Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство - Ръководител катедра

доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Кабинет А1006
Приемно време

вторник 10-12 ч.

четвъртък 10-12 ч.

петък 15-17 ч.

E-mail tasheva_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2005

Лекционни курсове

 • Лекционен курс "Методология на урбанизма“" - специалност Урбанизъм, ОКС "Бакалавър", 2-ри курс
 • Лекционен курс "Глобализация и урбанизация", избираем - специалност Урбанизъм, ОКС "Магистър", ІІ семестър
 • Отговаря за проект „Градска реконструкция“ , специалност Урбанизъм, ОКС „Бакалавър“, 4-ти курс
 • Отговаря за проект "Интегрирано планиране", специалност Урбанизъм, ОКС "Магистър" - ІІ семестър
 • Отговаря за проект "Ландшафтно планиране", специалност Архитектура, ОКС "Магистър" - 5ти курс
 • Лекционен курс “Съвременна Европа”, специалност Урбанизъм, ОКС „Бакалавър“, 2-ри курс
 • Лекционен курс „Градско обновяване”, специалност Урбанизъм, ОКС „Бакалавър“, 4-ти курс
 • Лекционен курс „Градска регенерация”, специалност Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране , ОКС „Магистър“, 5-ти курс
 • Отговаря за лекционен курс “ Урбанистични политики и програми на ЕС“, специалност Урбанизъм, ОКС "Магистър" ІІ семестър
 • Проект към лекционен курс Градоустройство, специалност Архитектура (Втори проект), АФ

 

Образование

 • Институция: Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, 2010;Образователна степен: Доктор по научна специалност 02.17.09 "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство";Тема на дисертационния труд: "Модел за интегрирано градско обновяване"
 • Институция: Университет Хъмбърсайд (Великобритания), Международна Магистърска Програма по Управление (International Modular Masters in Management prоgramme) 2001,  Образователна степен: Магистърстър по градоустройствено планиране и жилищна политика;Тема на дипломната работа: Потребността от офис площи в София
 • Институция: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, София, Специалност: Архитектура (Градоустройство), 1997;Образователна степен: Магистър архитект
 • Институция: 114 ЕСПУ с преподаване на английски език (сега Първа английска гимназия с преподаване на английски език), София, 1989

Краткосрочни курсове:

 

 • FP7 EYE (Empowering Young Explorers) project, participated in the Lab surfing workshop in Thessaloniki (March, 2014), Blue sky conference (Budapest, June 2014) and Science Incubator (Metz, August 2014)
 • Институция: УАСГ, София 2013-2014, Проект BG051РО001-3.1.09-0016 "Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ";Образователна степен: удостоверение за допълнително обучение (50 часа) на тема "Методика на академичното преподаване"
 • Институция: УАСГ, София 2014, Проект BG051РО001-3.1.09-0016 "Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ";Образователна степен: удостоверение за допълнително обучение (30 часа) на тема "Концептуализация и дизайм на научното изследване"
 • Институция: УАСГ, София 2014, Проект BG051РО001-3.1.09-0016 "Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ";Образователна степен: удостоверение за допълнително обучение (18 часа) на тема "Разработване на проектни предложения за участие в национални и международни научно-изследователски програми"
 • Институция: Централно Европейски университет, Будапеща, 2011; Образователна степен: Сертификат "Местно икономическо развитие: политики и планиране"
 • Институция: Международна Федерация по жилищна политика и планиране (IFHP,International Federation for Housing and Planning), Хелзинки (Финландия),1996;Образователна степен: Диплома: “Диалогът между традициите и развитието при планирането на малките градове” 

 

Езици

Английски - писмено и говоримо Руски – работен

Членство

 

 • Камара на архитектите в България
 • Съюз на архитектите в България (САБ)
 • Асоциация на Европейските висши училища по урбанизъм (AESOP) - членство на кат. „Градоустройство”;
 • Академична младежка мрежа на Асоциация на Европейските висши училища по урбанизъм (AESOP Young Academics Network) – от 2006 – досега;
 • Тематична мрежа “Le:Notre” на Европейските училища по Ландшафтна архитектура – 2003-досега, асоциирано членство на УАСГ;
 • Лицензиран експерт от МОСВ по ОВОС и ЕО, елементи на оценка: ландшафт и природни обекти, културно-историческо наследство, архитектурно и археологическо наследство

 

Участие в научно-изследователски проекти

 • Адаптиране на подхода “Създаване на място” при обновяване на публичните пространства в българските градове, Договор с Центъра за научни изследвания и проектиране при УАСГ, ръководител, конкурс за подпомагане на докторанти, 2022
 •  „Управление на риска от наводнение в населени места след язовири“, Договор с Центъра за научни изследвания и проектиране при УАСГ, участие в колектив с р-тел. доц д-р Мария Маврова – Гергинова, 2016-2017
 • Eфективност на инструментите за стратегическо пространствено планиране на местно ниво: Система за оценяване”, Договор с Центъра за научни изследвания и проектиране при УАСГ, участие в колектив с р-тел. доц арх. Е. Димитрова 2016-2017
 •  "Оптимизиране на експертния капацитет за пространствено планиране в България", Договор БН 173/14 с Центъра за научни изследвания и проектиране при УАСГ (двугодишен проект), ръководител колектив 2014-2015
 • „Устойчиво развитие на пристанищната инфраструктура за адаптация към климатичните промени“, договор БН 163/2014 с ЦНИП при УАСГ, в колектив с  р-тел доц. д-р Мария Маврова - Гергиновa
 •  "Приложимост на географски информационни системи с отворен код в пространственото планиране в България", Договор БН 147/2013 с Центъра за научни изследвания и проектиране при УАСГ, участие в колектив с р-тел. доц арх. Е. Димитрова, 2013-2014
 • „Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие – ефективни инструменти за управление на териториите, социално – икономическото развитие и околната среда“, Договор БН – 126/2011 с Центъра за научни изследвания и проектиране (УАСГ), едногодишен проект, ръководител колектив
 • “Формиране на интегриран подход за оценяване въздействието на екотуризма върху пространствената устойчивост на селата и околната им среда”, ТН 1403/04 Национален съвет „Научни изследвания” при МОН, участие в колектив с р-тел. доц арх. Е. Димитрова, 2007-2008 втори етап; 2004-2005, първи етап:
 • “Потребността от кадри в областта на Урбанизма в България”, участие в колектив с р-тел доц. арх. В. Троева, Научно-изследователска тема БН-48/2003-НИС с авторски колектив на катедра „Градоустройство” при УАСГ, 36 стр. (стр.15-21, 38-43, 47-54, 93-103, 105-109), 2003 (10-12);
 • “Методически център за стратегически оценки”, участие в колектив с р-тел доц. арх. В. Троева, Първи етап (2002)- 28стр. (стр.13-29, 109-121), Втори етап (2002);

 

