Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Специалности

Специалности

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Архитектура
Магистър (MA)

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Computational Architectural Design and Advanced Product Creation
Магистър (MA)

Опазване на културното наследство
Магистър (MA) за бакалаври

Архитектура
Магистър (MA)

През 1943 г. – една година след основаването на първото Висше техническо училище в България, в него се открива специалността „Архитектура“. През 1951 г. е основан и Архитектурният факултет с 8 катедри. Към момента във факултета се подготвят на студенти по специалностите „Архитектура“, „Урбанизъм“ и „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“, обучават се специализанти и докторанти, извършва се научно-изследователска дейност, разработват се проекти на архитектурни и градоустройствени обекти. В Архитектурния факултет се осъществява значителна международна дейност, включваща преподавателски и студентски обмен с европейски училища по архитектура.

Академичната учебна година обхваща два семестъра (зимен и летен), всеки от тях е с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър традиционно започва в края на септември и завършва в началото на януари. През януари и февруари се провеждат презентиранията и оценяванията (защитите) на курсовите проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър стартира в края на февруари и завършва в началото на юни. През юни и юли се провеждат презентиранията и оценяванията (защитите) на курсовите проекти, лятната изпитна сесия и учебните практики.

Образователният процес се реализира в рамките на последователни задължителни и паралелни избираеми образователни елементи със следната продължителност:

 • 10 редовни учебни семестъра;
 • дипломен (11-и учебен) семестър – разработване и защита на дипломна работа пред Държавна дипломна комисия.

През първите 8 учебни семестри (от 1 до 4 курс) се провежда обучение по фундаментални общообразователни и специализирани задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини. В рамките на IX и X семестри се реализира избираемо профилирано обучение в следните направления, водени от съответните специализирани катедри:

 • жилищни сгради и комплекси;
 • обществени сгради и комплекси;
 • промишлени и аграрни сгради и комплекси;
 • урбанизъм;
 • интериор и дизайн за архитектурата;
 • опазване на архитектурното наследство;
 • архитектурни конструкции и детайли.

Образованието по „Архитектура“ отговаря на световните и европейски стандарти в областта, по-значими сред от които са:

 • Харта на архитектурното образование на Международния съюз на архитектите и ЮНЕСКО;
 • Директива 85/384/ЕЕС от 15.06.1985 г. за взаимно признаване на дипломи, свидетелства и други документи в областта на архитектурата;
 • Директива 2005/36/ЕС на Европейския парламент и Съвета по признаване на професионалната квалификация.

Обучението по специалността „Архитектура“ притежава престижни акредитации от реномирани чуждестранни институции като:

 • Министерството на културата и на комуникациите, Франция;
 • Кралския институт на британските архитекти (RIBA), Великобритания;
 • Консултативния комитет по образование и квалификация към ЕС в сферата на архитектурата.

Подготовката на специалистите в областта е в контекста на спецификата на архитектурната професия – като сложна и отговорна област на човешката дейност с уникално обществено въздействие както в материалната, така и в духовната сфери. Реализацията на специалистите се осъществява в области като:

 • проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради;
 • цялостно или частично обновяване на сградния фонд;
 • интериор и дизайн за архитектурата;
 • въвеждане на нови технологии в сферата на архитектурното проектиране с контрол върху енергийното поведение на сградите;
 • реално подпомагане чрез нормативни и проектни разработки на политиката за опазване на културно-историческото ни наследство;
 • компетентна експертна дейност в управлението и контрола на териториалната и регионалната политика в разработката на новите градоустройствени планове и актуализирането на действащи такива;
 • експертна дейност в областта на планирането на материалната база на туризма в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда;
 • управлението на недвижимата собственост.

Кандидатите за студенти по специалността „Архитектура“ следва да притежават качества, свързани със спецификата на архитектурата като синтез на изкуство и строително-техническа дейност. Поради това от кандидатите се очаква наличие на цялостно развита обща и художествена култура, технически усет, рационално и пространствено мислене, познания и умения в областта на изобразителното изкуство и способност за самостоятелно творчество. Въведената система за прием отразява именно тези изисквания. Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет страницата на УАСГ – www.uacg.bg.

