Начало / Факултети / Геодезически факултет / Факултетен съвет / Състав /

проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Васил Вълчинов
Кабинет 410а
Приемно време

Консултации и въпроси - на електронната ми поща.

 

Телефон 0889898185
E-mail v_valchinov@abv.bg
Място и дата на раждане с. Паталеница, обл. Пазарджик 1947

Лекционни курсове

Геоинформатика за спец. Геодезия - редовно обучение; МОГИ за спец. Геодезия, редовно обучение; Геодезия за студентите от Транспортния факултет;   Конспекти, план за упражнения, тестове и др. материали са дадени в Учебни материали на страницата на катедрата

Образование

Образование: 1962-1966 – Техникум по механотехника, гр. Пазарджик; 1969-1974 - Висш инженерно-строителен институт, Геодезически факултет, специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”

Езици

английски, руски

Професионални умения

Геодезия, Математическа обработка на геодезически измервания, Геоинформатика, Морска геодезия. Хидрографски снимки на реки, язовири. Цифрово моделиране на територията, на релефа на сушата, на морското дъно и на вътрешни водоеми. Програмиране на Fortran 77, C+, C++, работа с CAD и GIS системи,MSOffice.

Научна дейност

Статии и доклади 62 броя; Учебници 5 бр, Ръководства за упражнения - 3 бр,; Учебни помагала - 2 бр. Докторанти - 4. Рецензии и отзиви по докторати в България и чужбина- 6 бр.

Участие в научно-изследователски проекти

1997-1998 год. - участие в Пилотен проект BG 9206/1996 год. на ФАР за Информационна система за кадастър и поземлена регистрация в Пилотен район Добрич като член на работна група и консултант на Международния екип на проекта; 2000-2001 год. – участие в Проект за регистрация и кадастър в Република България (РЕ-055021) с поддръжката на Световната банка - ръководител на работна група по обучението;

 

 

Участие в проектиране и строителство

1981 год.- извършване на контролни измервания на опорната геодезическа основа на Сирия в района на гр. Малкие и Камишли. Създаване на работна геодезическа основа на Проект за напоителна система “Тигър” в Сирия и създаване на геодезически планове за проектиране на водохващания, язовири и канали на напоителна система “Тигър”;  1979–1992 год. – разработване на алгоритми и компютърни програми за обработка на геодезически измервания и мрежи и програмен пакет GEO, внедрени в 9 геодезически предприятия и фирми в България;  1992-1999 год. - проектиране на работна геодезическа основа, измервания, карти на землищата, проекти на планове за земеразделяне на две села в общ. Ихтиман и на село Храбърско в общ. Божурище. Трасиране на проектите на плановете;   2001-2010 год.1.Хидрографски измервания и създаване на цифрови модели на дъното на пристанище Никопол;2.Геодезически измервания, трасиране, създаване на геодезическа основа на проект за рехабилитация на пътища (район Пазарджик),   2 проекта във Врачанска област, на Лот 4 от автомагистрала “Тракия” в района на Ямбол, два лота в Русенска област;  3. Хидрографски измервания и създаване на цифрови модели на дъното на пристанище Балчик, Черно море, по трасе на проекта за нефтопровода Бургас-Александрополис;   4. Хидрографски измервания и създаване на цифрови модели на дъното на яз. Душанци и яз. “Правец”, яз. Душанци, Софийско;    5. Деформации и хидрографски измервания на новото хвостохранилище в Пирдоп, Софийска област;  6. Геодезически измервания, създаване на геодезическа основа и снимка за проект за рехабилитация на пътя гр. Дупница – гр. Самоков;  7. Геодезически измервания, трасиране, създаване на геодезическа основа на Лот на автомагистрала „Тракия” и автомагистрала “Струма”;  8.  Определяне на обеми на твърди горива, насипи, изкопи в Девня, Димитровград, Кремиковци, пристанище Лом, пристанище Бургас,  Студена”, Пернишко, кариера “Ябълково”, Димитровград и др.  9. Топографски и кадастрални планове за корекция на реки в общ. Пирдоп и общ. Кремиковци; -Вертикално планиране на селище в м. Дупките, район Панчарево, къщи и др. обекти в областта на строителството; 10.Геодезически контрол на подкранови пътища в „Топлофикация”, София . 11.    Строителен надзор в строителството, част Геодезия.

