Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав /

проф. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

проф. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
Кабинет 1053
Приемно време

Приемно време за периода 10-26 юни 2024 г.

понеделник,  сряда и петък

             14:00-16:00 заверка ССС, УС, 1ви курс  АИТ

вторник 11 юни, четвъртък 13 юни 

             13:00-15:00 УРПБАС, кабинет 1053

             (зала учебни занятия; подготовка: базови понятия;
              профил на риска от прир.бедствия на Р. България)

 Кабинет 1053, Корпус Б, Строителен факултет - при смяна на залата, моля обърнете се за повече информация към секретар катедра АИТ

Моля студентите, които се явяват за оценяване не за първи път, да си осигурят изпитен протокол.

Моля всички студенти, които идват за заверка на семестър или оценяване, да носят със себе си заверени и подвързани в папка курсови задачи. За студентите от потоците, за  които бе поставено допълнително изискване за заверка с лекционни записки, да представят и лекционните си записки.

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mail kouteva_fce@uacg.bg
Уебсайт www.uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2013

Лекционни курсове

Компютърни системи в строителството (български език) - специалност ССС (редовна и задочна форма на обучение) 

Автоматизация на инженерния труд  (български и английски език) - специалност ССС (редовна форма на обучение)

Строително-информационно моделиране (български и английски език) - специалност ССС, бакалавърска програма  Управление в строителството, магистърски програми УПС, ЕЕС, студенти програма Еразъм

СИМ-начин на работа - Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ

Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации - специалност ССС, магистърска програма УПС

Информационни технологии - бакалавърска програма Урбанизъм

Приложна информатика - бакалавърска програма УУЗИ

Информационни технологии - бакалавърска програма Урбанизъм

Образование

2012 Доктор по специалността "Механика на деформируемото твърдо тяло" (шифър на професионално направление 5.7., код на научна специалност 010204)

1990 Следдипломна квалификация (магистър) по приложна математика и информатика, ИПМИ,ТУ (ВМЕИ)

1990 Магистър-инженер по Международни инженерингови отношения с основна специалност Промишлено и гражданско строителство (сега ССС), УАСГ (ВИАС), София

1988 Магистър-инженер по Строителство на сгради и съоръжения (ПГС), УАСГ (ВИАС)

1983 Софийска математическа гимназия "Пайсий Хилендарски" 

Езици

 Български, английски, италиански, руски

Професионални умения

Преподавател в областта на компютърните системи в строителството; Изследовател в областта на инженерната сеизмология и сеизмичното инженерство; Квалифициран специалист по "Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради";   Експерт - оценител на международни изследователски проекти (EC - FP7 - ENV)

Експерт в екипа на УАСГ-НЦСИ

Ръководител на  докторанти (катедрат АИТ-СФ-УАСГ) и дипломанти от магистърки програми СИМ (АФ), УПС (СФ)

Участие в работни групи и екипи в международни, национални и ведомствени научно-изследователски проекти 

Редакторска дейност:

Член на редакторския колектив на сборник доклади от годишна конференция на НАТО 2016, 2017, 2018: CMDR COE Proceeding Published in Bulgaria, ISSN 2367-766X Published by Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence, CMDR COE Editors: OrlinNikolov, Vassil Roussinov, MilenMilkov, SvetlinDenchev, Boris Guenov Juliana Karakaneva, Jordan Tabov, LyubkaPashova, Nikolay Tomov, MihaelaKouteva-Guentcheva, Irena Nikolova.

Ко-редактор на двутомно специализирано издание от поредицагта Pure and Applied Geophysics -
Pageoph: Topical Volumes

1. Panza, G.F.; Irikura, K.; Kouteva-Guentcheva, M.; Peresan, A.; Wang, Z.; Saragoni, R. (Eds.) Part I: Seismic Hazard Assessment, Springer Basel, Softcover, ISBN 978-3-0348-0039-6, 1st Edition., 2011, VI, 366 p.
2. Panza, G.F.; Irikura, K.; Kouteva-Guentcheva, M.; Peresan, A.; Wang, Z.; Saragoni, R. (Eds.) Part II: Regional Seismic Hazard and Seismic Microzonation Case Studies, Springer Basel, Softcover, ISBN 978-3-0348-0091-4, 1st Edition., 2011, 320 p.