Участие в проектиране и строителство

ПО-ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОЕКТИ

 • „Задание за разработване на концептуален  архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя”,  гр. София“, член на колектив на УАСГ – ЦНИП ЕООД, Архитектурен факултет, Катедра „Градоустройство“ Възложител: Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община
 • Проект ”Визия за развитие на София и крайградските територии”  по обособена позиция № 10 „ Мониторинг на аспекта „Устройствено планиране и използване на ГИС““, възложител ОП „Софпроект“, ръководител екип
 • ИПГВР Севлиево, БИМ Консулт ООД, 2015 София, експерт „Пространствена структура и градска среда‘    
 • Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Севлиево (2015), експерт „Пространствена структура и градска среда‘: 
 • Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София (2012 -2013), експерт „Пространствена структура и градска среда‘:
 • Национална концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г., 2012, сътрудник, част: Анализ политики и програми, проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България, р-тел проф. д-р. арх. В. Троева
  Районна устройствена схема на общини Пловдив, Марица, Родопи, Куклен и Садово, в колектив с р-тел проф. арх. В. Троева, Възложител МРРБ, 2009 - 2010;
 • Подробен устройствен план на групи имоти гр. Ардино, община Ардино – в колектив с р-тел проф. арх. В. Троева, 2008;
 • Проект за изменение на ОУП/ТУП на Спортно-туристически център "Перелик", Възложител Община Смолян и СТЦ "Перелик", част „Туризъм” към ОУП, р-тел колектив проф. арх. В. Троева, 2007;
 • Проект за изменение на ТУП на община Созопол и ПУП за ново селище в землщето на с. Росен, община Созопол, участие в колектив с р-тел проф. арх. В. Троева, 2005-2006;
 • Изменение на ОУП и ПУП за м. Кюшето в землището на кв. Сарафово, гр. Бургас, участие в колектив с р-тел проф. арх. В. Троева, 2006-2007, ;
 • Проект за изменение на ОУП на КК Пампорово в частта на община Смолян, р-тел колектив проф. арх. В. Троева, 2005-2006;
 • ОУП на гр. Пловдив, Тема №65:“Нормативна база на ОУП-Пловдив”, Част: Насочващи норми и стандарти за развитие и оразмеряване на функционалните подсистеми на ОУП-Пловдив”, участие в колектив с ръководител проф. арх. В. Троева, 2005;
 • ПУП на Ветроенергиен парк в землището на с. Българево, община Каварна, участие в колектив с р-тел проф. арх. В. Троева, 2005 (01);
 • Програма за маркетинг на гр. София и Столична Община, участие в колектив с р-тел проф. арх. В. Троева, 2004(03-06);
 • Концепцията за развитие на туризма на територията на град Чепеларе и прилежащата курортно-туристическа зона, сътрудник, р-тел колектив проф. арх. В. Троева, 2002 (02);
 • Застроителен план на м. Ботаническа градина, предварителен проект- участие в колектив
 • Карго терминал, гр. Пловдив, Предпроектни проучвания – обосновка на проект, 2000 (03);
 • Идеен проект за мотелски комплекс с капацитет 120 легла край гр.Пещера, 1999 (05);
 • Проект „Междинно пречистване на отпадните води' ; технически сътрудник, Инвеститор UMPC (Белгия) – МДК Пирдоп; възложител: Нипропуда ЕАД ; работен проект, 1998 (10);
 • Втора награда - Международен студентски конкурс на Училищата по Архитектура във Франция и Източна Европа, Марсилия (Франция) – Участие с темата на дипломната работа, 1997 (05);
 • СПП при УАСГ в колектив, технически сътрудник: ЗП на кв. Христо Ботев: Окончателен проект, София (1995), Конкурсен Проект за ЗП на Студентски град (1996)

ДОКЛАДИ ЗА ОВОС И ЕКОЛОГИЧНИ ОЦЕНКИ

 • Доклад за ОВОС на Северна скоростна тангента от km 0+000 до km 16+460, София - Възложител Столична община, част КН;2009 - 2010
 • Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни отпадъци на община Гоце Делчев, имот №0040043,м. "Мокра поляна" в землището на с. Добротино, колектив към „ЕКОЕМ” ЕООД, части ландшафт и културно наследство, 2009
 • Екологична оценка на проект за изменение на ОУП на гр. София и Столична община, колектив към “Троева Консулт” ЕООД, части устройствени параметри, КИН, 2008-2009
 • Екологична оценка на ОУП на курортно-туристическа локализация “Искровете-Говедарци-Мальовица”, колектив към „ЕКОЕМ” ЕООД, части ландшафт и културно наследство, 2008
 • Екологична оценка на изменение на ОУП на курортен комплекс Пампорово, в частта на община Чепеларе, 2007 г, колектив към „ЕКОЕМ” ЕООД, части ландшафт и културно наследство;
 • Екологична оценка на ПУП – Планове за застрояване на „жилищни сгради” в поземлени имоти №№ (с обща площ 81.974 дка), в местността „КАЗАЛ ТЕПЕ”, землището на с. Дъбовец, м общ. Любимец, обл. Хасково, 2007, колектив към „Екоинжинеринг” ЕООД (гр. Кърджали), части: ландшафт (в колектив) и Устройствени и технически параметри;
 • Екологична оценка на ПУП – Планове за застрояване на „жилищни сгради” в поземлени имоти №№ (с обща площ 91.025 дка), в местността „ЕШЕК ТЕПЕ”, землището на с. Дъбовец, м общ. Любимец, обл. Хасково, 2007, колектив към „Екоинжинеринг” ЕООД (гр. Кърджали) части: ландшафт (в колектив) и Устройствени и технически параметри;
 • Доклад за ОВОС на инвестиционно намерение за: „Изграждане на ски писта и пътническа въжена линия в м. „Трещеник”, гр. Якоруда, 2006 г, колектив към ЕТ „ЕКОЕМ-К Емилия Костакева”, части ландшафт и културно наследство;
 • Екологична оценка на ОУП на Курортно туристическа локализация Самоков-Боровец-Бели Искър,
 • Предварителен проект), колектив към ЕТ “Троева Консулт”, част устройствени параметри, октомври 2004 – януари 2005;
 • Доклад за ОВОС на ОУП и ПУП на Ветроенергиен парк в землището на с. Св. Никола, община Каварна, колектив към ЕТ „ЕКОЕМ-К Емилия Костакева”, части ландшафт и културно наследство, юли 2004;
 • Доклад за ОВОС на обект “Предприятие с депо за третиране на битови отпадъци” в землището на с. Шишманци, община Раковски, колектив към ЕТ „ЕКОЕМ-К_Емилия Костакева”, част ландшафт, юли 2003;
 • Доклад за ОВОС на ОУП на гр. София и Столична Община , (Предварителен проект), колектив към ЕТ “Троева Консулт”, част градоустройствени характеристики, 2002;
 • Доклад за ОВОС на проект за реконструкция и модернизация на инсинератор на Медицински университет, София, май 1999, колектив към Поликонсулт – Еко – ЕООД – части ландшафт и градоустройство;
 • Доклад за ОВОС на обект І-6 ГКПП – Гюешево – Кюстендил, вариант Дервента - колектив към Поликонсулт – Еко – ЕООД - части ландшафт и културно наследство, 1998;
 • Доклад за ОВОС на проект за Краварник и комплекс за отдих - колектив към Поликонсулт – Еко – ЕООД - част ландшафт, 1998;
 • Допълнение към доклад за ОВОС на обект Тутракански фериботен комплекс - колектив към Поликонсулт – Еко – ЕООД - части ландшафт и културно наследство, 1997;

