Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав /

гл.ас. д-р инж. Христиан Нешев

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

гл.ас. д-р инж. Христиан  Нешев
Кабинет Б429
Приемно време

Приемно време:

 - понеделник - от 14:00 до 15:00 часа;

- четвъртък - от 10:00 до 11:00 часа.

E-mail neshev_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

 1. Лекционен курс по дисциплина "Стоманобетонни конструкции" - ССС-задочно обучение.

2. Упражнения по дисциплините:

- "Стоманобетон";

 - "Стоманобетонни конструкции';

- "Специални стоманобетонни конструкции".

Образование

Средно образование: Национална природо-математическа гимназия „Акад.Любомир Чакалов”, гр. София (2001г. - 2006г.), профил "Физика и Математика";

Висше образование: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр.София (2006г. - 2011г.): придобита ОКС „Магистър", специалност "Строителство на сгради и съоръжения“, професионална квалификация "Строителен инженер";

Докторантура: катедра “Масивни конструкции” при Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр.София (2013г. - 2016г.): придобита ОНС "Доктор" за защитен дисертационен труд на тема "Огнеустойчивост на стоманобетонни колони" с научен ръководител проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева.

Езици

 Английски език: писмено и говоримо - много добро ниво; 

Немски език: писмено и говоримо - начално ниво. 

Научни интереси

1. Теория на стоманобетона и стоманобетонните конструкции.

2. Огнеустойчивост на стоманобетонни конструкции. 

Членство

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Участие в проектиране и строителство

В Р. България: участие в множество обекти в областта на промишлените сгради и съоръжения, комерсиално и жилищно строителство, мостови конструкции, културни, археологически и исторически паметници, обследване на сгради и съоръжения, конструктивни укрепвания и рекламни елементи.
В чужбина: участие в множество обекти от високо и ниско строителство в Сингапур, Малайзия, Мианмар, Катар, Индия.
 

Публикации

 1. Захариева-Георгиева Б., Нешев Хр. Влияние на някои фактори върху огнеустойчивостта на стоманобетонни колони съгласно табличен метод „А“ на БДС EN 1992-1-2:2005, публикувана в XIII Международна научна конференция ВСУ`2013 и във в. Строител, бр.37, година V, септември 2013г., София.
2. Нешев Хр. Практически начин за определяне на границата на огнеустойчивост на стоманобетонни колони по БДС EN 1992-1-2, XIV Международна научна конференция ВСУ`2014г., София.
3. Захариева-Георгиева Б., Нешев Хр. Определяне на огнеустойчивостта на стоманобетонни колони чрез опростения изчислителен зонов метод на БДС EN 1992-1-2:2005, XIV Международна научна конференция ВСУ`2014г., София.
4. Нешев Хр. Пожарозащитни мерки и материали за стоманобетонни елементи и конструкции, Първа научно-приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“ /УПС/, Университет по архитектура, строителство и геодезия, декември 2014г., София.
5. Нешев Хр., Михов Я. Носеща способност на стоманобетонни сечения със симетрична армировка, подложени на равнинен или кос нецентричен натиск при четиристранно пожарно въздействие, Първа научно-приложна конференция с международно участие „Стоманобетонни конструкции - теория и практика”, 2015г., София.
6. Нешев Хр., Михов Я. Носеща способност на стоманобетонни колони със симетрична армировка, запънати в долния край и с пружинно ограничаване на температурното разширение в горния край, подложени на осова натискова сила при четиристранно пожарно въздействие, Първа научно-приложна конференция с международно участие „Стоманобетонни конструкции - теория и практика”, 2015г., София.
7. Нешев Хр. Огнеустойчивост на правоъгълни стоманобетонни колони със симетрична армировка, подложени на огъващ момент и осова натискова сила при едностранно пожарно въздействие в равнината на огъващия момент, Първа научно-приложна конференция с международно участие „Стоманобетонни конструкции - теория и практика”, 2015г., София.
8. Нешев Хр. Огнеустойчивост на правоъгълни стоманобетонни колони със симетрична армировка, подложени на огъващ момент и осова натискова сила при четиристранно пожарно въздействие, Първа научно-приложна конференция с международно участие „Стоманобетонни конструкции - теория и практика”, 2015г., София.
9. Нешев Хр. Граница на огнеустойчивост на стоманобетонни колони съгласно формула (5.7) от табличен метод „А“ на БДС EN 1992-1-2:2005, Първа научно-приложна конференция с международно участие „Стоманобетонни конструкции - теория и практика”, 2015г., София.
10. Neshev Hr. Bearing capacity for rectangular reinforced concrete sections, subjected to biaxial bending and all-sided fire exposure according method „Isotherm 500°C” in BDS EN 1992-1-2, II International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, march 2016, Dubai, UAE.
11. Neshev Hr. Practical way for determining the fire resistance of square reinforced concrete sections with a symmetrical reinforcement, subjected to biaxial bending and all-sided fire exposure, II International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, march 2016, Dubai, UAE.
12. Нешев Хр. Практически начин за определяне на границата на огнеустойчивост на предварително напрегнати стоманобетонни плочи с кухини, XVI Международна научна конференция ВСУ`2016г., София.
13. Нешев Хр. Влияние на ефектите от втори ред върху границата на огнеустойчивост на правоъгълни стоманобетонни колони със симетрична армировка, подложени на равнинен нецентричен натиск и eдностранно или четиристранно пожарно въздействие, съгласно метод „Изотерма 500°С“ на БДС EN 1992-1-2, XVII Международна научна конференция ВСУ`2017г., София.
14. Нешев Хр. Определяне на границата на огнеустойчивост на правоъгълни и плочогредови стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент без осова сила и пожарно въздействие, съгласно метод „Изотерма 500°С“ на БДС EN 1992-1-2, XVII Международна научна конференция ВСУ`2017г., София.
15. Нешев Хр. Изследване на устойчивостта на стройни стоманобетонни колони в многоетажна сграда. Сравнение на коефициентите на изкълчване при монолитно изпълнени и предварително изготвени подови конструкции, XVIII Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ`2018г., София.
16. Нешев Хр. Безгредова фундаментна плоча с „обратен“ широк капител. Изследване на явлението продънване., XVIII Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ`2018г., София.

