Начало / Факултети / Геодезически факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Гергана Антова

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика - Секретар на катедра

доц. д-р инж. Гергана Антова
Кабинет 311 Ректорат
Приемно време

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

понеделник 15 - 16.30 ч.

 

E-mail antova_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

 

 • Лекционен курс по Геодезия за студенти от Архитектурен факултет специалност „Архитектура“ и „Урбанизъм“, както и упражнения;
 • Лекционен курс и упражнения  по дисциплината "Наземно лазерно сканиране в Геодезията" за студенти магистърска степен на специалност Геодезия;
 • Упражнения по предметите: Геодезия 1, Геодезия 2, CAD системи, МОГИ, Геоинформатика 1, Софтуер за управление на електронни геодезически инструменти- за студенти магистърска степен на специалност Геодезия;
 • Студентски практики по Геодезия.

 

Образование

2014-2019, УАСГ София, Доктор по научна специалност 02.16.01 – Обща, висша и приложна геодезия / Геодезия и геоинформатика/ 

2000-2001 УАСГ, София, специализант в катедра Висша геодезия

1995-2000 УАСГ София, магистър-инженер по специалност Геодеэия
 

 

Езици

Английски език - писменно и говоримо

Руски език - писмено и говоримо

Професионални умения

Правоспособност по кадастър

Пълна проектантска правоспособност КИИП

Научни интереси

Наземнo лазернo скaниране, Моделиране на облаци от точки,  BIM, Изследване на деформации с лазерно сканиране

Членство

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
 

Участие в научно-изследователски проекти

 • Научен проект на тема “Използване на наземни лазерни скенери за деформационни приложения”, по договор No БН-127/11, разработван към ЦНИП, финансиран от Фонд „Научни-изследвания“, 2011-2012;
 •  Научен проект на тема „Анализ и оценка на възможностите на технологиите за СИМ за внедряване в строителния бранш в България“,БН195/16, разработван към ЦНИП, финансиран от Фонд „Научни-изследвания“, 2016-2018;
 • Научен проект на тема "Наследство БГ", финансиран по оперативна програма
  „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ, 2018-2023;
 •  "Информационна платформа за изследване и моделиране на околната среда". Научноизследователски проект, ръководител доц. д-р инж. Хр. Дечев, УАСГ- ЦНИП, 2018-2019 г.

 

Участие в проектиране и строителство

 1.      Практика в областта на лазерното сканираннИзследване посредством лазерно сканиране на устойчивостта на стената на язовир „Студена“, обл. Перник след земетресението на 20.05.2012 г.

2.      Практика в сферата на геодезията, кадастъра, устройственото планиране и инвестиционно проектиране- над 100 обекта на територията на РБългария.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Наземно лазерно сканиране, Обработка на облаци от точки, Изследване на деформации 

Публикации

 • Point clouds in BIM- Journal IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES)Online ISSN: 1755-1315; http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/4/042034
 • Point clouds in BIM- доклад изнесен на WMESS2016, Prague, Czech Republic, 5-9 September 2016;
 •  Registration process of Laser Scan Data in the field of deformation monitoring, WMESS2015, Prague, Czech Republic, 7-11 September 2015, Procedia Earth and Planetary Science  (2015), pp. 549-552, ISSN: 1878-5220, SNIP=1.088 SGR=0.176;
 •  Terrestrial Laser Scanning for Dam Deformation monitoring- Case Study, FIG Working Week, Sofia, Bulgaria, 25-29 May 2015;
 •  Използване на наземни лазерни скенери за деформационни приложения, Годишник на УАСГ юбилеен, 2012;
 •  Terrestrial laser scanning for deformation monitoring of Studena dam, Annual of the UACG-Sofia, vol. XLV, fasc. VIII, 2011-2012;
 •   Visualization of geodata in dam deformation monitoring, III International Conference on Cartography and GIS, Nesebar, Bulgaria, 2010;
 •   3D laser scanning for dam deformation monitoring – VII-th SGEM,  Albena, Bulgaria, June 2007;
 •   Деформационен анализ на резултати от геидезически измервания за изследване на деформации на язовирни стени–    доклад изнесен на VI-th SGEM, Albena, Bulgaria, June 2006, публикация в изданието на конференцията;
 •   Бързо и точно картографиране с 3D лазерно сканиране - Годишник на УАСГ 2006 (Annual of UACEG, Sofia, Bulgaria, 2006);
 •  Rapid precise mapping with 3D laser scanning– доклад на I International Conference on Cartography and GIS, Borovec, Bulgaria, 2006, публикация в изданието на конференцията;
 •  Изследване на деформации на язовирни стени посредством периодично определяне на пространствени хорди -  V-th SGEM, Albena, Bulgaria, June 2005- доклад и публикация в изданието на конференцията;
 • Определяне на обеми на насипища чрез моделиране на повърхнини -   доклад  IV-th SGEM, Albena, Bulgaria, 2004.

 

Информация

Хоби

Ски