Квалификационна характеристика

 

 

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Специалността „Урбанизъм“ е въведена през 2002 г. и за България по нея се провежда обучение единствено в УАСГ. Специалността е резултат от успешно приключил проект по програма Phare-tempus с водещото участие на катедра „Градоустройство“ на Архитектурния факултет и с партньорството на университета Хериът Уот в Единбург, Великобритания и Университетски колеж в Дъблин, Ирландия. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от НАОА в България.

Обучението по специалността се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от УАСГ, преминали специализирана подготовка в европейски университети. Като хонорувани и гост-преподаватели участват изявени професионалисти и академици от България и Европа.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм развива знания относно:

 • историята на урбанизма като комплексна наука и професия;
 • характера, целите, теорията и методите в урбанизма;
 • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище;
 • развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие;
 • политическия, институционалния и законодателен контекст на урбанистичната практика;
 • механизмите за прилагането на урбанистичната политика;
 • връзката на урбанизма с другите видове планирания.

Учебната програма развива умения и ценности в следните области:

 • методи за определяне и решаване на проблемите в мултидисциплинарни колективи;
 • правилно мислене относно концепциите, инструментите и мерките за управление на знанията и тяхното практическо приложение;
 • техники за събиране, обработка и анализ на данните, включително използването на съвременни технологии;
 • оценяване и управление на околната среда;
 • анализиране на бъдещите потребности на обществото;
 • интегриране на естетически принципи в урбанизма;
 • съхраняване на културните ценности и заобикалящата човека среда;
 • използване на словесна, писмена и графическа комуникация;
 • спазване на принципа на професионалната етика.

Завършилите специалността “Урбанизъм” могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области:

 • като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото;
 • като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята;
 • като експерти и проектанти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността;
 • като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

Структура и съдържание на обучението

Обучението е с продължителност 4 години, включващи 7 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от студента тема. При завършване се присъжда образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Придобилите тази степен могат да кандидатстват и продължат в рамките на държавна поръчка или чрез заплащане и курс до степен „магистър“.

Начинът на кандидатстване

Формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти.

Академичната учебна година

Обхваща два семестъра (зимен и летен) всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. През първата половина на месец септември се провежда есенната поправителна сесия.

 

 

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

От 2017 г. към Архитектурния факултет на УАСГ е открита специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ (ЛАЛП) със срок на обучение 5 години, разпределени в 9 учебни семестъра и един дипломен.

Приемът на кандидатите по специалността ЛАЛП се осъществява след завършено средно образование с конкурсен изпит по математика или с оценки от ДЗИ по математика и български език и литература (за кандидатите с дипломи за средно образование, издадени след 2008 г.), както и с изпит по рисуване I част (перспектива). Специалността има за задача да подготви ландшафтни архитекти, които да притежават специална подготовка за защитата, опазването, съхраняването и устойчивото развитие на околната среда – нашата жизнена среда на обитаване, работа и отдих, и на нейната организация и естетизация в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Подготовката на бъдещите специалисти осигурява знания и практически умения, засягащи формирането на пространствената среда на ландшафта и неговите композиционни прийоми, както и фундаментално-приложните аспекти, подаващи базовата и специализиращата подготовка на професионално обучение. Ландшафтното планиране е интердисциплинарна дейност, свързана с широк кръг основни научни области като биология, геология, 36 климатология, социология, психология и др. То обхваща и синтезира научните познания и опита на различни специалисти с отношение към екологично ориентираното използване на природните ресурси и развитие на икономиката.

След дипломирането си ландшафтните архитекти ще имат практическата възможност да анализират, проучват, изследват, проектират и участват в изграждането на териториалните комплекси със специфичен облик и образ – ландшафт, парковата среда в урбанизирани и неурбанизирани територии, прилагайки композиционните принципи за обемно-пространствената изграденост на средата. Ландшафтният архитект се реализира във всички етапи на инвестиционното проучване и проектиране от териториален и пространствен характер като туризъм, строителство на озеленени площи и други в областта на паркоустройството и ландшафтното устройство.

Квалификацията „магистър – ландшафтен архитект“ осигурява основата за пълна правоспособност за проектиране и надзор, както и за експертното практикуване в професионалните организации и ведомства. Магистърът по ландшафтна архитектура е и експерт в областта на екологията и съпътстващия я контрол на различни пространствени дейности.

