Начало / За Университета / Центрове / Център по приложна лингвистика / Описание

Описание

Университетски център по приложна лингвистика

Центърът по приложна лингвистика е пряк приемник на Департамента по приложна лингвистика и е наследник на катедра „Чужди езици” – една от най-старите катедри с традиции в преподаването на чужди езици за специфични цели, основана непосредствено след създаването на Висшето техническо училище през 1942г./днешен УАСГ/.


Центърът включва обучение по чужди езици и български език като чужд. Преподават се английски, немски и френски език на студенти от всички факултети на УАСГ. Обучението е съобразено с езиковото ниво на студентите, спецификата и хорариума на отделните специалности и се базира на създадени през годините на развитието на катедрата учебници, учебни помагала и терминологични речници в областта на архитектурата, строителството и геодезията.


Български език се изучава в подготвителен курс от чуждестранни граждани, бъдещи студенти на УАСГ, и от чуждестранните студенти в първи и втори курс, където се включват особеностите на научния стил, строително-архитектурната лексика и специфичната за УАСГ терминология.