17. Нешев Хр. Определяне на границата на огнеустойчивост на стоманобетонни колони, подложени на равнинен нецентричен натиск, по метод, основаващ се на оценка на кривината, съгласно приложение В.3 на БДС EN 1992-1-2, Годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2019г. на Национален Военен Университет „Васил Левски“, Велико Търново.

18. Нешев Хр. Определяне на границата на огнеустойчивост на стоманобетонни колони съгласно проект за изменение на информационно Приложение „С“ на EN 1992-1-2/FPRA1:2018E, Годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2019г. на Национален Военен Университет „Васил Левски“, Велико Търново.

19. Нешев Хр. Срязване на стоманобетонни плочи и греди, подложени на пожарно въздействие, съгласно БДС EN 1992-1-2, Годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2019г. на Национален Военен Университет „Васил Левски“, Велико Търново.
20. Нешев Хр. Изследване на огнеустойчивостта на комбинирани стомано-стоманобетонни стени с изцяло вбетонирани отворени стоманени сечения, Годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020г. на Национален Военен Университет „Васил Левски“, Велико Търново.
21. Нешев Хр. Изследване на влиянието на безгредовите плочи върху поведението на сгради със стенна вертикална носеща конструкция при сеизмично въздействие, Годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020г. на Национален Военен Университет „Васил Левски“, Велико Търново.
22. Нешев Хр. Изчисляване на широка стоманобетонна греда с насадена върху нея стоманобетонна стена или колона чрез приложение на прътови модели, Годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020г. на Национален Военен Университет „Васил Левски“, Велико Търново.

23. Захариева-Георгиева Б., Нешев Хр. Изследване чрез итерационна процедура на огнеустойчивостта на правоъгълни комбинирани колони с изцяло вбетониран стоманен Н-профил, подложени на четиристранно пожарно въздействие и натиск с двойно огъване, Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, София 2021г., стр. 603-614, ISSN 2534-9759 (представена и на Седми Национален Симпозиум по Стоманени, Дървени и Комбинирани Конструкции).
24. Нешев Хр. Определяне на границата на огнеустойчивост на комбинирани стомано-стоманобетонни колони с изцяло вбетониран стоманен Н-профил, подложени на равнинен нецентричен натиск и четиристранно пожарно въздействие, по метод, основаващ се на оценка на кривината, Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, София 2021г., стр. 615-624, ISSN 2534-9759 (представена и на Седми Национален Симпозиум по Стоманени, Дървени и Комбинирани Конструкции).
 25. Neshev Hr. Seismic behavior of a precast single-storey single span reinforced concrete frame, Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, София 2023г., том 56, брой 3, стр 1175-1182 ISSN 2534-9759 (представена на в „Международна юбилейна научна конференция „80 години УАСГ““ проведена от 09-11 ноември 2022г.).
26. Neshev Hr. Horizontal shear transfer at interface in composite concrete flexural members, Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, София 2023г., том 56, брой 3, стр 1183-1190 ISSN 2534-9759 (представена на в „Международна юбилейна научна конференция „80 години УАСГ““ проведена от 09-11 ноември 2022г.).
27. Neshev Hr. Calculation of two-way reinforced concrete slabs subjected to fire, Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, София 2023г., том 56, брой 3, стр 1191-1199 ISSN 2534-9759 (представена на в „Международна юбилейна научна конференция „80 години УАСГ““ проведена от 09-11 ноември 2022г.).
28. Neshev Hr. Calculation of reinforced concrete building with 76m height and cantilever axis using nonlinear consrtuction stage analysis, XХIII Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ`2023г., том 2, стр. 51-60, София, ISSN 1314-071X.
29. Нешев Хр., Георгиева М. Якостни и деформационни характеристики на бетона съгласно предварителния европейски стандарт PREN 1992-1-1:2021 (E), XХIII Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ`2023г., том 2, стр. 201-210, София, ISSN 1314-071X.

Друга информация

Материали за проект по "Стоманобетон" - ССС, Редовно обучение 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZCOsvaysp_8mXm20SGoykB-eZ6LjIAYU?usp=sharing

Материали за проект по "Стоманобетонни Конструкции" - ССС, Редовно обучение

https://drive.google.com/drive/folders/1NMn6AW5sPS6WS11jVKo7CiEyQMOXjW5L?usp=sharing

Материали за проект по "Стоманобетон и масивни конструкции" - ВиК, ХТС, ХМС и Инж. Екология Редовно обучение

https://drive.google.com/drive/folders/1osjfSdadBFPjdUhb-yFMVY50wTyMs0uD?usp=sharing

Учебни материалиИнформация