Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав /

гл.ас. д-р инж. Виден Радованов

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

гл.ас. д-р инж. Виден Радованов
Кабинет каб. 419, корпус A
Приемно време

Приемно време за зимен семестър на уч. година 2021/2022, на посочения по-долу линк:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0f6e4c727c024a318f102bc7b0dd9de0%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c49bdb6-394b-4b1b-8449-23dccbf1f5c3&tenantId=10b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12

 Понеделник - от 9:00 до 10:00;

Четвъртък - от 11:00 до 12:00.

E-mail v_radovanov@abv.bg
Място и дата на раждане град София 1985 година
Семейно положение женен

Лекционни курсове

1. „Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения“ за специалност ХС;

2. „Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения“ за специалност УУЗИ;

3. "Водно строителство" за бакалавърска специалност "Управление в строителство".

Образование

 • 1999 - 2004 - 164 - та испанска езикова гимназия "Мигел де Сервантес".
 • 2004 - 2009 - Университет по архитектура строителства и геодезия; строителен инженер по "Водоснабдяване и Канализация", профил "Мрежи и съоръжения".
 • 2010 - 2012 - Университет по архитектура строителства и геодезия; редовен докторант към катедра "ВКПВ"

 

Езици

Испански език: добро владеене;

Английски език: базови познания;

Португалски език: базови познания.

 

Членство

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Българска асоциация по водите (БАВ)

Участие в научно-изследователски проекти

 „Оценка и управление на загубите на вода във водоснабдителната система на гр. Видин“ към ЦНИП при УАСГ с ръководител проф. д-р инж. Петър Калинков

Участие в проектиране и строителство

Участие в проектиране:

 1. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура на курортно ядро „Боровец 1100” („Супер Боровец”) - работен проект;
 2. Реконструкция на довеждащ канализационен колектор до ПСОВ – гр. Кюстендил - работен проект;
 3. Битова канализационна мрежа на с. Лесново, Община Елин Пелин - работен проект;
 4. Водоснабдяване на ниска зона на к.к. „Боровец” до ПСОВ „Яйцето” - работен проект;
 5. Реконструкция на външен водопровод Рельово – Райово - работен проект;
 6. Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Райово – Община Самоков – II етап - работен проект;
 7. Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Мадан - идеен проект;
 8. Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Мадан - работен проект;
 9. Инженерна инфраструктура на кв. 206 – гр. Самоков - работен проект;
 10. Канализация и водопровод на кв. Герена II – гр. Самоков - работен проект;

Участие в строителство:

 1. Селищна канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Белчин, община Самоков;
 2. Реконструкция на водопроводната мрежа на кв. Аспарухово, гр. Варна;
 3. Водопроводни и канализационни клонове при изграждането на околовръстен път ("Южна дъга"), гр. София;
 4. Площадкови водопроводни и канализационни мрежи на зала "Арена Армеец", гр. София;
 5. Площадкови водопроводни и канализационни мрежи на хотел "Белчин гардън", с. Белчин, община Самоков.
 6. Площадкови и вътрешни водопроводни и канализационни мрежи на магазин "Т-MARKET", ж.к. "Мотописта", гр. София

 

Научни и академични длъжности

асистен към катедра "ВКПВ" при УАСГ от 2012 год. до 2015 год.

образователна и научна степен "доктор" от ноември 2014 год.

главен асистент към катедра "ВКПВ" при УАСГ от 2015 год.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Управление и намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи

Публикации

Статии:

1. В. Радованов. Анализ на минималните водни количества постъпващи в новоизградените DMA зони на град Видин. Годишник на УАСГ, Том XLV, Научни изследвания (2011).

2. П. Калинков, Г. Владов, В. Радованов. Програма за намаляване на неплатената вода и анализ на икономически допустимите физически загуби на вода в DMA "Калето", част от водопроводната мрежа на град Видин. Сп. "Булаква", брой 4 (2012).

3. В. Радованов. Определяне на минималното нощно потребление на вода в жилищните сгради. Годишник на УАСГ, Том XLVI, Научни изследвания (2012).

4. P. Kalinkov, G. Vladov, V. Radovanov. Studies and procedures of water loss reduction in the water supply system of the town of Vidin. Romanian leakage magazine "Water loss detectives", year 3, No 5 (2013).

5. В. Радованов. Влияние на недокладваните аварии върху годишните физически загуби на вода. Списание "Водно дело", брой 3/4 (2013)

 Доклади:

1. Аличков, Д., В. Радованов, Технически критерии за реконструкция на водоснабдителните системи, Осма национална конференция намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи, София, 2016.

Учебни материали

Правила за заверка


Други


Хоби

Спорт - футбол и ски