Списък на водещите преподаватели по дисциплини

 

 

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърското ниво на специалността „Урбанизъм” е в продължение и е надстройка на образованието на урбанистите-бакалаври. То е предназначено за завършилите успешно бакалавърското ниво. При определени условия е отворено и за обучение на други специалисти, имащи отношение към планирането и изграждането на жизнената среда на човека – архитекти, инженери, географи, икономисти, юристи, социолози и т.н.

Конкретните магистърски програми по специалността „Урбанизъм“ са съобразни с потребностите на страната и са профилирани в едно от следните направления:

 • Управление на околната среда;
 • Урбанистична и жилищна политика;
 • Туристическо планиране;
 • Управление на земи и имоти;
 • Градски дизайн.

Обучението по специалността се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от УАСГ, преминали специализирана подготовка в европейски университети. Като хонорувани и гост-преподаватели участват изявени професионалисти и академици от България и Европа.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм развива знания относно: историята на урбанизма като комплексна наука и професия; характера, целите, теорията и методите в урбанизма; културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище; развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие; политическия, институционалния и законодателен контекст на урбанистичната практика; механизмите за прилагането на урбанистичната политика; връзката на урбанизма с другите видове планирания.

Завършилите специалността „Урбанизъм“ могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области: като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото; като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята; като експерти и проектанти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността; като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

Урбанисти с допълнителна професионална квалификация на равнище „Магистър“ ще могат да участват като консултанти на по-високи равнища, като съветници към държавни институции, обществени и неправителствени организации, свързани с посочените области, както и в европейски програми за градско и регионално развитие. При определени условия те могат да работят в сферата на устройственото планиране като проектанти на всички негови нива.

Структура и съдържание на обучението

Обучението до следваща степен за бакалаврите-урбанисти е с продължение 1 година и половина, включващо 2 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от дипломанта тема.

Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година

Обхваща два семестъра (зимен и летен) всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. През първата половина на месец септември се провежда есенната поправителна сесия.

 

 

Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Магистърската програма е предназначена за студенти със завършена степен Магистър по Архитектура - редовна форма. Продължителност на обучение: три семесъра, от които два с учебни занятия - лекции, упражнения и семинари и един семестър - дипломна работа.

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Магистърска програма е предназначена за студенти със завършена степен Магистър по Архитектура - задочна форма. Продължителност на обучение: три семестъра, от които два с учебни занятия - лекции, упражнения и семинари и един семестър - дипломна работа.

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма по Пространствено планиране в Архитектурния факултет е предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна форма, обучение срещу заплащане.

Предназначение на програмата

В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления програмата е ориентирана към следните категории студенти с придобито висше образование „бакалавър“ или „магистър“ от направления:

 • Администрация и управление
 • Архитектура, строителство и геодезия (без завършилите специалностите „Архитектура“ и „Урбанизъм“)
 • Биологически науки
 • Горско стопанство и туризъм
 • Енергетика
 • Икономика
 • Информатика и компютърни науки
 • История и археология
 • Комуникационна и компютърна техника
 • Науки за земята
 • Национална сигурност
 • Обществени комуникации и информационни науки
 • Политически науки
 • Право
 • Социология, антропология и науки за културата
 • Транспорт, корабоплаване, авиация

Перспективи за професионална реализация

Завършилите програмата ще могат да се реализират като експерти, изследователи и
консултанти в публичния сектор, в звената на държавната и общинската администрация, в частния сектор и в неправителствени организации в условията на нарастващите обществени потребности за интер-, мулти- и трансдисциплинен диалог и сътрудничество за устойчиво управление, устройство и ползване на националната територия. Програмата е полезна и за работещи в горепосочените сектори за развитие и актуализиране на знанията и уменията им в областта на пространственото планиране и управление с оглед подобряване на професионалната им ефективност и кариерното им развитие.

Придобита квалификация след успешното завършване на програмата: специалист по пространствено и градско планиране. Съгласно чл.10, 12, 13 от ЗКАИИП завършилите програмата нямат право на придобиване на ограничена или пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.

