Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Росица Петрова

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

доц. д-р инж. Росица Петрова
Кабинет Б1040
Приемно време

Приемно време в седмицата за заверка на зимния семестър

вторник 09.01.2024 г. 13-14 ч

петък     12.01.2024 г 13-14 ч

Дата за изпит в поправителната сесия за всички дисциплини 15.02.2024 г. от 10 ч. зала 914 корпус Б

Дата за изпит само за Правни въпроси ХТС и ХМС 16.02.24 г. от 11 ч в зала 1039 корпус Б 10 етаж  

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

Телефон 0888735532
E-mail rossitza_petrova@abv.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

 

 ЗИМЕН СЕМЕСТЪР:

- Организация и управление на ХМ строителство (ХМС 5 курс)

- Организация и управление на ХТ строителство (ХТС 5 курс,)

- Организация и управление на В и К строителството, (В и К  4 курс )

- Правна и нормативна уредба в строителството (ССС 2 курс)

- Правни въпроси в строителството (В и К 3 курс)

- Основи на управление на строителството (УС-Б, 2 курс)

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР:
- Организация и управление на ХМ строителство (ХМС 4 курс )
- Организация и управление на ХТ строителство (ХТС 4 курс )
- Организация и управление на В и К строителството, (В и К 4 курс, четвъртък 11-13, зала А-604)
- Правни въпроси в строителството – бакалаври 2 курс, сряда 13-15 ч., зала Б-614)

Лектор в магистърска програма по "Управление на проекти в строитеството"

– „Управление на инвестиционни инфраструктурни проекти и опазване на околната среда” – сряда 18-20 ч
- „Управление на ресурсите в строителството” 15-18 юни, 9-17 ч

 

 

Образование

1971-1974 32-ра гимназия „Климент Охридски”, София,
1974-1979 Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС), специалност "Хидромелиоративно строителство”, тема на дипломната работа: Ръководител проф. д-р инж. Ив. Папазчев,
1984-1987 редовна аспирантура, Институт по хидротехника и мелиорации, Научен ръководител ст.н.с. д-р инж. Анастас Чехларов, тема на дисертацията: „Изследвания върху напояването с надлъжно изтегляни дъждовални инсталации”, 1992 – Доктор, УАСГ, СНС по Водно строителство при ВАК

Специализации:
1993 – „Финасов и икономически анализ на инвестиционни проекти”, Силсое Колидж, Англия
2000 - „Екологични проблеми и Европейска политика в управлението на водните ресурси”, Международен център, Вагенинген, Холандия

Езици

 английски, руски – много добре

Професионални умения

       ·         хидромелиоративно строителство – разработване и усъвършенстване на технологии за напояване,  реконструкция и възстановяване на напоителни системи; участие в работна група за разработване на „Стратегия в хидромелиоративния сектор”

        ·      управление на напояването - разработване и внедряване на информационно-съветстващи системи и системи за вземане на решения;

·         организация и управление на строителството - подготовка, координация  и управление на инвестиционни инфраструктурни проекти във водния сектор, в т.ч. управление на екипи, проекти и бюджети;

·         екология и опазване на околната среда в хидромелиоративните системи – участие в създаването на Наредба за качествата на водите за напояване”

Научни интереси

организация и управление на строителството 

управление на инфраструктурни проекти

 

Научна дейност

 - научно-изследователска – участие и ръководство на научно-изследователски проекти (по национални и международни програми);

- научно-внедрителска и консултантска дейност в областта на водното строителство и опазването на околната среда;

- преподавателска дейност -  разработване на учебни програми и лекционни курсове по организация и управление на строителството на специалностите В и К,  ХМС, ХТС и ХС – немскоезиково обучение в УАСГ; правна и нормативна уредба в строителството – специалност ССС, правни въпроси в строителството  - специалност „Управление в строителството – бакалавърска програма, управление на инфраструктурни проекти и опазване на околната среда; управление на ресурсите  - магистърска програма по „Управление на проекти в строителството” в УАСГ

-  разработване на методики, съставяне на нормативни документи;

-  ръководство на докторантури -  Ръководител на  докторанти по професионално направление  5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”, научна специалност  05.02.01 Организация и управление на производството (строителството)” - 5 докторанта, от които 2-ма успешно защитили

- Участие с рецензии/становища  в научни журита за заемане на академични длъжности доцент и професор – 5 бр.

- Рецензии на докторски дисертации -2 броя рецензии и 1 становище;

- научни публикации  - над 50 броя в наши и чужди научни списания

Членство

 Член на НТС по водно дело

Член на Съюз на учените в България 

Член на Камарата на инженерите в инвестиионното проектиране, София - град, Пълна проектантска правоспособност по Водно строителство 

Участие в научно-изследователски проекти

    Национални проекти

·         Национална програма по сухоустойчивост и студоустойчивост на земеделските култури, Подпроект: Оптимизиране на поливния режим на слънчоглед за семепроизводство при водоспестяващи технологии за напояване, МЗГ, НЦАН, 2007

·         Изследователски проект „Устойчиво и ефективно управление на водите в мелиорираните земеделски земи, МЗГ, НЦАН, 2007

·         Управление на напояването при новите условия на поливно земеделие, 2001-2005

·         Устойчиво и ефективно използване наводите в мелиорираните земи, ССА, 2006-2007

·         Създаване и трансфер на система за обучение на водоползватели по въпросите на напояването, МЗГ, Изпълнителна агенция по хидромелиорации (ИАХ), 2007

·         Добри практики за напояване на земеделските култури, ССА, 2006-2007

·         Система за преценка на изградените напоителни системи и оптимален избор на решение при новите икономически условия, МОН, Дог. НИ-СС291/1992, 1993-1995

·          Изследване структурата на изкуствения дъжд и нейното въздействие върху почвата, Дог. НИ-СС-813/МОНТ, 1998-2003

·         Система за оценка на качествата на водите за напояване, МОН, Дог.№ 1301, 2003

·         Наредба № 18  за качествата на водите за напояване”, възложена от Министерството на земеделието и горите чрез Изпълнителната агенция по хидромелиорации, Договор № РД-33-1/ 07.11.2006,  Наредбата е обн. Д.в. бр.43/09.06.2009.

