Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав /

гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
Кабинет Б1053
Приемно време

Приемно време:
Вт.  (11.06)  - 09:30 - ...
Пт. (14.06)  - 10:30 - 12:30

E-mail krabosh_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Програмиране и използване на изчислителни системи (ПИИС) - англ. език;

Автоматизация на инженерния труд (АИТ);

Компютърни системи в строителството (КСС) ч.1 и ч.2;

Информационни системи за управление на проекти (ИСУП);

Цифрови системи за управление на проекти в строителството (ЦУПС) ч.1 и ч.2

Образование

Средно - 114 АЕГ / 1984г.; Висше - ВИАС, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции" / 1991г.; Дисертация - УАСГ, тема "Компютърен анализ на строителни конструкции за оценка и ограничаване на повреди при сеизмични въздействия" / 2015г.

Езици

Английски, полски, руски

Професионални умения

Проектиране на конструкции на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения; Обследване, изпитване, моделиране и анализ на строителни конструкции; Оценка на техническото състояние на сгради и съоръжения; Усилване, възстановяване и реконструкция на сгради и съоръжения; Технически контрол по част конструкции; Консултантска дейност; Пряко ръководене, организация и управление на пректантски екипи и проектни работи, строителни и монтажни работи, работи по аварийни укрепвания и възстановяване.

Членство

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - ППП и ТК по част ''Конструктивна'' на инвестиционни проекти в строителството.

Публикации

Бошнаков Кр., Христов П., „Обследване, анализ и оценка на сеизмичната осигуреност на съществуваща безгредова стоманобетонна сграда“, Сборник доклади на XIV международна научна конференция ВСУ'2014, том IV, стр.256-262, София, 2014;

Бошнаков Кр., Моллова Г., Белев Б., „Оценка на поведението на конструкцията на съществуваща безгредова стоманобетонна сграда при сеизмични въздействия и насоки за усилване“, Сборник доклади на XIV международна научна конференция ВСУ'2014, том IV, стр.262-267, София, 2014;

Бошнаков Кр. „Критичен сравнителен анализ на показателите на повреди на дуктилни строителни конструкции“, Сборник доклади на Научно-приложна конференция с международно участие „Възстановяване и усилване на сгради и съоръжения“ (RSBS2015), стр.131, УАСГ, София, 5-6 ноември 2015;

Бошнаков Кр., Кутева-Генчева М., „Приложимост на показателите на повреди за оценка на влиянието на сеизмичното въздействие върху поведението на тестова рамкова конструкция“, Сборник доклади на Научно-приложна конференция с международно участие „Възстановяване и усилване на сгради и съоръжения“ (RSBS2015), стр.142, УАСГ, София, 5-6 ноември 2015;

Христов П., Бошнаков Кр., „Изследване на състоянието на сграда паметник на културното наследство“, II-ра научна конференция с международно участие „Съвременни технологии в културно-историческото наследство“, Сборник доклади том 2, №26, ТУ София, 2014;

Бошнаков Кр., Христов П., „Подходи за адаптиране на конструкцията на сграда паметник и подобряване на експлоатационната й годност и реагиране на сеизмични въздействия“, Сборник доклади том 2, №27, ТУ София, 2014;

Кутева-Генчева М., Бошнаков Кр., „Строително-информационното моделиране – концептуална рамка, предимства и недостатъци“, Сборник доклади на Втора научно-приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“ (PMC2015), стр.140, УАСГ, София, 5-6 ноември 2015;

Кутева-Генчева М., Бошнаков К., Пашова Л., Рангелова Ф., „Съвременни възможности за управление на риска от природни бедствия и аварии“, Сборник доклади на Втора научно-приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“ (PMC2015), стр.148, УАСГ, София, 5-6 ноември 2015;

Kouteva-Guentcheva M., Boshnakov K., „A contemporary view to the impact of the strong Vrancea earthquakes on Bulgaria.“, The 1940 Vrancea earthquake – issues and lessons learned, part II, pp. 205 – 219, Springer natural hazards, Springer 2016, DOI: 10.1007/978-3-319-29844-3_14;

Kouteva-Guentcheva M., Pashova L., Boshnakov K., „Some comments on civil engineering coupling with IT for NDR mitigation in Bulgaria.", „Crisis management and disaster response interagency interaction“ annual conference, Crisis management and disaster response centre of excellence ( CMDRCOE), Sofia, 31.05 – 02.06.2016;

Кутева М., K. Бошнаков , П. Христов ,“Поглед към възможностите за използване на СИМ при управление на жизнения цикъл на културно-исторически архитектурни паметници“, V-та Научна конференция с международно участие „Съвременни технологии в културно-историческото наследство“, София, 2017.

Kouteva M., Boshnakov K., „Earthquake structural damage estimation.", „CMDR COE Proceedings 2017“ to CMDR COE 5-th annual conference „Interagency interaction in crisis management and disaster response.", Crisis management and disaster response centre of excellence ( CMDRCOE), Sofia, 1.06 – 02.06.2017, ISSN 2367-766X;

Кутева-Генчева М., Бошнаков Кр., "Инженерен прочит на международните СИМ стандарти", Годишник на УАСГ, том 51, бр. 5, 2018, стр. 213-224

М. Кутева, Б. Георгиев, Кр.Бошнаков, "За необходимостта от стратегически план за въвеждане на строително-информационното моделиране в строителния бранш в България", Годишник на УАСГ, том 51, бр. 12, 2018, стр.43-52

Тр. Цветкова, Т. Филев, М. Кутева-Генчева, Кр. Бошнаков, "Сравнителен преглед на функционалностите на софтуерна платформа Bentley Systems за моделиране и анализ на строителни кнструкции", Годишник на УАСГ, том 51, бр. 12, 2018, стр.53-65

Христов П., Бошнаков Кр., „Системен подход при адаптирането на сгради – недвижимо културно-историческо наследство“, IX-та Научна конференция с международно участие, “Съвременни технологии в културно-историческото наследство“, КИН‘2021 Том IX, (ISSN: 2367-6523), национален референтен списък № 1651

Бошнаков Кр., Кърджиев Б., "Предефиниране на сеизмичното въздействие за области с няколко нормирани сеизмични спектъра на реагиране", XII Международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", Варна, 2022, стр. 217-222, ISSN 2603-4255 (CD-ROM); ISSN 2683-071X (online)

Бошнаков Кр., „Относно възможностите за стандартизиране на контрола върху точността на резултатите от числен анализ на строителни конструкции“, Българско списание за инженерно проектиране, бр. №45, с. 89–97, октомври 2022 г., ISSN 1313-7530

Boshnakov Kr., Yakov Vl., Neural Networks Applicability for Design of Reinforced Concrete Sections for Bending. TEM Journal. Volume 12, Issue 3: 1294-1299, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM123-08, August 2023

Boshnakov Kr., Kardjiev V., Seismic performance assessment of RC framed system building designed to Eurocode high class ductility. Годишник на УАСГ, 2023, 56(3): 1263-1276.