Участие в международни проекти

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

 • URBiNAT - Healthy corridors as drivers of social housing neighbourhoods for the co-creation of social, environmental and marketable NBS, Договор 776783, Рамкова програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации (2018-2023 г.), екип от УАСГ в консорциум от 28 участника от 12 страни; Координатор на проекта: Център за социални изследвания към Университета в Коимбра (Португалия), ;  
 • ECHOES - “Energy CHOices supporting the Energy Union and the Set-plan” (Енергийни избори в подкрепа на Енергийния съюз и Плана за стратегически енергийни технологии, акроним ECHOES), 2016-2019. Договор No: 727470 с EK, LCE-31-2016-2017, покана H2020-LCE-2016-2017 (COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY – Конкурентноспособна нисковъглеродна енергия) – член на изследователския екип от УАСГ
 • 2011- Проект CANEPAL „Европейското наследство на овцевъдството и пастирския живот“ (2010-2014), съфинансиран от Европейската комисия , Директорат „Общо образование и култура“, CULTURE 2007-2013, изследователска тема (работен пакет) „Ландшафтът и овцевъдството“, ръководство на българският Екип: Нора Бонева, Национален исторически музей
 • 2010- Учебно посещение в Щвейцария в рамките на проект „РЕГЕНЕРАЦИЯТА – ШАНС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ“, втори етап на проекта "Участие на гражданите в регионалното планиране и развитие", 8-14.08. 2010. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на правителството на Кантон Берн, Швейцария. Координатор на проекта: „БОЛКАН АСИСТ“. Участие в подготовката на фотоизложба на успешни проекти, реализирани в кантон Берн (Швейцария) в областта на регенерацията (8 табла), 2010, изложба в МРРБ и САБ
 • 2009 - Проект "Концепция за развитие на градската култура на децата - 4С" в рамките на програма "Творчески сътрудничества" на Британския съвет, р-тел на проекта проф. арх. В. Троева;
 • 2008 - Предварително проучване относно възможностите за приложение на JESSICA (Съвместно европейско подпомагане за устойчиво финансиране в градските зони) за България, в колектив към „Делойт България” - договор с Европейската инвестиционна банка;
 • 2003 - 2013 – Тематична мрежа LE:NOTRE/ LE:NOTRE+/ LE:NOTRE 2/LE:NOTRE III “Ландшафтно образование:"Нови възможности за обучение и научни изследвания в Европа” – ERASMUS SOCRATES Проект No104368-СР-1-2004-1-ERASMUS-TN – с участието на повече от 100 университета от 30 страни;
 • 2003 – 2005 - Проект № BG/03/B/F/PP - 166038 “Обучение по маркетинг и приложение на Интернет за рекламирането на туристическите ресурси” Втора фаза на програма Leonardo da Vinci, с участието на община Каварна, Фирма "Международен бизнес и консултации", София, Университета Лютън, Великобритания и АSSET Technology Ltd, Атина, Гърция
 • 2003 - 2006 - Проект № 2А051 по програма INTERREG III B CADSES – "Регионална интеграция и развитие на Метрополиите в Югоизточна Европа" (RIMED), с партньори от Университета на Тесалия, Волос, Гърция, Солун, Скопие и Тирана, БАН и Столична община - представител на УАСГ;
 • “The Tension Between Culture and Development: Sofia taken as a case study, (preparation for publication) (Култура и градско развитие: Пазарът на офиси в София’, (подготовка за публикация), Съвместно научно изследване с Департамент по недвижими имоти, Университет Оксфорд Брукс, (Великобритания)), 2004; (непубликуван)

МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

 • Мобилност за преподаватели по програма Erasmus + между УАСГ и Ecole Nationale Superieure d`Architecture de Normandie, Руан (Франция), м. 04.2018
 • Мобилност за преподаватели по програма Erasmus + между УАСГ и Национален университет по строително инженерство (NUCE), Ханой (Виетнам), 05 – 12 . 05.2017, изнесени 5 лекции
 • VIENNA: RIVER WORKS AND FLOOD RISK MANAGEMENT INTO THE BIG CITY, едноседмична учебна практика осъществена в рамките на  програма CEEPUS, Мрежа „Teaching and Learning Civil Engineering in European Context“, ръководител на студенти от магистърската програма по Урбанизъм, юни 2017
 • Urban Innovations Network (10.2015) (CEEPUS teacher mobility  CIII-SK-0606-05-1516-M-88634 at Gdansk University of Technology, faculty of Architecture)
 • Erasmus mundus teachers’ mobility in Korea, Project AUSMIP Plus, Sungkyunkwan University, Dept. of Architectural Engineering/ u-City Design and Engineering (September 2014)
 • Teaching and Learning Civil Engineering in European Context (CEEPUS teacher mobility BG-UACEG-Sofia at Slovak University of Technology in Bratislava), topic: Flood risk management
 • Urban Innovations Network (09.2013) (CEEPUS teacher mobility „C III-SK-0606-01-1112-M-52262“ at TU Wien)
 • Интензивна програма Еразъм 2014 “Зелената система на града: Интегриране на градското земеделие в плановете за градско обновяване", 5-17 април 2014, Торино, http://areeweb.polito.it/erasmus-ip-citygreening/
 • Second prize, International competition (by invitation) for Tohoku Recovery, organized by Toyo University Research Center for Public Private Partnership(PPP), Tokyo — Toyo University, 2013 as one of the supervisors of student’s team from UACEG, Sofia (Bulgaria), http://www.toyo.ac.jp/site/pppc/tohoku-recovery.html
 • Интензивна програма Еразъм „Нюзидл ам зее 2050– град с нулеви въглеродни емисии“, Нюзидл ам зее (Австрия), 01.09 – 14.09 2013,
 • Участие в „Ландшафтен форум LE:NOTRE“, Университет „Sapienza”, Рим 16-20 април 2013 г. - в рамките на Проект LE:NOTRE III, Номер на проект: 177315-LLP-1-2010-1-AT-ERASMUS-ENWA, http://www.le-notre.org
 • Интензивна програма Еразъм 2012 “UPWARD – Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране: “, Торино, 6-18.05. 2013, I TORINO02- 2012-1-IT2-ERA10-38844, http://areeweb.polito.it/didattica/UPWARD/
 • Проект „Дейности за подсилване на местния човешки ресурс“ с акроним CROSSLOHUCA, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Б1.31.06. от 14.03.2011 г. в рамките на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013 г. Подготвка на програмата (112 часа) и лектор по ключова компетентност на тема „Управление на градските площи и предградията“;
 • Интензивна програма Еразъм 2012 “UPWARD – Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране“, Торино, 6-18.05. 2012, I TORINO02 - 2011-1-IT2-ERA10-27094, http://areeweb.polito.it/didattica/UPWARD/
 • Участие в работно ателие на тема "Универсален дизайн" по програма Grundtvig/Програма за учене през целия живот, Рига, 15-22.05. 2011
 • Интензивна програма Еразъм 2011 “UPWARD – Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране“, Торино, 3-16.04.2011, I TORINO02 -10_MB_IP_00059, http://areeweb.polito.it/didattica/UPWARD/
 • Development of E-Learning Course: Landscape Assessment, European Union Erasmus programme, LE:NOTRE MUNDOS International Thematic Network Project in Landscape Architecture, Action 4: Enhancing Attractiveness – Internationalization of Erasmus Thematic Networks, Project N136262-EM-1-2007-1-AT-ERA MUNDOS- EM4EATN; 2007-2009,
 • 2007/08 Едногодишен българо-австрийски образователен проект на тема «Bulgarian Black Sea Coast: Integrating Preservation and Development» (“Българското черноморско крайбрежие: интегриране на опазването и развитието”, участие на 14 български студенти , Магистърска програма по урбанизъм, партньор: Технологически университет, Виена.(ноември 2007, първи етап на проекта и уъркшоп, проведен в гр. Созопол; април 2008, посещение на българската група във Виена, Австрия, заключителен семинар по проекта).
 • Проект на Холандското правителство „Поздрави от Европа! Връзката между отдиха и нашите ландшафти”. Материалите по проекта са разработени в рамките на курсовите проекти по „Ландшафтно планиране” (специалност „Архитектура” V курс, X семестър) и „Интегрирано планиране”(специалност „Урбанизъм” ОКС Магистър), 2007 г.
 • Едноседмично посещение и участие в семинар в Университетски колеж, Дъблин (Ирландия) в рамките на програмата за преподавателска мобилност „Еразъм-Сократ“, май 2006 г.
 • Членство в тематична мрежа LE:NOTRE “Ландшафтно образование: "Нови възможности за обучение и научни изследвания в Европа” – ERASMUS SOCRATES Проект No104368-СР-1-2004-1-ERASMUS-TN – с участието на повече от 100 университета от 30 страни (2003 – досега) – реализирала проекти LE:NOTRE, LE:NOTRE+, LE:NOTRE 2, LE:NOTRE III, http://www.le-notre.org
 • Членство и втори представител на УАСГ в Асоциацията на Европейските училища по Планиране (AESOP) (2012 – досега)
 • Проект ТЕМПУС S JEP 12540-97 “Европейска бакалавърска програма по урбанизъм” -с партньори от Университетски колеж Дъблин, Ирландия и Училището по изкуства, Департамент по градско планиране и жилищна политика към Университета Хериът Уот в Единбург, Великобритания - проект за въвеждане на нова специалност в България – Урбанизъм, акредитирана от НАОА за 4 години през м. март 2002 г., административен сътрудник към проекта, 1997-2000

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 • Градско обновяване
 • Интегрирано планиране
 • Ландшафтно планиране
 • Методология на урбанизма
 • Оценка на въздействието върху околната среда,Стратегически оценки на политики, планове и програми
 • Политики и програми на ЕС, свързани с пространственото планиране
 • Жилищна политика

