Начало / За Университета / Центрове / Университетски център за информационни технологии / Описание

Описание

Университетски център за информационни технологии (УЦИТ) извършва следните дейности:

  • консултации и експертни услуги в областта на съвременните компютърни технологии за персонални компютри, операционни системи, системи за управление на бази данни, системи за компютърна графика, локални хетерогенни мрежи, Internet и WEB;
  • участие в създаването и усвояването на софтуер за строителното проектиране; математически и компютърни модели за изследване и анализ на построени обекти; статичен и динамичен анализ на обекти и процеси;
  • специализирани курсове за съвременни програмни системи и компютърни технологии;
  • предпечатна подготовка на техническа литература и други помощни материали;
  • помощ и съдействие на студенти и преподаватели по всички въпроси, свързани с дейността на УЦИТ.

 

Университетски център за информационни технологии (УЦИТ) при УАСГ е създаден в 1977 година. Неговото развитие през годините е тясно свързано с един от най-динамичните аспекти на човешкото познание: компютърните технологии.

Понастоящем на територията на УАСГ работят стотици персонални компютри. Повечето от тях са свързани в локални факултетски мрежи. Така се получава бърз обмен на информация и едновременно използване на общи бази данни от различни терминали. Това е значителна стъпка напред към осигуряването на възможност за едновременна и координирана работа на многобройни специалисти - преподаватели и студенти, в съвместни научни проекти и изследвания.

През последните години стремежът на Университета към достъп до глобалните компютърни мрежи - първо Bitnet, а сега и Internet, се превърна в реалност. Това доведе до възможността за директен обмен на текуща научна информация с подобни университети по целия свят.

През последните няколко години основните тенденции и цели в работата на Университетския център по информационни технологии са в областта на създаването и поддържането на глобални бази данни - за конкретните нужди на Университета, както и осигуряването на свободен и безопасен Internet достъп до тях в средата на Световната Мрежа (World Wide Web).

В последните десет години бяха създадени някои от основните бази данни за нуждите на Университета - "Диалогова система за обучение на студенти", създадена със средствата на ORACLE за VAX/VMS, и "Система за управление на основните средства в Университета", създадена със средствата на RDB за VAX/VMS. По същото време в тясно сътрудничество с Централната библиотека на Техническите университети бе създаден и електронен каталог на всички налични библиотечни единици, като е осигурена възможност за директно разглеждане на каталозите от всички потребители в Internet през WWW. За целта бяха използвани средствата на СУБД ISIS за VAX/VMS и за Windows NT. Понастоящем каталозите съдържат около 120 000 записи за книги и периодични издания, като информацията в тях постоянно се актуализира.

Понастоящем компютърните специалисти в УЦИТ разработват необходимите програмни модули за "Глобалната университетска информационна система", която включва отделни компоненти като "Кандидат-студентска кампания", "Здравно осигуряване на студентите", "Автоматизирано издаване на студентски дипломи", "Кадрово управление на университетския преподавателски и студентски състав", "Управление на учебния процес в УАСГ" и други. За целта се използват средствата на СУБД Microsoft Access с VBA за Windows.

Другото основно направление в работата на УЦИТ е текущото хардуерно и софтуерно поддържане на локалните университетски мрежи и осигуряването на непрекъснат, бърз и сигурен достъп до Internet, както и системното поддържане и актуализиране на университетския WEB сайт и неговото съдържание: www.uacg.bg

Важен сектор в УЦИТ е и отделът за предпечатна подготовка, в който се използват най-съвременни компютърни технологии, с помощта на които бързо и качествено се подготвят учебници, справочници и други помощни материали за учебния процес.

Същевременно много от специалистите в УЦИТ, благодарение на своята висока и разностранна квалификация, участват съвместно с преподаватели от различни катедри в учебния процес, в научни разработки и изследвания в областта на строителното проектиране и контрол.