Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Материали

Материали

Публикации


Книги

Наредба 7 от 22 декември 2003 г
За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (мррб)

Наредба 4 от 1 юли 2009 г
За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (мррб)

Административни сгради
норми за проектиране

Наредба (Хотели/Мотели)
наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (миет)

Наредба 2 от 29 юни 004 г
За планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (мррб)
Конспекти


Учебни материалиКурсови задачи и задания

Задание Урбанизъм І
Боян Георгиев


Правила за заверка

Изисквания за курсова задача по СКТ-3DS
Боян Георгиев, Замфир Хаджийски


Други


Информация


Указания [do-110707.03.sgrdo.am-указания]
указания за приложението на наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с провеждането на учебните практики по „архитектурни конструкции” и „сградостроителство”.