Публикации

ПУБЛИКАЦИИ

 • Tasheva-Petrova, M., E. Dimitrova (2022). “Strategic regional cooperation in capacity building for healthy urban environment” in „21st Year of 21st Century - Western Balkans’ Challenge of Common Future “, Thematic monograph, University of Belgrade - Faculty of Geography, Spa-ce.net, Belgrade, 2022, pp. 47-69, ISBN 978-86-6283-120-0
 • Милена Ташева – Петрова (2022), Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие в Европа, Монография, Второ издание, ISBN 978-619-91978-2-0-pdf; Студио 17,5 – М; София, https://issuu.com/tasheva_far/docs/_; https://www.researchgate.net/publication/364184636_INTEGRIRANI_PLANOVE_ZA_GRADSKO_VZSTANOVAVANE_I_RAZVITIE_V_EVROPA [accessed Oct 21 2022].
 • М. Ташева-Петрова (2022), Живот, отдаден на професията и на идните поколения: проф. д-р арх. Веселина Троева, Архитектура: списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика, Издание на Съюза на архитектите в България, бр. 1-2 2022, стр. 144 – 150, ISSN 0324-1254, https://bularch.eu/bg/broy-1-2-2022
 • M. Tasheva-Petrova (2021) Education for urban regeneration: Theory-practice dialogue in the context of a changing planning system, ICERI2021 Proceedings, pp. 8793-8803., doi: 10.21125/iceri.2021.2026
 • M. Tasheva-Petrova, V. Zlatinova-Pavlova (2021) Mapping the context-sensitive competencies for a globalizing workforce: Examples from architecture and urban planning education, ICERI2021 Proceedings, pp. 7044-7054, doi: 10.21125/iceri.2021.1588
 • Tasheva-Petrova, M., E. Dimitrova, A. Burov, Mutafchiiska, I. (2021), ‘Re-claiming space for public life: Messages from the north-west periphery of Sofia’, Urbani izziv, volume 32, supplement, December 2021: 91-105, DOI: 10.5379/urbani-izziv-en-2021-32-supplement-6 ; https://urbaniizziv.uirs.si/Summary_s?id=82&id_k=s&idc=7
 • M. Tasheva-Petrova, V. Zlatinova-Pavlova (2020), Europe in my profession as architect and planner: Opportunities, impacts and challenges, EDULEARN20 Proceedings 12th International Conference on Education and New Learning Technologies Online Conference. 6-7 July, 2020, pp. 6028-6037. ISBN: 978-84-09-17979-4 / ISSN: 2340-1117, Publisher: IATED, DOI:10.21125/edulearn.2020.1578
 • M. Tasheva-Petrova, V. Zlatinova-Pavlova (2020) Architecture and planning graduates in europe: From students to practitioners in the context of internationalization and national regulations, EDULEARN20 Proceedings, p. 6038. 12th International Conference on Education and New Learning Technologies Online Conference. 6-7 July, 2020, pp. 6028-6037. ISBN: 978-84-09-17979-4 / ISSN: 2340-1117, Publisher: IATED doi: 10.21125/edulearn.2020.1579
 • Tasheva-Petrova, M., Dimitrova, E., Burov, A. (2020) Urban Morphology and Mobility Patterns: Myths and Real-Life Transformations of a Large housing Estate in Sofia. In Fikfak, A., Nikšič, M., Mady, C., Bizjak, I.&Blenkuš, M. (Eds.).(2020).Streets for 2030: Proposing Streets for Integrated, and Universal Mobility. Book of proceedings. Ljubljana, 23.-24. 9. 2020. University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, NotreDame University-Louaize, Ramez G. Chagoury,Faculty of Architecture, Art and Design, Lebanon, ISSN 2617-3727, https://cs4.uirs.si/portals/cs4/posters/CS4_2020_BOP.pdf
 • Milena Tasheva – Petrova, Sustainable management of open public space in a large housing estate in sofia: integrating physical characteristics and social dimensions, 3rd International Conference on Urban Planning - ICUP2020, 12 – 13 November 2020, Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis, ISSN 2738-0548, http://upcluster.org/conference/icup-2020/
 • Милена Ташева-Петрова, Венета Златинова–Павлова (2020), Практикуване на професиите „архитект” и „урбанист” в държавите членки на Европейския съюз, стр. 45 - 101, в Колективна монография ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ, Валентин Петрусенко, Венета Златинова-Павлова, Ганчо Ганчев, Гергана Радойкова, Димитър Хаджиниколов, Димчо Димов, Екатерина Михайлова, Катерина Йочева, Ингрид Шикова, Катя Христова-Вълчева, Милена Ташева-Петрова, Младена Радева, Петър Борисов, Сия Велева, Теодор Радев, Теодора Калейнска, Христина Групчева (автори), 2020, Научна редакция: проф. Ингрид Шикова (съставител) и проф. Димитър Хаджиниколов; ISBN 978-619-239-409-7; Авангард Прима, София, 2020, https://www.researchgate.net/publication/343041536_Blgarska_asociacia_za_evropejski_izsledvania_EVROPA_V_MOATA_PROFESIA_2020
 • М. Ташева-Петрова, И. Мутафчийска, А. Буров, Интегриране на резултатите от научно-изследователския проект URBINAT в системата за планиране на Столична община, XX Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ’2020, стр. 237-242, ISSN: 1314-071X, https://conference.vsu.bg/_pdfjs-2.2.228-dist/web/viewer.html?file=/_vsu2020/VSU2020_BG_URBiNAT_MTP%D1%84.pdf
 • М. Ташева-Петрова, А. Даскалова, Системата за мониторинг в екологичните оценки на общите устройствени планове на общини: същност, практика, възможности, XX Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ’2020, стр. 231-236, ISSN: 1314-071X, https://conference.vsu.bg/_pdfjs-2.2.228-dist/web/viewer.html?file=/_vsu2020/VSU2020_BG_EO_%D0%9C%D0%A2%D0%9F_%D1%84.pdf
 • Elena Dimitrova; Milena Petrova-Tasheva; Angel Burov; Irina Mutafchiiska, Regional Typology as a Factor in the Energy Transition in Europe, Book of accepted abstracts Conference URP2020: Sustainable and resilient urban-rural partnerships, 25-27 November, Leipzig, Germany under the auspices of the minister of the German Federal Ministry of Education and Research, https://www.urp2020.eu/agenda.html
 • Dimitrova E., Tasheva-Petrova M., Burov A., Mutafchiiska I. (2019) Energy Sensitive Spatial Planning as a Public Sector Tool Towards Sustainable Economic and Territorial Development. In: Finka M., Jaššo M., Husár M. (eds) The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93575-1_5,
 • E Dimitrova, M Petrova-Tasheva, I Mutafchiiska and A Burov.(2019) Energy-related policy in the housing sector of Bulgaria: in search for a meeting point of social and technical dimensions, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 329:012005, DOI: 10.1088/1755-1315/329/1/012005,
