Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова

Архитектурен факултет, Катедра История и теория на архитектурата

проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Кабинет А702
Приемно време

12-14 ч. вторник - зимен семестър

13-14 ч.сряда - летен семестър

Телефон 9635245/390
E-mail yorkand@abv.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 1996

Лекционни курсове

РЕСТАВРАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ - ІХ сем., спец. Архитектура

ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - VIIІ сем., спец. Архитектура

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО - VІ сем., спец. Урбанизъм

ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА - VIII сем., спец. УУЗИ, Геодезически факултет

 

Образование

Висш институт по архитектура и строителство / ВИАС / , спец. Архитектура

Езици

руски, френски

Професионални умения

архитект - преподавател, научно-изследователска дейност, проектиране, надзор в проектирането

Научни интереси

консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности; опазване на исторически урбанистични структури;устройствено планиране в исторически територии;съвременно архитектурно творчество в исторически контекст;

Научна дейност

Участие в национални и международни симпозиуми и семинари за опазване на културното наследство Участие в научно-приложни разработки по проекти на УАСГ и НИНКН

Членство

Съюз на архитектите в България (САБ) Камара на архитектите в България (КАБ) Български национален комитет на ИКОМОС

Участие в научно-изследователски проекти

Проект: Подпомагане на използването на нови технологии при преподаването, опазването и промоцията на културното и природното наследство в България;

Проект: Формиране на интегриран подход за оценяване въздействието на екотуризма върху пространствената устойчивост на селата и околната им среда.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: ОБРАЗОВАНИЕ - НАУКА - ОПАЗВАНЕ - ИНТЕГРИРАНИ В ТУРИЗМА (HERITAGE: ESPRIT)

ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (ПОУ) НА АРХИТЕКТУРНО – ГРАДОУСТРОЙСТВЕН И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ ”СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕБЪР”- ОБЕКТ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

РЪКОВОДСТВО НА НУЧО-ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕТО ИМ В ПРАКТИКАТА НА НИНКН: "СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВА БАЗА ДАННИ ЗА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТТИ В РИСК И ЗАСТРАШЕНИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" "ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО"

Проект за „Изграждане и развитие на Център за върхови научни постижения Наследство БГ“ ПО ОП НОИР.

Визия за София. направление ИДЕНТИЧНОСТ и култура“, авторски колектив: проф. д-р Александър Кьосев – ръководител, доц. д-р Йорданка Кандулкова, Лъчезар Бояджиев, д-р Гергана Димитрова, Даниела Симеонова, Албена Захариева, Силвия Иванова, Стела Маринова, София, 2017, https://vizia.sofia.bg/identity-and-culture/summary-of-the-report-on-identity-and-culture-step-2/

Участие в проектиране и строителство

Главен проектант на обекти, свързани със: Концепции на териториално-устройствено ниво за опазване на КИН и обвързването му с културния туризъм. Подробни устройствени пранове за исторически територии. Съвременно архитектурно проектиране- предимно смесени и жилищни сгради за постоянно и временно обитаванел Реставрация и адаптация на сгради-паметници на културата. Реставрация на култови сгради-паметници на културата. Консервация и експониране на археологически паметници.

Научни и академични длъжности

1985г. - научен сътрудник - НИПК; 1996г. - асистент - УАСГ; 1996г. - главен асистент - УАСГ; 2009г. - доцент - УАСГ; 2022 - професор - УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

архитектура, консервация, реставрация, исторически територии, опазване

Други длъжности и дейности

1981г. -проектант - НИПК; 1991г. - старши инспектор - НИПК; 1995г. - ръководилел отдел "Надзор и съгласувателна дейност" - НИПК; 2004-2006 - секретар на БНК на ИКОМОС; 2006-2008 - зам.председател на БНК на ИКОМОС; 2010 - 2011 директор на Националния институт за недвижимо културно наследство

Публикации

МОНОГРАФИИ:
Кандулкова, Й. ОРИГИНАЛЪТ в архитектурния паметник. София, Авангард Прима, 2021, ISBN: 978-619-239-649-7

Кандулкова, Й. Опазване на архитектурното наследство в България - НАЧАЛОТО. София, Авангард Прима, 2021, ISBN 978-619-239-654-1

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ:

Kandulkova, Yordanka. La restitution des monuments historiques immeubles en Bulgarie: risque et opportunités de leur sauvegarde. 11e Assemblée générale et symposium international «Le patrimoine et changements sociaux», Symposium papers, BNC / ICOMOS, Sofia, 1996, ISBN: 955-613-096-9, с.332-334

