Начало / За Университета / Центрове / Библиотечно-информационен, научен и образователен център / Описание

Описание

Библиотеката при УАСГ – София е научна многоотраслова техническа библиотека. Създадена е през 1942 г. По степен на автоматизация е една от най-модерните в България.

Библиотеката е звено в структурата на УАСГ и целта й е да подпомага учебно-преподавателската и научно-изследователска дейност на студенти, преподаватели и служители чрез своите фондове, документи и информация. Библиотеката поддържа сътрудничество и осъществява обмен на информационни ресурси с научни институции и организации в България и чужбина. Член е на Български Информационен Консорциум /БИК/, на Асоциация на Университетските библиотеки /АУБ/,  на Българска  библиотечно - информационна асоциация /ББИА/ и на международните организации на библиотечните специалисти IFLA , IATUL и BLU. В библиотеката провеждат практиката си студенти в областта на библиотечно-информационните науки от Университета по библиотечно - информационни технологии /УНИБИТ/.