Продължителност на обучение: 3 семестъра, от които 2 с учебни занятия и 1 дипломен. Програмата има за цел да разшири хоризонта на специалисти от различни професионални области върху пространствените аспекти на развитието и планирането, да подпомогне интердисциплинния диалог в процеса на пространственото управление, като открои специфичният им принос за регионалното и градско развитие и планиране.

Програмата изгражда в студентите:

 • знания, свързани с обекта на пространственото планиране:
  • природната и антропогенна среда;
  • устойчивото развитие и ефективното използване на ресурсите;
  • оценяването и управлението на околната среда, анализирането и прогнозирането на бъдещите обществени потребности;
  • характера, целите, теорията, историята и методологията на пространственото планиране;
  • инструментите за планиране и приложението им;
  • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище;
  • политическия, институционален и правен контекст на урбанистичната практика и връзката на пространственото планиране с други видове планиране.
 • умения за:
  • концептуално мислене и практическо прилагане на концепциите чрез инструменти, мерки и проекти;
  • работа с инструменти, използвани в полето на урбанизма;
  • техники за събиране, обработка и анализ на данни, включително чрез използване на съвременни технологии;
  • техники и инструменти за графично представяне и пространствено моделиране;
  • методи за генериране на идеи и предложения в стратегическото планиране, мониторинг и оценка при приложението на стратегически и оперативни планове;
  • ефективна професионална комуникация, медиаторство и екипна работа в процеса на планиране.
 • отношение към:
  • пространственото планиране като дейност, адресирана към обществените потребности съгласно принципите на устойчивото развитие;
  • екипната мулти-, интер- , трансдисциплинна дейност в полето на урбанизма; социокултурните предпоставки в организацията на околната среда;
  • ценностите и етиката в професионалния диалог.

 

 

Computational Architectural Design and Advanced Product Creation
Магистър (MA)

Манифест

Работата на архитектите и дизайнерите се основава и ограничава от начина, по който телата ни са създадени и функционират, начина, по който преживяват реалността. Но всъщност днес сме достигнали фаза, в която технологиите ще повлияят не само на ума ни, но и на тялото ни. В този смисъл дизайнът на бъдещето трябва да се обърне, на първо място, към тялото, което ще живее в това бъдеще. Предизвикателствата се увеличават, изискват иновативно мислене и подходи; за материализиране на решението са необходими нови инструменти и нови технологии; границите ще бъдат преминати и равновесието ще се промени. Компасът в това пътуване ще бъде мащабируема представа за човешкото състояние. Жилището, транспортните средства и начините на придвижване, цялата структура на града, са съществени аспекти, които трябва да се имат предвид при дизайна на тази нова реалност. Чрез промяна на единицата /човешкото тяло/, около която целият свят е изграден, ние вече не се занимаваме само с части от света, в който живеем. Ние проектираме целия свят. Това не е просто процес на проектиране, това е космогония.

 

Учебен план

Графикът на магистратурата е разделен на 5 водещи дизайн модули и 5 поддържащи технически и теоретични лаборатории, които обхващат 9-месечната академична година. По време на тях, студентите ще се сблъскат и ще научат специфични техники и умения от световноизвестни дизайнери и архитекти. По време на фазата на водещите модули те ще започнат с генерирането на единица и нейните нови функции, т.е.подобреното човешко тяло, и след това ще напредват, за да развият по-сложни архитектурни обекти, достигайки до нивото на глобални системи и мрежи. Чрез Техническите лаборатории студентите ще овладеят разнообразен софтуер за параметричен и генеративен дизайн, като Maya, ZBrush, Rhinoceros, Grasshopper, Houdini, Unreal Engine, C # и т.н., както и ще могат да използват виртуална реалност, да визуализират своите концепции чрез Лабораториите Медия и Работа с машини за прототипиране и роботи. Освен това ще бъдат обучени как да формулират конкретна теоретична рамка, която да подкрепя тяхната визия. В края на всеки месечен цикъл те ще имат презентация, на която ще представят работата си и ще получат коментари и насоки от преподавателите и менторите. Студентите ще се дипломират с широка гама от знания и умения, които ще им дадат възможност да са конкурентно способни във всяка среда и условия.