Кандулкова, Й. Творческият порив на Фичето също трябва да бъде опазен. Първомайстор Никола Фичев творец на Възраждането, сборник доклади от Националната научна конференция посветена на 200 годишнината от рождението на Първомайстора- Дряново, 26.10.2000г.,Арх и Арт, София, 2001, с. 283-286, ISBN 954-8931-10-9

Кандулкова, Й. За ценностния подход при опазване на архитектурното наследство.// Архитектура 1, 2008, ISSN 0324-1254, с. 64-69

Кандулкова Й. Опазване на архитектурното наследство на Пловдив преди Втората световна война. Годишник на Университета по архитектура, соителство и геодезия, том XLV, 2004-2010, София, 2011, ISSN 1310-814X, с.227-238

Кандулкова Й. Идеите на „археологическата реставрация” и опазването на църквата Св. София в София преди Втората световна война. Годишник на Университета по архитектура, соителство и геодезия, том XLV, 2004-2010, ISSN 1310-814X, София, 2011, с.213-225

Кандулкова, Й. Методи за съвременна намеса в архитектурния паметник. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, том XLV, 2004-2010, София, 2011, ISSN 1310-814X, с. 241-256

Кандулкова, Й. Културното наследство: права и отговорности, законодателния опит на България. Конференция „Правата на човека и културното наследство“, НК за ЮНЕСКО, София, 2009, ˂https://www.seecorridors.eu/filebank/file_1023.pdf˃

Кандулкова, Й. Информационните технологии в проучването и опазването на архитектурни и археологически паметници на културата // Културно наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT). Под общата редакция на проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев. Варна: LiterNet, 2009, ISBN 978-954-304-355-2

Кандулкова, Й. Информационните технологии - средство за усъвършенстване на обучителните презентации за културното наследство и неговото опазване // Културно наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT). Под общата редакция на проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев. Варна: LiterNet, 2009, ISBN 978-954-304-355-2

Кандулкова, Й. Каузата на експертите не е загубена, Култура - Брой 20 (2812), 22 май 2015, https://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/23492

Kandulkova, Yordanka. Battle for the Preservation of Authenticity. Modern Conservation 3, Belgrad, NC ICOMOS Serbia, ,2015, ISSN 2334-9239, p.70-9

Кандулкова, Й. Българското културно наследство отдавна не е само наше, 2015, ˂https://xn--b1agjhxg2e.com/post/121215006711˃

Кандулкова, Й. Успешните модели за опазване на културното наследство – еволюция на обществените представи. Архитектура 3, 2016, https://bularch.eu/bg/broy-3-2016 , ISSN 0324-1254, с. 18-25

Кандулкова, Й. Проф. дтн инж. Веселин Венков на 95г. Архитектура 5-6 2019, ISSN 0324-1254 с. 87-91

Кандулкова, Й. Юбилейни размисли за културното наследство и за един от тези, благодарение на които него ще го има, 2х40 в 20 гледни точки за наследството, Издателство Авангард, София, 2020,57-65, ISBN 978-619-239-507-0, с. 57-65

Кандулкова, Й. Западна порта на Сердика – 19 века по-късно // Сборник с доклади от IХ-та научна конференция с международно участие „Съвременни технологии в културно-историческото наследство”. ТУ, София - том IX от 2021, ISSN 2367-6523, с.19-24

Кандулкова, Й. Западна порта на Сердика – консервация, реставрация и експониране – 2017г. // Сборник с доклади от IХ-та научна конференция с международно участие „Съвременни технологии в културно-историческото наследство” в рамките на „Дни на науката-2021”. ТУ, София - том IX от 2021, ISSN 2367-6523, с. 13-18

ИНТЕРВЮТА:
Доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова: Разрухата на старините може да бъде спряна само с икономически стимули.// Строителство Градът, Брой 37 (720), 10-16 октомври 2011, с 12-13 , https://issuu.com/engineer.bg/docs/news

Арх. Йорданка Кандулкова: Държавата и паметниците на културата.// Култура - Брой 4 (2931), 03 февруари 2012, Разговора води Христо Буцев, ˂http://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/19301˃

Арх. Йорданка Кандулкова: Доизмислянето на паметници е знак за комплекси.// Тема, 2011, Брой 43 (572), интервю на Ирина Вагалинска
Културното наследство следва да се впише сред приоритетите на държавата. // Строителство Градът, Брой 44, 24 ноември 2014, ˂http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2425222˃

Грешки в системата.// СЕМИНАР_BG, 29 Декември 2016, интервюто проведе Иво Страхилов, ˂https://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy-13/item/459-greshki-v-sistemata.html˃


 

Информация