Ко-редактор на сборник доклади: Boyka Aneva, Mihaela Kouteva - Guentcheva (Eds) Springer Proc.of Physics 163, Nonlineal Mathematical Phycics and Natural Hazards, School and Workshop, 28.11-2.12.2013, Sofia

Организатор на конференции и семинари

Co-Director of the Advanced Conference on Seismic Risk Mitigation and Sustainable Development, May
10-15, 2010, ICTP.

Co-Director of School and Workshop on Nonlineal Mathematical Phycics and Natural Hazards, 28.11-2.12.2013, Sofia

 

Научни интереси

Инженерна сеизмология, моделиране на сеизмично въздействие, оценка, моделиране и анализ на силни земни движения;

Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации

Строително информационно моделиране 

Научна дейност

 Част на начуната дейност е отразена в профила :

https://www.researchgate.net/profile/Mihaela-Kouteva-Guentcheva

Рецензент на публикации в Pageoph, Soil Dynamics and Foundations,Journal of Applied Engineering Science, Academia Letters

Ръководство на национални и ведомствени научни проекти

H3 1202/2003 (НФНИ-МОН) - ръководител проект
Сценарии за оценка на очакваното сеизмично натоварване за
целите на сеизмичното инженерство, 2004-2006

ЦНИП 164/14 - ръководител проект
Разработване на модел на интегрирана информационна система за експресна експертна оценка на риска, свързан със сеизмични въздействия на територията на България, 2014-2016

ЦНИП БН195/16 - ръководител проект
Анализ и оценка на възможностите на технологиите на строително-информационното моделиране за внедряване
в строителния бранш в България, 2017-2019

ЦНИП БН 259/22 - ръководител проект
Експериментално верифициране на набори реално записани акселерограми за целите на динамичния анализ на строителни конструкции, 2022-2023

Членство

 2002 - EGS (Европейско геофизично общество)

Участие в научно-изследователски проекти

 Участие в национални проекти, между които 8бр. с МОН, 2 с МРРБ, с частни предприятия. По-важни проекти:
• 2007-2009 г., ПРОМИРА: Система за наблюдение за Солното находище край гр. Провадия - начин за оценка и намаляване на естествените и технологични рискове, НФНИ;
• 2004–2006 г., H3 1202/2003 Сценарии за оценка на очакваното сеизмично натоварване за целите на сеизмичното инженерство, НФНИ – ръководител проект;
• 2007-2009г., Национално приложение на Еврокод 8: Дефиниране на параметрите на сеизмичното въздействие, МРРБ;
• 2011г. Оценка на въздействието от въвеждането на Еврокодовете в България, МРРБ.

• 2020-2021г. Подготовка и стартиране на дигитална реформа в строителния сектор.
• 2020-2022 г. Национален център по сеизмично инженерство – модул3 от Консорциум „Национален геоинформационен център“, обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура

Участие в международни проекти

Участие в 13 международни проекта финансирани от НАТО, Европейската комисия, ЮНЕСКО, Централната Европейска инициатива, включително и двустранни междуакадемични сътрудничества.
 • 2007-2009г., Централна европейска инициатива (ЦЕИ): Детерминистичен анализ на сеизмичната опасност и зониране на териториите на Румъния, България и Сърбия;
 • 2007-2013г., Danube Cross-border System for Earthquakes Alert (DACEA) Cross–Border Cooperation Programme Romania–Bulgaria, EK FP7;
 • 2006-2008г., ИНТАС Изследователски проект Research 05-104–7584: Числен анализ на тримерното разпространение на сеизмичните вълни с метода на модалното сумиране, МКЕ и МКР;
 • 2005-2007г., НАТО Наука за Мир (NATO SfP) 980468 проект: Хармонизиране на намаляването на сеизмичната опасност и сеизмичния риск в страните изложени на въздействието на Вранчанските земетресения".
 • 2017-2019г., MSG — 147: M&S support for Crisis and Disaster Management Processes and Climate Change Implications, NATO CDRM COE
 • 2019г. Иновативни практики: Изследователски подход в обучението по природни науки (Open Schools for Open Societies – ID №741572, OSOS)
 • 2020г. Засилване на устойчивостта към рискове от бедствия в България