 • Милена Ташева – Петрова, Елена Димитрова (2019) ‘Градското здраве’ като урбанистично предизвикателство: Изграждане на изследователски и образователен капацитет‘ IX Международна научна конференция „Архитектура и строителство ArCivE ‘2019, 31 май-2юни 2019 г., Сборник доклади 2-2019, ISSN 2535-0781
 • Любомир Петров, Милена Ташева - Петрова (2019), Мега проекти и градско обновяване: Урбанистични политики, устройствено планиране, проектиране и управление; IX Международна научна конференция „Архитектура и строителство ArCivE ‘2019, 31 май-2юни 2019 г., Сборник доклади 2-2019, ISSN 2535-0781
 • Симона Гергова, Милена Ташева-Петрова (2019), Озеленени покриви и фасади: Механизми за насърчаване и предизвикателства при приложението им; IX Международна научна конференция „Архитектура и строителство ArCivE ‘2019, 31 май-2юни 2019 г., Сборник доклади 2-2019, ISSN 2535-0781
 • Елена Димитрова, Милена Ташева-Петрова, Ангел Буров, Ирина Мутафчийска (2019), Енергийната трансформация в българските градове: Социокултурен контекст; IX Международна научна конференция „Архитектура и строителство ArCivE ‘2019, 31 май-2юни 2019 г., Сборник доклади 2-2019, ISSN 2535-0781
 • Dimitrova, Elena; Tasheva – Petrova, Milena; Burov, Angel; Mutafchiiska, Irina (2019); The local level of governance in the European process of energy transformation: Challenges and empowerment chances in Bulgaria, in THE 6th International Academic Conference on Places and Technologies; EDITORS: Dr Tamás Molnár, Dr Aleksandra Krstić-Furundžić, Dr Eva Vaništa Lazarević, Dr Aleksandra Djukić, Dr Gabriella Medvegy, Dr Bálint Bachmann, Dr Milena Vukmirović; University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology, PLACE AND YEAR: Pécs 2019; ISBN: ISBN 978-963-429-401-6 (PDF), http://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2019/05/PT2019_Conference-Proceedings.pdf
 • Cristian Pons-Seres de Brauwer, Jed Cohen, Johannes Reichl, Andrea Kollmann, Valeriya Azarova, Giuseppe Carrus, Parissa Chokrai, Immo Fritsche, Christian Klöckner, Torsten Masson, Angelo Panno, Lorenza Tiberio, Stepan Vesely, Alina Mia Udall, Gudrun Lettmayer, Dorian Frieden, Kurt Könighofer, Stephan Schwarzinger, Izaskun Jimenez, Lucía Polo, Daniela Velte, Elena Dimitrova, Milena Tasheva-Petrova, Angel Burov, Irina Mutafchiiska, Lassi Similä, Suvisanna Correia, Tiina Koljonen, Mehmet Efe Biresselioglu, Muhittin Hakan Demir , (2019) “Building consensus for a citizen-driven Energy Union: understanding energy choice dynamics and their impact on energy governance in the EU”,
 • Giuseppe Carrus, Lorenza Tiberio, Angelo Panno, Gudrun Lettmayer, , Ingrid Kaltenegger, Izaskun Jimenez Iturriza, Muhittin Hakan Demir, Efe Biresselioglu, Berfu Solak, Elena Dimitrova, Milena Tasheva-Petrova, Irina Mutafchiiska, Angel Burov, Dragomir Tzanev, Ida Marie Henriksen, Tomas Moe Skjølsvold (2018). “Analysis of Enabling Factors for Consumer Action”, Report No ECHOES D5.3, Horizon 2020 project Nr: 727470 “Energy CHOices supporting the Energy Union and the Set-Plan”, https://www.echoes-project.eu/sites/echoes.drupal.pulsartecnalia.com/files/ECHOES_D5.3_Enabling%20factors%20for%20collective%20consumer%20action.pdf
 • Gudrun Lettmayer, Stephan Schwarzinger, Gitte Koksvik , Tomas Moe Skjølsvold, Daniela Velte, Elena Dimitrova, Milena Tasheva-Petrova, Angel Burov, Irina Mutafchiiska, Mehmet Efe Biresselioglu, Muhittin Hakan Demir, Berfu Solak (2018). Report No ECHOES 5.2 – The impact of “Energy memories” on Energy Cultures and energy consumption patterns, https://echoes-project.eu/sites/echoes.drupal.pulsartecnalia.com/files/D5.2.pdf
 • Stephan Schwarzinger, David Neil Bird, Gudrun Lettmayer, Ida Marie Henriksen, Tomas Moe Skjølsvold, Xabier Uriarte Olaeta, Lucia Polo Alvarez, Daniela Velte, Izaskun Jimenez Iturriza, Mehmet Efe Biresselioglu, Muhittin Hakan Demir, Elena Dimitrova, Milena Tasheva, Lorenza Tiberio, Angelo Panno, Giuseppe Carrus, Sara Costa (2018), “Comparative Assessment of European Energy Lifestyles”, Report No ECHOES 5.1 – Comparative Assessment Report on European Energy Lifestyles, Horizon 2020 project Nr: 727470 “Energy CHOices supporting the Energy Union and the Set-Plan”, https://www.echoes-project.eu/sites/echoes.drupal.pulsartecnalia.com/files/ECHOES_D5.1_Comparative%20report%20on%20European%20Enegy%20Lifestyles.pdf
 • Biresselioglu, E., Burov, A., Carrus, G., Demir, H., Dimitrova, E., Fritsche, I., Kaplan, D., Klöckner, Ch., Koksvik, G., Masson, T., Mutafchiiska, I., Panno, A., Røyrvik, J., Schwarzinger, S., Skjølsvold, T., Tasheva, M., Tiberio, L., Velte, D., Vesely, S., (2017) “Social Science Perspectives on Electric Mobility, Smart Energy Technologies, and Energy Use in Buildings – A comprehensive Literature Review”.
 • Е. Димитрова, М. Ташева-Петрова, А. Буров, И. Мутафчийска (2018), Стратегическите пространствени планове на местно ниво в България: очакван и реален принос в процеса към устойчиво развитие, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия София, том 50 брой 3, 2017
 • Димитрова, Е., Tашева-Петрова, M., Буров, A., Мутафчийска, И., (2017), “Ефективност на инструментите за стратегическо пространствено планиране на местно ниво: Система за оценяване”, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия София, том 51 брой 12, 2018
 • Геренски, A., Маврова-Гиргинова, М.,  Ташева-Петрова, М., Беляшка, М., (2017), „Проблеми на управлението на риска от наводнения в населени места след язовири“, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия София, том 50 брой 3, 2017
 • Biresselioglu, E., Burov, A., Carrus, G., Demir, H., Dimitrova, E., Fritsche, I., Kaplan, D., Klöckner, Ch., Koksvik, G., Masson, T., Mutafchiiska, I., Panno, A., Røyrvik, J., Schwarzinger, S., Skjølsvold, T., Tasheva, M., Tiberio, L., Velte, D., Vesely, S., (2017) “Social Science Perspectives on Electric Mobility, Smart Energy Technologies, and Energy Use in Buildings – A comprehensive Literature Review”
 • Tasheva-Petrova, M. (2016), “Retail gentrification and urban regeneration of the city of Sofia: Retrospective and perspectives” Working paper series (iv-4a). International conference Contested Cities, stream 4: gentrification wpcc-164018, ISSN 2341- 2755, http://contested-cities.net/working-papers/2016/retail-gentrification-and-urban-regeneration-of-the-city-of-sofia-retrospective-and-perspectives
