Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Materials

Materials

Publications


Books

Наредба 7
За правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба 6
За изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии

Административни сгради
норми за проектиране

Наредба
За категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и завeденията за хранене и развлечения

Транспортна наредба
За планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
Conspects
Study materialsCoursework ans assignments

Задание Урбанизъм І
Боян Георгиев


Examination rules

Изисквания за курсова задача по СКТ-3DS
Боян Георгиев, Замфир Хаджийски

Others


Information


указания
указания за приложението на наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с провеждането на учебните практики по „архитектурни конструкции” и „сградостроителство”.