Научни и академични длъжности

 0т 2023 г.: професор в УАСГ, София

2013 - 2023 г. : доцент в УАСГ, София

2010 - 2013 г.: научен сътрудник 1ст., НИГГГ-БАН

2001-2008 г.: асоцииран младши сътрудник в Международен център по теоретична физика, Триест, Италия

1991-2010г. : научен сътридник 1ст., ЦЛСМСИ - БАН

Ключови думи за научно-изследователска дейност

• Сеизмична механика
• Моделиране, анализ и оценка на силни земни движения
• Сеизмична опасност и сценарии за сеизмични събития
• Сеизмична зона Вранча
• Строително-информационно моделиране
• Цифровизация в строителния бранш
• Сеизмична опасност и сценарии за сеизмични събития
• Сеизмична зона Вранча
• Строително-информационно моделиране
• Цифровизация в строителния бранш

Други длъжности и дейности

2013 год.: Съорганизатор на Международна школа и симпозиум по „Нелинейна математическа физика и природни катастрофи”, които бяха проведени с подкрепата на ЮНЕСКО в периода 28.11 – 02.12.2013г. в София, в Дома на учения, БАН ( http://www.inrne.bas.bg/international-school-sofia/ )

2010 год.: Ko-директор (член на организационен комитет) на Коференция на тема "Намаляване на сеизмичния риск като елемент на устойчивото развитие" (Advanced Conference "Seismic Risk Mitigation and Sustaineble Development", http://cdsagenda5.ictp.trieste.it/full_display.php?email=0&ida=a09145) 10-15.05.2010 год., Международен центът по теоретична физика, Триест, Италия ( www.ictp.it)

2009-2011 год,: Ко-редактор на двутомно специализиано издание на pageoph:
1. Panza, G.F.; Irikura, K.; Kouteva-Guentcheva, M.; Peresan, A.; Wang, Z.; Saragoni, R. (Eds.) Part I: Seismic Hazard Assessment , Springer Basel, Softcover, ISBN 978-3-0348-0039-6, 1st Edition., 2011, VI, 366 p.
2. Panza, G.F.; Irikura, K.; Kouteva-Guentcheva, M.; Peresan, A.; Wang, Z.; Saragoni, R. (Eds.) Part II: Regional Seismic Hazard and Seismic Microzonation Case Studies, Springer Basel, Softcover, ISBN 978-3-0348-0091-4, 1st Edition., 2011, 320 p.

2002-2012 г: Изпълнителен секретар на Комитет "Науки за Земята" при секция „Геофизика”, работна група "Наука и технология" на Централната европейска инициатива 

Публикации

 Общо 55 публикации, от които:
• 16 бр. публикувани в реферирани научни списания: 11 бр. в международни и 7 бр. в български списания;
• 35 бр. публикувани в сборници и CD-ROM от научни форуми
• 4 бр. в книги.