·         Програма за развитие на земеделието в Северозападна България, МЗГ, 2006-2007

.

Участие в проектиране и строителство

       ·       Работни проекти за водоснабдяване и канализация на населени места - ОПОС– МОСВ,  ДФЗ – МЗГ, ФАР-МРРБ, 2007 -2012

·       Технически проекти за закриване на нерегламентирани сметища в общините Бойчиновци, Криводол , Якимово, Берковица, Програма ФАР, 2007, МОСВ-2012.

·       Инвестиционен проект за: «Изграждане на канализационна система с пречиствателен модул на село Расово, община Медковец», по ПРСР 2007 - 2013 год., Мярка 321 ” – Работен проект,  Документации за избор на изпълнители, Управление на проекта 2009 г. – 2012 г.

·  Инвестиционен проект за: «Реконструкция на водопроводна мрежа на град Болярово, община Болярово», по ПРСР 2007 - 2013 год., Мярка 321 ” – Работен проект,  Документации за избор на изпълнители, Управление на проекта 2009 г. – 2012 г.

·       Инвестиционен проект за: «Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система с пречиствателно съоръжение на село Копиловци, община Георги Дамяново», по ПРСР 2007 - 2013 год., Мярка 321 ” – Прединвестиционно проучване, Работен  проект за ВиК мрежа и ПСОВ, 2010 -

·    Инвестиционен проект за: «Доизграждане на канализациона мрежа и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води гр. Мездра» по приоритена ос 1 на ОПОС 2007-2013» - фаза Прединвестиционно проучване , Идеен проект за ВиК мрежа и ПСОВ,  2012 год

·  Подготовка на инвестиционен проект: «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води село Медковец » по “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС 2007–2013 г” фаза Прединвестиционно проучване , Идеен проект за ВиК мрежа, 2009 -2011 год.

·   Иинвестиционен проект: «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм » по “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС 2007–2013 г” фаза Прединвестиционно проучване , Идеен проект за ВиК мрежа, 2009 - 2012 год.

Участие в международни проекти

        ·         Преустройство на напоителните системи за нуждите на частното земеделие в България, Съвместна програма на ФАО и Световната банка, 1991

·         Project Rehabilitation and modernization of Irrigation systems Striama Chirpan for private agriculture and organization water users irrigation associations” , BLR GERSAR 1993-1994

·         Project for irrigation extension service for private farmers in Bulgaria, VOCA (Volunteers in Overseas Cooperative Assistance), RIIDHE, Colorado State University, USDA, USAD, 1994-1996 .

·         Проект BG 9507-03/02 SAO, Специализирана служба за съвети на Националната система за съвети в земеделието – Програма ФАР, 1997-2000.

·         Пилотен проект ” по Програма Леонардо да Винчи за обучение по „Устойчиво използване на земята и водите” -  №BG/02/B/F/PP-132002.“, 2007

Научни и академични длъжности

 1992-1998 – научен сътрудник ­­в секция „Напоителни системи”, Институт по хидротехника и мелиорации” (ИХМ), София

1998 – Старши научен сътрудник  по научна специалност: Хидромелиоративно строителство, секция „Напоителни системи”, ИХМ, член на Научния съвет на ИММ, 2004- 2008, Ръководител секция „Управление на напояването”, Институт по мелиорации и механизация, член на Научния и Дирекционния съвет на ИММ,

2008–Доцент по научна специалност: „Организация и управление на строителството”, катедра „Организация и икономика на строителството, УАСГ.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 организация и управление на строителството, хидромелиоративна инфраструктура, водна инфраструктура, инвестиционни проекти в строителството 

Други длъжности и дейности

 

АКВА ТОП – ООД

Ръководител екип при подготовката и управлението  на инвестиционни инфраструктурни проекти във водния сектор и околната среда (повече от 40 проекти , финансиране от европейски фондове и програми - СИФ към МТСП, ФРМС “Дунавска инициатива”, ПУДООС – МОСВ,  САПАРД – МЗГ, ПРСР 2007-2013 към МЗ, ПРСР 2014-2020, ОП „Околно среда 2007-2013” към МОСВ в т.ч.:

-  Разработване на прединвестиционни проучвания във водния сектор

- Разработване на идейни и работни проекти на инфраструктурни обекти в областта на водоснабдителни и канализационни системи и корекции на реки

- Управление на проекти в областта на водния сектор

- Консултантски услуги  за изготвяне на документации за обществени поръчки

- Участие в тръжни комисии за избор на изпълнители за строителство

Управител

Управление на инвестиционни инфраструктурни проекти

във водния сектор и околната среда

Публикации

 Повече от  50 научни публикации в българския и чуждестранен научен печат в областта на водното строителство и организация  и управление на строителството.

   Монографии и книги – 1 брой

1. Петков, Пл., Р. Петрова, Н.Гаджалска и др. , Добри практики за напояване на земеделските култури, Авангард Прима, София 2007.

Конспекти

Други