: fantina_frp@abv.bg, моб.тел: 00359 886 88 25 92
доц. д-р инж.Лъчезар Хрисчев - E-mail: l.hrischev@abv.bg, моб.тел: 00359 898 615 832
гл.ас.д-р инж. Гергана Антова - E-mail: antova_fgs@uacg.bg, моб.тел: 00359 898779 888


Банкова сметка на УАСГ, по която се превеждат семестриалните такси
Получател: УАСГ
Банка: БНБ – ЦУ
IBAN: BG 84 BNBG 9661 3100 1745 01
BIC (код на БНБ): BNBG BGSD
Основание за плащане: трите имена, магистърска специалност, курс и ЕГН

Студентите могат да заплатят семестриалната си такса и на ПОС терминалните устройства в УАСГ.

 

КРАТКА АНОТАЦИЯ:
Магистърската програма “Опазване на културното наследство” е разработена в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, от колектив от научно-преподавателския състав на Архитектурен, Строителен и Геодезически факултети на УАСГ. Тя е естествено продължение на развиваните от 40 години образователни традиции на университета за обучение в уважение към наследените ценности в жизнената среда и едновременно с това адекватен отговор на осезаемата нужда от висококвалифицирани кадри за развитие на науката и практиката в тази област.
Основна цел на програмата е да формира специалисти с експертиза в основните направления на многообразния полидисциплинарен процес по опазване на недвижимите културни ценности.
Учебният план на програмата е разработен в съответствие със законовите изисквания за висшето образование в България, с международно установените съвременни принципи на дейността и с добрите практики на български и задгранични университети. В рамките на магистърската програма се разглеждат всички основни въпроси, свързани със съвременната теория за опазване на недвижимите културни ценности; с еволюцията на обществените представи за тяхната значимост; с международната и национална правна основа и институционална система за осъществяване на дейността; с основните форми за юридическа и териториално-устройствена защита на недвижимите културни ценности; с иманентната връзка на опазването на културното наследство с историческото познание за неговата същност; с традиционните строителни материали, техники и технологии, характерни за недвижимото културно наследство в региона, и със съвременните такива за осъществяване на консервационната намеса; с методическия подход за изучаване, документиране, обследване, оценка на състоянието и проектиране за консервация, реставрация и адаптация на културните ценности в полето на архитектурата, строителното инженерство и геодезията; със съвременните принципи за устойчиво управление; със социализирането на културните ценности чрез повишаване на тяхната достъпност, чрез съвременните средства за тяхната интерпретация, със средствата на музеографията и др.
Магистърът по “Опазване на културното наследство” придобива знания и умения в широк архитектурен, конструктивен, технико-икономически, управленски, правен и социален аспект на опазването на културно-историческото наследство, които обогатяват и доразвиват получената основа от завършената образователно - квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” в професионално направление 5.7 «Архитектура, строителство и геодезия». Това специфично надграждане и разширяване на познанията и подготовката за специалистите – архитекти, строителни инженери, геодезисти, ландшафтни архитекти и урбанисти, изисква в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и овладеят широк спектър от полидисциплинарни въпроси в областта на опазване на културното наследство.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: Магистър по “Опазване на културното наследство”.
Продължителност на обучението: Учебната програма е развита в рамките на три семестъра (една и половина академична година) и започва в началото на зимен семестър. Обучението включва лекционни курсове, упражнения, практики – в страната и в чужбина, и самоподготовка. Осъществява се под ръководството на преподаватели от академичния състав на УАСГ, от гост-преподаватели от задгранични университети, от изтъкнати специалисти с доказана в практиката експертиза и в сътрудничество с водещи фирми в областта на консервацията. Занятията се осъществяват в Центъра за върхови постижения «Наследство БГ» към УАСГ и във връзка с изградените към него Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) и Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН).
Обучението завършва с дипломна работа, която цели да представи придобитите професионални умения в областта на опазване на недвижимото културно наследство, проведени в мултидисциплинарен екип, максимално близо до реалната практика. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.
Предназначение на програмата:
Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование, които притежават образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”:
Кандидати, завършили в чужбина, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Практикуване на придобитата квалификация:
Завършилите специалността придобиват правото за вписване в Регистъра на лицата, които имат право да извършват дейностите по консервация и реставрация както и адаптация на материални културни ценности (съгласно чл.165 от ЗКН и чл.4 от Наредба № Н-3 ОТ 6 април 2011 на МК), могат да се реализират в инвестиционното проектиране за недвижими културни ценности и в устройственото планиране за територии с културен потенциал (в рамките на придобита с предходното образование проектантска правоспособност), в изпълнението на консервационно реставрационни работи по обекти на недвижимото културно наследство ( ЗКС, чл. 15, ал.4), в надзор в проектирането и строителството на недвижими културни ценности, в управление на недвижими културни ценности, в държавните институции и областни администрации за провеждане на политиката по опазване на културното наследсво, в неправителствени професионални и граждански организации с предмет на дейност, свързан с недвижимото културно наследство и други периферни области, свързани с развитие на културата, туризма, рекламата и др.
Условия за прием:
В платено обучение се приемат кандидатите, завършили специалности със степен „магистър“ от проф. направление 5.7 и със среден успех от дипломата не по-нисък от добър съгласно чл. 21 от ЗВО. За държавна поръчка могат да кандидатстват завършили специалности със степен „бакалавър“ от направление 5.7.
Критерии за подбор на кандидатите – среден успех от диплома за завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.
Начало на обучението: от зимен семестър на учебната 2023/24 година.
 

Заявление за прием - държавна поръчка

 

Заявление за прием - платено обучение

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма по „УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЧРЕЗ СТРОИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ (СИМ) / BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)“ е разработена в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2ОP001-2.016-0023/24.08.2021г. за „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР).

За контакти: инж. Росица Македонска – отговорник на магистърската програма, rmakedonska_fce@uacg.bg, тел. +359 882 047 722.