М. Кутева-Генчева, Цв. Георгиев, Тр. Цветкова (2023) За необходимостта от формиране на локален набор записи на акселерограми за инженерни анализи на строителни конструкции, приета за печат в Годишник УАСГ

М.Коuteva-Guentcheva, C.O.Cioflan, I. Paskaleva, G.F. Panza (2022) NDSHA achievements in Central and South-Eastern Europe, book chapter 18 in “Earthquakes and Sustainable Infrastructure Neodeterministic (NDSHA) Approach Guarantees Prevention rather than Cure”, eds.: G.F.Panza, V.G. Kossobokov, E.Laor, B. de Vivo, Elsevier, pp. 373-396, ISBN: 978-0-12-823503-4

М.Коuteva-Guentcheva, I. Paskaleva, G.F. Panza (2022) NDSHA in Bulgaria, book chapter 21 in “Earthquakes and Sustainable Infrastructure Neodeterministic (NDSHA) Approach Guarantees Prevention rather than Cure”, eds.: G.F.Panza, V.G. Kossobokov, E.Laor, B. de Vivo, Elsevier, pp. 373-396, ISBN: 978-0-12-823503-4

Kouteva-Guentcheva, M., Panza (2021) G.F. NDSHA—A Reliable Modern Approach for Alternative Seismic Input Modelling, Lecture Notes in Civil Engineering, 2021, 155 LNCE, pp. 85–101

Траяна Цветкова, М. Кутева-Генчева, Радан Иванов (2021) Необходимостта и ползата от цифови модели на сеизмичното натоварване от реално възникнали сеизмични събития, I Младежка научна конференция с международно участие „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 4-5 ноември 2021 г., София, DCB2021, CD, ISSN 2738-7887

Цветан Георгиев, Михаела Кутева-Генчева, Лора Райчева (2020) Преглед на световния, европейския и регионален опит за оценка на повреди след земетресения, DCB 2020, X I Международна научнa конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 10-12 септември 2020г., Варна, ISSN 2683-071X (online)

Тр. Цветкова, М. Кутева-Генчева (2019) Сравнителен преглед на пубично достъпните бази данни от регистрирани силни земетреъси движения, IX междунар. научна конф-я по архитектура и строителство ArCivE 2019, 31 Май – 02 Юни 2019 г., Варна, България, ISSN 2535-0781

М.Кутева-Генчева, Д. Кисляков, О. Ганчев, П. Павлов, Цв. Георгиев (2019) За необходимостта и ползите от сеизмично инструментиране и мониторинг на сгради и отговорни съоръжения, IX междунар. научна конф-я по архитектура и строителство ArCivE ,2019 31 Май – 02 Юни 2019 г., Варна, България, ISSN 2535-0781

М. Кутева, Б. Георгиев, Кр. Бошнаков (2018) За необходимостта от стратегически план за въвеждане на строително-информационното моделиране в строителния бранш в България, Годишник на УАСГ София, Том 51 (12), с.43-52, ISSN 2534-9759

Монография: М. Кутева-Генчева (2022) Строително-информационно моделиране. Концептуална рамка. Съвременни предизвикателства. 

Цитати: над 30 цитирания 

Друга информация

 1998 – 6 месечна научно-изследователска стипендия за южна и югоизточна Европа, Консорциум за международно развитие, Университет в гр. Триест, Италия

2000-2001 Мари Кюри стипендия в  Университет в гр. Триест, Италия

2001-2008 Младши асоцииран сътрудник в Междунарония Център по теоретична физика (ICTP) Триест, Италия

2010-2012 Лектор във ВСУ Л. Каравелов, специалност ССС, английски език

Координатор на Магистърска програма "Инженетрно сигуряване на защита от бедствия и аварии"

Фото галерия

 • Магистърска програма
 • УАСГ75
 • МКГ_лекциионни курсове
 • 3rd Annual Seminar of the Disaster Risk Management Knowledge Centre, 26-27 April 2018, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
 • 3rd Annual Seminar of the Disaster Risk Management Knowledge Centre, 26-27 April 2018, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
 • Balkan Engineering Forum 2018_02
 • NATO CMDR COE Annual Conference
 • Монография СИМ
 • Учебник АИТ
 • Springer proceedings in Physics 163

Хоби

 Музика, уелнес, аржентинско танго