 

Tип

Архитектурен и Продуктов Дизайн

 

Език

Английски

 

Продължителност

От септември 2021 г. до юни 2022 г. (9 месеца)

 

Краен срок

Късна регистрация – 30 Април 2021

 

Локация

Онлайн

 

Кредити

90 ECTS

 

Изисквания

Програмата се ориентира към студенти от направления 5. „Технически Науки“ и 8. „Изкуства“

 

Записване

https://designmorphine.com/masters/designmorphine-masters

 

За въпроси

masters@designmorphine.com

 

 

Опазване на културното наследство
Магистър (MA) за бакалаври

УАСГ обявява прием на студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър“ и „магистър“ в НОВА магистърска програма по ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО към Архитектурен факултет – РЕДОВНА форма на обучение.

 

УСЛОВИЕ ЗА ПРИЕМ: Завършена степен на висше образование с издадена диплома за висше образование със степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“.

 

Приемът по държавна поръчка се осъществява за кандидати, завършили степен „бакалавър“ по специалности от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“. При повече кандидати от отпусната бройка за прием по държавна поръчка (20 бр.) се извършва класиране при следните критерии:

 • С предимство са кандидатите завършили бакалавърските специалности на УАСГ;
 • Среден успех от дипломата за висше образование.

ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА Е 700 лв. ГОДИШНО, СЪОТВЕТНО ПО 350 лв. ЗА СЕМЕСТЪР.

 

Приемът в платено обучение се осъществява за кандидати, завършили магистърски специалности от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ и със среден успех от дипломата не по-нисък от добър съгласно чл. 21 от Закона за висшето образование. Няма ограничение в бройката за прием.

ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА УАСГ (ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 9 ЮНИ 2021 Г.) Е 4629 лв. ГОДИШНО, СЪОТВЕТНО ПО 2314,50 лв. ЗА СЕМЕСТЪР.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Попълнено заявление за прием (по приложен образец);
 • Диплома за висше образование с приложението – оригинал и копие. След проверка за вярност с оригинала от длъжностно лице, се задържа само копието;
 • След одобрение, кандидатите заплащат съответната семестриална такса и се издава заповед за записване. Допълнително, във факултетната канцелария на Архитектурен факултет, студентите се записват със студентска книжка, именник, медицинско удостоверение, 3 бр. снимки и други документи, изисквани от канцеларията. Студентите, приети по държавна поръчка, се ползват със всички права, предоставени по реда на съответните постановления (право на общежитие, стипендии, карта за градски транспорт и т.н.). (Забележка: Списъкът на одобрените кандидати се публикува на страницата на Архитектурен факултет и на катедра „История и теория на архитектурата“, в сайта на УАСГ, както и на таблото пред катедрата).

 

НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО – 4 октомври 2021 г., като студентите ще бъдат уведомени и ще бъде публикуван разпис на учебните занятия в сайта на АФ и катедра „История и теория на архитектурата“.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – от 14 до 24 септември 2021 г. - в работните дни, от 9,00ч. до 12,00ч., в канцеларията на катедра „История и теория на архитектурата“, стая № 721, корпус „А” на УАСГ, ел. адрес: MP.OKN.UACEG@gmail.com, телефон за връзка 9635245/561

След одобрение от страна на приемащите катедра и факултет, от отдел „Учебни дейности“ се издава Заповед на Ректора за записване след заплащане на съответната семестриална такса.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: три семестъра (една и половина академична година).

КООРДИНАТОР НА МП ПО ОКН – доц. д-р арх. Велина Панджарова, катедра „История и теория на архитектурата“, Архитектурен факултет, корпус А – кабинет А701, pandjarova@abv.bg

 

 

КРАТКА АНОТАЦИЯ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

Магистърската програма “Опазване на културното наследство” е разработена в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, от колектив от научно-преподавателския състав на Архитектурен, Строителен и Геодезически факултети на УАСГ. Тя е естествено продължение на развиваните от 40 години образователни традиции на университета за обучение в уважение към наследените ценности в жизнената среда и едновременно с това адекватен отговор на осезаемата нужда от висококвалифицирани кадри за развитие на науката и практиката в тази област.