 • Tasheva-Petrova, M. (2016), “Integrating the topic of flood risk management into urban planning and urban design education”, European Symposium on Research in Architecture and Urban design “In Between Scales”, Ion Mincu University of Architecture and Urban Design Proceedings ISBN 978-606-638-141-3 
 • Ташева–Петрова, М. (2016) Ролята на университета в разпространението на урбанистичното знание и изграждането на експертен капацитет за пространствено планиране, Годишник на УАСГ, том 49 (2016) бр.3 „Научни изследвания“ 2015-2016
 • Tasheva-Petrovа, М. (2015) „Green infrastructure: Governance, planning, provision“, International conference „Green Infrastructure in Central, Eastern and South Eastern Europe: Is there a universal solution to environmental and spatial challenges?”, network conference of Spa-ce.net, 27-29 September, 2015 
 • Ташева-Петрова, М. , Димитрова, Е., Мутафчийска, И., (2015) “Образованието по урбанизъм: обществени потребности и възможности за професионална реализация“,  Годишник на УАСГ, XLVIII 2014-2015, с. 25-35. 
 • Ташева–Петрова, М. (2015). Специалност „Урбанизъм“ в УАСГ: Богати възможности за професионална реализация и развитие. В Строителство градът, 23 февруари - 1 март 2015, с. 16-17. 
 •  Димитрова, E., Ташева - Петрова, M. , Буров, A. (2014) “Системен подход за приложение на ГИС с отворен код в пространственото планиране в България”, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – София, 201
 • Маврова, M., Ташева, M.(2014), Подход за „работа с природата“ при планирането на жизнената среда, сп. Булаква бр. 4/2014
 • Ташева-Петрова, М. “Временно използване на имоти, терени и сгради – инструмент за градско развитие“, Инженерни науки, кн. 2/2013 г., Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН 
 • Ташева-Петрова, М. "Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие в Европа", монография, София „Бисс Адвертайзинг“ ООД, 
 • Ташева-Петрова, М. "Предизвикателства пред обучението по градско обновяване в УАСГ", Доклади, Том 3, 70 години УАСГ: Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 15-17 ноември 2012, ISBN 978-954-724-049-0, София 2012
 • Ташева-Петрова, M., „Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие – ефективни инструменти за управление“, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – София, Свитък VIII: Научни изследвания 2011, том XLV 2011/2012, ISSN 1310-814X, УАСГ, софия 2012
 • Tasheva - Petrova, M., "Integrated plans for urban regeneration in Bulgaria as a management tool for the environmental, spatial, social and economic development", резюме на изнесен доклад по време на 26-ти Конгрес на Европейската асоциация на училищата по планиране (AESOP) 11-15 юли, 2012, Анкара, (Турция), http://www.arber.com.tr/aesop2012.org/abstractsebook/Abstract/Abstract1181.pdf
 • Tasheva, M., Berglis, L., Leshtakova, N., “Research Theme 5: Landscape and Sheepfarming: Research Report for Bulgaria, Project “Culture and Nature: The European Heritage of Sheep Farming and Pastoral Life (CANEPAL), 2011, Project supported by the Culture Programme of the European Union, http://www.prismanet.gr/canepal/en-10-research-topics/en-5-landscape
 •  Ташева-Петрова, М., “Модел за интегрирано градско обновяване”, 14-21 стр в “Архитектурни четения 2007-2008”; БАН, Институт за изследване на изкуствата; ISBN 978-954-322-442-5 Академично издателство „проф. Марин Дринов“, София 2011
 • Tasheva-Petrova, M. , "Urban Culture in Childrens’ Art", pp.21-33, in “Journey to the city”, ed. Troeva, V., Era Publishing Sofia 2010, Published with the financial support of the British Council, Bulgaria
 • Ташева-Петрова, М. , “Випуск магистри по урбанизъм 2013 - най-много иновативни теми”, в-к „Строителство градът“, Брой 19 от 13/05/2013, http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2059732
 • Милена Ташева-Петрова (интервю): „Дипломните работи на урбанистите показват фактите и проблемите в града: В пълнота са представени почти всички пространствените проблеми на различни типове среда за обитаване в големия град“, в-к "Строителство градът", Брой 33 от 03/09/2012, http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1899730
 • Ташева-Петрова, М. „Архитекти и урбанисти: випуск 2012: Бъдещите урбанисти са подготвени за пилотни проекти като интегрираните планове за градско възстановяване и развитие“, в-к "Строителство градът", 7 - 13 май 2012 г.,
 • Ташева – Петрова, М., "Градското обновяване в Европа.Великобритания - от реконструкция към регенерация", в-к "Строителство градът", Брой 14 от 12/04/2010, http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=885733
 • Ташева – Петрова, М., "Регенерацията идва в Холандия в помощ на жилищния сектор. Ирландия разработва интегрирани планове за градски територии в упадък", в-к "Строителство градът", Брой 15 от 19/04/2010, http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=888964
 • Ташева – Петрова, М., "Как да бъдат определени проекти за градско обновяване", в-к Строителство градът 2-8 ноември 2009, www. stroitestwo. info/urban
 • Ташева – Петрова, М., „Модел за интегрирано градско обновяване”, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009, 29-31 октомври 2009, УАСГ;
 • Ташева – Петрова, М. "Градското обновяване в контекста на урбанистичната политика", Юбилейна научна конференция ’65 години Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия’,София 2007;
 • Troeva, V., Tasheva, M., “The National System for planning research in Bulgaria”, in “Improving Planning Education in Europe”, ed. Fubini, F., Franco Angeli s.r.l., Milano, Italy 2004, ISBN 88-464-4907-x; ю
 • Доклад за ОВОС на ОУП на гр. София и Столична община (Предварителен проект) Част: градоустройствени характеристики, Столична община: ДАГ, ОП Софпроект – Общ Градоустройствен план; София 2003;
 • ‘Политика за осигуряване на жилища за непривилегированите социални групи в големите урбанистични центрове’, Юбилейна научна конференция ’60 години Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия’, сборник доклади ТОМ 1 Архитектура и Обществени науки, 2002, стр. 237-245; 

