Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р арх. Данаил Недялков

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради - Ръководител катедра

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради

Архитектурен факултет, Катедра Лаборатория по информационни технологии - Ръководител лаборатория

доц. д-р арх. Данаил Недялков
Кабинет А807, А706
Приемно време

Приемно време за индивидуални консултации за летен семестър 2023/2024, каб.807, (ЛИТ), каб. 706:
понеделник: 10:00:00 -12:00:00 ч.
След предварително съгласуване на посочения мейл, може да се уточни и друго приемно време за индивидуални консултации.

Телефон 963 52 45/362; 963 10 72
E-mail dned_far@uacg.bg

Лекционни курсове

Ръководство на курсови проекти със студенти от ІІІ-ти и ІV-ти курс, преддипломанти и дипломанти към катедра “Индустриални сгради”, Архитектурен факултет, УАСГ;

Водещ реподавател по дисциплините "Информатика в архитектурата - I част" - II курс, III семестър, "Информатика в архитектурата - II част" - II курс, IV семестър,, Архитектурен факултет, УАСГ;

Преподавател - Свободно избираем курс ”Специализирани компютърни технологии - ArchiCAD” - за спец. «Архитектура» - ІV и V курс, Архитектурен факултет, УАСГ; Преподавател - курс по следдипломна квалификация «Компютърни технологии за архитекти – ArchiCAD”, УАСГ

Водещ преподавател на дисциплината "Строително информационно моделиране (BIM)", Управление на проекти в строителството, Строителен факултет, УАСГ

 

 

Образование

 

1994 год. – Висше образование, специалност архитектура, УАСГ, София

2014 год. - научна степен "доктор", УАСГ, София

Научна дейност

 


 

Участие в научно-изследователски проекти

 

"Анализ на приложението на методите за набиране на пространствени данни", (в колектив с ръководител доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева); ЦНИП при УАСГ, договор № Д 147/22, финансиран от университетския бюджет за наука;

„Изследване на възможностите за създаване на тримерна геометрия в КАД/СИМ среда от лазерно сканирани обекти”. (в колектив с ръководител гл. ас. д-р инж. Гергана Антова); ЦНИП при УАСГ, договор № БН-240/20, финансиран от университетския бюджет за наука;

"Наследство БГ", финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения, 2018-2023;

„Анализ и оценка на възможностите на технологиите на строително-информационното моделиране за внедряване в строителния бранш в България“ (в колектив с ръководител доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева); ЦНИП при УАСГ, договор № БН 195/16, финансиран от университетския бюджет за наука;

"Изготвяне на методически указания за прилагане на информационните технологии в инвестиционното проектиране на сгради, съобразно критериите на устойчивата (отговорна) архитектура". (в колектив с ръководител проф. д-р арх.Ас.ПИСАРСКИ); ЦНИП при УАСГ, дог. № БН 146/13, финансиран от университетския бюджет за наука;

“Принципите на устойчивото развитие в архитектурата и строителството – възможности за приложение в образователния процес” (в колектив с ръководител доц. д-р арх. Ек.СЕНТОВА); ЦНИП при УАСГ, дог.№ БН 63/2005, частично финансиран научен проект от Бюджет наука на УАСГ;

“Планировъчна и пространствена организация на малките и средни предприятия (МСП) – хармонизация с европейските стандарти“ (в колектив с ръководител доц. д-р арх.Й.РАДЕВ) ; ЦНИП при УАСГ, дог. № БН 3/2001, частично финансиран от университетския бюджет за наука.

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 

Приложна информатика в архитектурата

Индустриални сгради в енергетиката

Устойчива архитектура

Други длъжности и дейности

 

ръководител ЛИТ /Лаборатория по информационни технологии/, Архитектурен факултет, УАСГ

член на Факултетен съвет, Архитектурен факултет, УАСГ

член на Академичен съвет, УАСГ (2014-2015)

Публикации

 Списък статии:
1. Недялков Д., Сентова Ек. Сградата и спестяването на ресурси като елемент на устойчивата архитектурна среда, Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, София, Годишник на УАСГ, 2009, т. XLIV, св.1, с. 125-132, ISSN 1310-814Х

uacg.bg/filebank/att_21684.pdf

2. Недялков Д. Компютърното обучение и неговото практическо приложение в архитектурното образование, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, София, 15-17 ноември 2012 г., т. 3, с. 27 – 32, ISSN 978-954-724-049-0Х

uacg.bg/filebank/att_21685.pdf

3. Недялков Д. Новите технологии в архитектурното образование за целите на устойчивата архитектура, Шеста международна научна конференция “Архитектура, строителство – съвременност” - Сборник с доклади, Варна, България, 30 май -1 юни 2013 г., т. 1, с. 84-89, ISSN 1314-3816

uacg.bg/filebank/att_21687.pdf

4. Недялков Д. Приложение на информационните технологии в проектантската практика, XIII - та международна научна конференция ВСУ’2013, София, 6-7 юни 2013 г., т. III, с. 311-316, ISSN 1314-071X

uacg.bg/filebank/att_21686.pdf

5. Писарски А., Недялков Д., Аспарухов С. Методически указания за прилагане на съвременните информационни технологии в инвестиционното проектиране. Годишник УАСГ, София, 2014-2015, т. XLVIII, св. VIII-A, с. 17-24, ISSN 1310-814X

uacg.bg/filebank/att_22265.pdf

 6. Писарски А., Недялков Д. Изготвяне на методически указания за прилагане на информационните технологии в инвестиционното проектиране на сгради, съобразно критериите на устойчивата (отговорна) архитектура. Годишник на УАСГ, Свитък IX-A Научни изследвания – I, 2013-2014, София, 2014, том XLVI, св. IX-A с. 33-39, ISSN 1310-814X

uacg.bg/filebank/att_22266.pdf

7. Писарски А., Недялков Д., Аспарухов С. Практически насоки за внедряване на съвременните информационни технологии в инвестиционното проектиране. VII Международна научна конференция “Архитектура, строителство - съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, Сборник с доклади, с. 130-138, ISSN 2367-7252

uacg.bg/filebank/att_22267.pdf

 8. Недялков Д. Съвременни тенденции при електронен обмен на информация между участниците в инвестиционния процес, XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, т. 2, св. IV, с. 340-344, ISSN 1314-071X

uacg.bg/filebank/att_21690.pdf

9. Аспарухов С., Димитров С., Радев Й., Недялков Д. Типология на междублоковото пространство на панелните комплекси в град София и приоритети за неговото обновяване, XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, т. III, св. I, с. 38-43, ISSN 1314-071X

uacg.bg/filebank/att_21691.pdf

10. Недялков Д., Аспарухов С. Приложение на информационните технологии за интегриране на проектите на всички специалности в единен строително информационен модел, XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, т. II, св. IV, с. 345-349, ISSN 1314-071X

uacg.bg/filebank/att_21692.pdf

11. Nedyalkov D. Experimental Study of Possibilities for Developing a Building Information Model of a Laser-Scanned Physical Object, 7th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2021), Prague, Czech Republic, 6th-10th September 2021, v. 906, doi:10.1088/issn.1755-1315, Online ISSN: 1755-1315, Print ISSN 1755-1307

uacg.bg/filebank/att_21693.pdf


 

ПубликацииУчебни материали