Основна цел на програмата е да формира специалисти с експертиза в основните направления на многообразния полидисциплинарен процес по опазване на недвижимите културни ценности.

Учебният план на програмата е разработен в съответствие със законовите изисквания за висшето образование в България, с международно установените съвременни принципи на дейността и с добрите практики на български и задгранични университети. В рамките на магистърската програма се разглеждат всички основни въпроси, свързани със съвременната теория за опазване на недвижимите културни ценности; с еволюцията на обществените представи за тяхната значимост; с международната и национална правна основа и институционална система за осъществяване на дейността; с основните форми за юридическа и териториално-устройствена защита на недвижимите културни ценности; с иманентната връзка на опазването на културното наследство с историческото познание за неговата същност; с традиционните строителни материали, техники и технологии, характерни за недвижимото културно наследство в региона, и със съвременните такива за осъществяване на консервационната намеса; с методическия подход за изучаване, документиране, обследване, оценка на състоянието и проектиране за консервация, реставрация и адаптация на културните ценности в полето на архитектурата, строителното инженерство и геодезията; със съвременните принципи за устойчиво управление; със социализирането на културните ценности чрез повишаване на тяхната достъпност, чрез съвременните средства за тяхната интерпретация, със средствата на музеографията и др.

Магистърът по “Опазване на културното наследство” придобива знания и умения в широк архитектурен, конструктивен, технико-икономически, управленски, правен и социален аспект на опазването на културно-историческото наследство, които обогатяват и доразвиват получената основа от завършената образователно - квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” в професионално направление 5.7 «Архитектура, строителство и геодезия». Това специфично надграждане и разширяване на познанията и подготовката за специалистите – архитекти, строителни инженери, геодезисти, ландшафтни архитекти и урбанисти, изисква в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и овладеят широк спектър от полидисциплинарни въпроси в областта на опазване на културното наследство.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: Магистър по “Опазване на културното наследство”.

Продължителност на обучението: Учебната програма е развита в рамките на три семестъра (една и половина академична година) и започва в началото на зимен семестър. Обучението включва лекционни курсове, упражнения, практики – в страната и в чужбина, и самоподготовка. Осъществява се под ръководството на преподаватели от академичния състав на УАСГ, от гост-преподаватели от задгранични университети, от изтъкнати специалисти с доказана в практиката експертиза и в сътрудничество с водещи фирми в областта на консервацията. Занятията се осъществяват в Центъра за върхови постижения «Наследство БГ» към УАСГ и във връзка с изградените към него Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) и Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН).

Обучението завършва с дипломна работа, която цели да представи придобитите професионални умения в областта на опазване на недвижимото културно наследство, проведени в мултидисциплинарен екип, максимално близо до реалната практика. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.

Предназначение на програмата:

Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование, които притежават образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”:

Кандидати, завършили в чужбина, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Практикуване на придобитата квалификация:

Завършилите специалността придобиват правото за вписване в Регистъра на лицата, които имат право да извършват дейностите по консервация и реставрация както и адаптация на материални културни ценности (съгласно чл.165 от ЗКН и чл.4 от Наредба № Н-3 ОТ 6 април 2011 на МК), могат да се реализират в инвестиционното проектиране за недвижими културни ценности и в устройственото планиране за територии с културен потенциал (в рамките на придобита с предходното образование проектантска правоспособност), в изпълнението на консервационно реставрационни работи по обекти на недвижимото културно наследство ( ЗКС, чл. 15, ал.4), в надзор в проектирането и строителството на недвижими културни ценности, в управление на недвижими културни ценности, в държавните институции и областни администрации за провеждане на политиката по опазване на културното наследсво, в неправителствени професионални и граждански организации с предмет на дейност, свързан с недвижимото културно наследство и други периферни области, свързани с развитие на културата, туризма, рекламата и др.

Условия за прием:

В платено обучение се приемат кандидатите, завършили специалности със степен „магистър“ от проф. направление 5.7 и със среден успех от дипломата не по-нисък от добър съгласно чл. 21 от ЗВО. За държавна поръчка могат да кандидатстват завършили специалности със степен „бакалавър“ от направление 5.7.

Заявление за прием в магистърската програма - обучение по държавна поръчка

Заявление за прием в магистърската програма - обучение срещу заплащане