Начало / За Университета / Центрове / Център "Приложна лингвистика" / Описание

Описание

Университетски център по приложна лингвистика

Центърът по приложна лингвистика е пряк приемник на Департамента по приложна лингвистика и е наследник на катедра „Чужди езици” – една от най-старите катедри с традиции в преподаването на чужди езици за специфични цели, основана непосредствено след създаването на Висшето техническо училище през 1942г./днешен УАСГ/.


Центърът включва обучение по чужди езици и български език като чужд. Преподават се английски, немски и френски език на студенти от всички факултети на УАСГ. Обучението е съобразено с езиковото ниво на студентите, спецификата и хорариума на отделните специалности и се базира на създадени през годините на развитието на катедрата учебници, учебни помагала и терминологични речници в областта на архитектурата, строителството и геодезията.


Български език се изучава в подготвителен курс от чуждестранни граждани, бъдещи студенти на УАСГ, и от чуждестранните студенти в първи и втори курс, където се включват особеностите на научния стил, строително-архитектурната лексика и специфичната за УАСГ терминология.

-------------------------------------------------

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ


Формат на изпита

Изпитът по чужд език е под формата на писмен тест с продължителност на провеждане 120 минути. Изпитът се състои от следните компоненти с различна тежест при финалната оценка:

1. Граматика – 40%
Цели да провери владеенето на граматичните структури на езика на ниво В1 от Общата европейска референтна рамка за езиците.

2. Специализирана лексика – 20%
Тестът включва проверка на владеенето на базови термини, изучавани по време на курса на обучение по чужд език за придобиване на магистърска степен в УАСГ.

3. Четене с разбиране – 20%
Включва четене и отговор на въпроси към специализирани текстове от областта на архитектурата, строителството и геодезията.

4. Писане – 20%
Съдържа свободни отговори на въпроси, с които кандидатът да представи себе си и плановете си за предстоящата му научна кариера.

Препоръчителна литература

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


1. English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press
2. English in Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Alexiev. B. et al.
3. Английско-български и българско-английски речник. Строителство и архитектура. Любомир Иванов, Мария Филипова, Техника, 2009
4. Геодезически терминологичен речник: българско-английско-руски, английско-български, руско-български, Стойнов В., Пенева Е., Коцева К, Агенция Вила, 2009


НЕМСКИ ЕЗИК

1. Grundstufen - Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Monika Reimann, Hueber 2004
2. Deutsch für die Studierenden an der TH für Bauwesen, Техника
3. Deutsch - TH für Bauwesen und Architektur, Наука и изкуство
4. Deutsch - bulgarisches polytechnisches Wörterbuch, Техника, 1994


ФРЕНСКИ ЕЗИК

1. S.O.S. FRANCAIS, учебник за студентите по архитектура, строителство и геодезия, УАСГ, 2009.
2. Николай Михов, Френска граматика, "Наука и изкуство", София, 2012.
3. Френско-български речник по строителство и архитектура, ДИ "Техника", София, 1980.


Освен посочените препоръчителни източници, кандидатите могат да ползват всякакви други специализирани издания, практически граматики, тематични речници и глосари.