Участие в международни проекти

 

1981 год.- извършване на контролни измервания на опорната геодезическа основа на Сирия в района на гр. Малкие и Камишли. Създаване на работна геодезическа основа на Проект за напоителна система “Тигър” в Сирия и създаване на геодезически планове за проектиране на водохващания, язовири и канали на напоителна система “Тигър”;  1997-1998 год. - участие в Пилотен проект BG 9206/1996 год. на ФАР за Информационна система за кадастър и поземлена регистрация в Пилотен район Добрич като член на работна група и консултант на Международния екип на проекта;

Научни и академични длъжности

1976-1978 - асистент по Геодезия в катедра “Геодезия”;   1978-1982 - ст.асистент по Геодезия в катедра “Геодезия”; 1982-1988 - гл.асистент по Геодезия в катедра “Геодезия”;  1985 год. - защита на докторска дисертация;   1988-2011 - доцент по геодезия в катедра “Геодезия и геоинформатика” на УАСГ;    2003-2011 – ръководител на катедра „Геодезия и геоинформатика” в УАСГ. Член на Факултетния съвет на Геодезическия факултет, Член на Академичния съвет на УАСГ;   2012 - професор по геодезия и геоинформатика.

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Геодезия, МОГИ, Геоинформатика, Бази данни, ГИС, Морска геодезия, хидрографски снимки цифрово моделиране на данни, CAD системи.

Други длъжности и дейности

2004-2010 год. Член и зам. председател на Комисия по науки за земята към фонд "Научни изследвания", МОНМ

Публикации

1. Тодоров Л., Г.Лазаров, Ив.Иванов, П. Бакалов, Р. Янева, В. Вълчинов. Ръководство за упражнения по геодезия. Техника, София, 1985; 2. Вълчинов В. Точност на тригонометричната нивелация в триангулачни мрежи с местно и специално предназначение. Докторат, София, 1985  3.. Томова П., П. Бакалов, К. Костадинов, Б. Банов, В. Вълчинов. Ръководство за упражнения по МОГИ., София, Техника, 1986   4. Вълчинов В, Морска геодезия, УАСГ, 1991    5. Вълчинов В. Приложение на морската геодезия в инженерната практика, Варна,ВВУ, 2001   6. Вълчинов В, Геоинформатика, УАСГ, 2003  7. Вълчинов В., Упражнения по геодезия за студентите от СФ, ТФ и ХТФ, УАСГ, 2002  8. Васил Вълчинов, Т.Kостадинов. Морска геодезия, София, УАСГ, 2003 2004-2005 9. Николаева Ю, В. Вълчинов.Оценка и управление на риска при кризисни ситуации Варна, Албена, 2004  10. Nikolaeva Y., V. Valchinov. Risk Assessment and Managment in Crisis Situations wit GIS, Varna, 2005 2005-2006  11. Вълчинов В., Ю.Николаева. Критерии за оценка на точността на цифрови модели на територията, Варна, 2006  12. Янева Р.,Вълчинов В., Упражнения по геодезия за УУЗИ, УАСГ, 2008  13. Вълчинов В. Геоинформатика, УАСГ, 2009  14.Valchinov V., Borislav Alexandrov, Y. Tsanovski, Adib Al-Kamush. HYDROGRAPHICAL WORKS FOR DESIGN AND CONSTRUCTION OF HYDROTECHNICAL PROJECTS ON DANUBE RIVER. DIGITAL MODEL OF THE BOTTOM, Syria, Tartous, 2010  15. Вълчинов В. Геодезически факултет на 60 години. София, Геомедия, 2012, бр.1  16. Георгиева Д., В. Вълчинов. Точност на 3D  цифрови модели, получени чрез лазерно сканиране. София, УАСГ, Международна юбилейна научно-практична конференция, 2012

 

Друга информация

 

Правоспособност по кадастър, Пълна проектантска правоспособност на КИИП

Книги