ИЗНЕСЕНИ ДОКЛАДИ

 • С. Гергова , М. Ташева-Петрова (2017), „Покривно и вертикално озеленяване: политики, регулации, стандарти и стимули“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1 – 3 ноември 2017
 • М. Ташева-Петрова , А. Даскалова (2017), „ Връзка между заложените в екологичните оценки на общи устройствени планове индикатори за мониторинг и целите на устойчивото развитие“ , Университет по архитектура, строителство и геодезия, Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1 – 3 ноември 2017
 • Dimitrova, E., Tasheva-Petrova, M., Burov, A., Mutafchiiska, I. (2017), Energy-sensitive urban planning as tool in the process to sustainable development, Network conference of Spa-ce.net “The role of public sector in local economic and territorial development in Central, Eastern And South Eastern Europe”, Sofia (Bulgaria), September 13th–15th, 2017, Book of Abstracts
 • Enchev, N., Tasheva-Petrova, M. (2017), „EU funds in the context of inter-regional and intra-regional differences in Bulgaria“, Network conference of Spa-ce.net “The role of public sector in local economic and territorial development in Central, Eastern and South Eastern Europe”, Sofia (Bulgaria), September 13th–15th, 2017, Book of Abstracts
 • Tasheva – Petrova, M.,(2016) “Between development and preservation: planning for changing urban and rural cultural landscapes at municipal level”, Network conference of Spa-ce.net “Management of historically developed urban and rural landscapes in Central, Eastern and South Eastern Europe”, 12th-14th September 2016, Lednice (Czech Republic) http://www.spa-ce.net/pdf/2016/presentations/space_net_landscape_mun-f.pdf
 • „U-CITY: Глобализация, технологии и градско развитие“, VI-та научно-приложна конференция „Пространствено планиране : Проблеми и перспективи“, УАСГ, май 2015
 • „Образованието по градско обновяване в условията на променяща се култура на планиране“, доклад, Конференция "Младежи и градско обновяване“, 08.11.2014, Конференцията е част от Проект за градско обновяване с младежко участие – Сканиране на Места в Нужда /СМЕН/ – финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
 • Boneva, L., Tasheva-Petrova, M., "Traditions and future scenarios for the sheepbreeding in Bulgaria: Competing activities and landuse", CANEPAL Workshop Meeting, Tartu (Estonia), 26th october 2013
 • "Key Permaculture Concepts and Principles Applied to Provide Growth without Sprawl, Evidences from the Bulgarian Planning Practice", Neusiedl am see “Permaculture Design Course – The City of the Future”, 4th september 2013
 • „Неформалниото образование – приноси за урбанистичното знание“, Конференция „Пространственото планиране: Проблеми и перспективи – IV“, УАСГ, София, 22.05.2013 г.
 • Urban and periurban agricultural practices. Dynamics and challenges in Sofia municipality, лекция, изнесена в рамките на 2013 Erasmus Intensive Programme “UPWARD – Urban Project Workshop and Responsible Design”, Urban agriculture, a new challenge for Urban Project, http://www.ocs.polito.it/seminar_IP2013/tasheva.pdf
 • „Identity, Transformation and Sustainability of Pastoral Landscape: Contemporary Reading of Bulgarian Shepherd's Folk Song”, CANEPAL Workshop Meeting, Zlatograd, 6th march 2013
 • ”Развитие и планиране на българските градове: предизвикателства и възможности“, Конференция “Градоустройството: Проблеми и перспективи-III”, 11 ноември 2011 г.
 • Интегрирано планиране и обновяване на публичните пространства“, 41-ва годишна международна конференция на стипендиантите в областта на градските изследвания; Институт за изследване на политиките за градско развитие към Университет „Джон Хопкинс“ (САЩ), София, 06. 2011, http://www.sofia-41iufa.com/conference-programme, презентация на английски език, ("Integrated Planning and Public Space Renewal", presentation , 41-st Annual Conference of the International Fellows in Urban Studies Institute for Policy Studies, John Hopkins University "Rediscovering Sofia: A Quiest for New Policies in Public Space Management", Sofia, June 25-28, 2011)
 • Issues of Urban Project in Planning Education: Present State and Perspectives: A Short Report From Bulgaria, 16 april 2011, experts seminar in the framework of UPWARD 2011 (Urban Project Workshop and Responsible design),
 • „Подготовка на планове за интегрирано градско развитие“, Конференция на тема: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” BG161PO001/1.4-07/2010, 29 септември 2010 г., конференцията е организирана от Камарата на архитектите в България организира, съвместно със Съюза на архитектите в България и медийната подкрепа на “Градът Медиа Груп”, съвместно с проф. арх. Веселина Троева.
 • „Централизирани фондове и програми на ЕК и възможности за финансиране на проекти и дейности в сферата на архитектурата, градоустройството и проектирането“, Обучителен семинар , организиран от КАБ и САБ, 28-29 09,2010 г. , Трявна.
 • Impulse speaker, WG 2: “Mobilizing participation for regional development”, International Conference “Overcoming Regional Disparities: How to achieve a better, EU-coherent implementation of regional policies”, September 6 - 7, 2010, Ohrid/ Macedonia/ , The conference was held under the auspices of the Macedonian Ministry of Local Self-Government and supported by Deutsche Gesellschaft Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. http://mls.gov.mk/international_conference.html
 • "Градско обновяване: предизвикателства пред образователния процес по архитектура и урбанизъм", Конференция за представяне на българския опит в прилагане принципите за регенерация в областта на устройственото планиране, 17 май 2010, Конференцията е организирана под патронажа на МРРБ в рамките на проект „Регенерацията – шанс за устойчивото развитие на българските общини”, който се осъществява от Сдружение „Болкан Асист” в партньорство с група български общини и с подкрепата на Правителството на Кантон Берн, Швейцария
 • "Интегрирани планове за развитие и програма Jessica", Конференция „Мястото на архитектите и проектантите в повишаване на усвояемостта на европейските фондове и реализирането на качествени и устойчиви проекти в България”, 06.07.2010, Конференцията е организирана от Комисията по международна дейност и евроинтеграция към Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България
 • Kонференция за инвестиционни проекти и устойчиво развитие - BalREc 2010, 19.05.2010, Кемпински Хотел Зографски, София. Участие в панел: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
 • „Асоциация на училищата по Урбанизъм в Европа“, честване на 60 години „Световен ден на Урбанизма“, САБ, 8 ноември 2009 г.
 • „The Tension between Historic Patterns and Contemporary Open Dynamic Systems within the Debate on Integrated Planning in Bulgaria”, изнесен доклад по време на 23ти Конгрес на Европейската асоциация на училищата по планиране (AESOP) „Why can't the future be more like the past?”, 15 - 18 юли 2009, Ливърпул, Великобритания
 • Участие в семинар на тема "Детска градска култура и творчество" с доклад на тема "Градската култура в детското изкуство" (24-25. 04. 2009, УАСГ, София) в рамките на проект "Концепция за развитие на градската култура на децата - 4С", финансиран по програма "Творчески сътрудничества" на Британския съвет
 • "Urban Regeneration in Bulgaria: Lessons, Prospects and Challenges", Регионална конференция на тема «Променящата се култура на пространственото планиране в Югоизточна Европа», (Shifting Planning Culture in South-East Europe: Development of Strategic Approaches in Urban Planning) 18-20 април, 2008, Охрид; в партньорство с Архитектурния факултет на Университета “Св. Св. Кирил и Методий”, Скопие и с финансовата подкрепа на Федералното Министерство на науката и изследванията на Република Австрия в рамките на австрийската инициатива за научно коопериране с Югоизточна Европа, спечелен конкурс на Офиса за австрийско-българско коопериране в областта за научните изследвания ASO (Austrian Science and Research Liaison Office), София.Shifting Planning Culture in CEE: Development of Strategic Approaches in Urban Planning, Regional Conference, Ohrid 18-20 April, 2008; участие в семинар и презентация;
 • “Модел за интегрирано градско обновяване”, Архитектурни четения 2008; Център по архитектурознание, БАН; София, януари 2008, участие в семинар и презентация;
 • „Ландшафт и развитие на туризма“, представяне на конкурсната разработка за проекта „Landscape and Leisure”, 8.11.2007, София (съвместно с доц. Бояров и проф. Троева)
 • "Current Situation with Regard to Sprawl Challenges in Sofia", Regional Academic Workshop on Research Cooperation for Sustainable Urban and Housing Development in SEE; University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Faculty of Architecture, Urban Planning Department, Sofia and STABILITY PACT for South Eastern Europe, Sofia 2007 - seminar and presentation;
 • Impact Assessment of EC Policies Upon the Housing Sector in the Framework of Urban Regeneration Schemes in Bulgaria, 1st AESOP Young Academics Meeting “CE3 – Central and Eastern European Engagement”, Bratislava, Slovakia, February 7-10, 2007
 • "Planning for Tourism in Bulgaria" - участие в семинар и презентация, май 2006, UCD Dublin, School of Geography, Planning & Environmental Policy;
 • How the Local Administration Implements Development Policies, Project RIMED - Regional Integration and Metropolitan Development of SE Europe, University of Thessaly, Volos (Greece), участие в семинар и презентация, октомври 2005;
 • „Икономически растеж и пространствено нарастване: Ефективно, балансирано и устойчиво развитие на София и Софийска община’, Семинар ‘Планирането в Централна и Източна Европа’, тема: Митът “Метрополис” Технически университет, Виена, Април 2003 г. – участие в семинар с презентация и доклад („Growing yet not sprawling: Towards efficient, balanced and sustainable land-use pattern of Sofia and Sofia Municipality”, TU Vienna, April 2003)
 •  
 •