Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Владимир Янчев

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

доц. д-р инж. Владимир Янчев
Кабинет Б451
Приемно време

вторник и четвъртък от 9ч. до 10ч.

 

Телефон 9635245/669
E-mail v_yanchev_fce@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1995

Лекционни курсове

 

1. От 2010 г.: лекции по дисциплината "Стоманобетон и масивни конструкции" за студенти от специалност  "Хидромелиоративно строителство";

2. От 02.2013 г. до 06.2017 г.: лекции по дисциплината "Стоманобетонни мостове" за студенти от специалност "Строителство на сгради и съоръжения" - III поток;

3. От 2014 г.: лекции по дисциплината "Стоманобетон и масивни конструкции" за студенти от специалност "Хидротехническо строителство"

4. От 09.2016 г. до 01.2017 г.: лекции по дисциплината "Стоманобетон и масивни конструкции" за студенти от специалност "Водоснабдяване и канализация"

5. От 2017 г.: лекции по дисциплината "Стоманобетонни конструкции" за студенти от специалност "Архитектура" - II поток;

6. От 2018 г.: лекции по избираемата дисциплина "Стоманобетонни мостове" за студенти от специалност "Управление на строителството"

7. От зимен семестър на 2018/19 г.: лекции по дисциплината "Стоманобетон и масивни конструкции" за студенти от специалност "Водоснабдяване и канализация" - задочно обучение;

8. От 2019 г.: лекции по дисциплината "Стоманобетонни мостове" за студенти от специалност "Строителство на сгради и съоръжения" - II поток;

Образование

 1. От 1979г. до 1983г. - 9-та френска езикова гимназия “Г.Кирков”- гр.София, завършена с отличен успех;

От 1985г. до 1990г. - Висш институт по архитектура и строителство, завършен с отличен успех; Специалност “Промишлено и гражданско строителство - конструкции”. Придобита квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство

От 1990г. до 1992г. - Институт по приложна математика и информатика при Технически университет – София; Специалност “Приложна математика и информатика” Придобити квалификации:

03.1992г. - Инженер-специалист по “Приложна математика и информатика” от Институт по приложна математика и информатика при ТУ-София

02.1997г. - Завършен интензивен курс по английски език към Център за външноикономическа подготовка на кадри при Министерство на търговията и външноикономическото сътрудничество

26.11.2009г. - Придобита научна степен “Доктор” след защитена докторска дисертация на тема “Пукнатини от кратковременни натоварвания в стоманобетонни елементи, подложени на огъване”.

20.12.2011г. - Придобита академична длъжност “Доцент” .

Езици

френски, английски, руски

Професионални умения

Води лекции по “Стоманобетон и масивни конструкции” в Хидротехническия факултет - спец. ХМС, ХТС, ВК; лекции по "Стоманобетонни мостове" в Строителния факултет - спец. ССС и УС; лекции по "Стоманобетонни конструкции" в Архитектурния факултет - спец. Архитектура. Води упражнения по “Стоманобетон”,“Стоманобетонни конструкции”, “Стоманобетонни мостове” в Строителния, Хидротехническия, Транспортния и Архитектурния факултети на УАСГ-София. Работи по адаптирането и прилагането на Еврокод 2 в нашите условия. Участва в проектирането на обекти по част ”Конструктивна”, в изготвянето на конструктивни становища.

Научни интереси

Оразмеряване на стоманобетонните елементи съгласно Еврокод 2

Научна дейност

1.Участие в разработване на научно-изследователска тема № БН-95/2009 „Оразмеряване на стоманобетонни елементи по нормални сечения. Еврокод 2”

2. Научни публикации и учебно-методична литература в областта на теорията на стоманобетона и стоманобетонните конструкции с цел адаптирането и прилагането на Еврокод 2 в нашите условия.

3. Изготвяне на рецензии и становища на научни публикации, на материали за конкурси за заемане на академични длъжности и на учебни програми. 

Участие в научно-изследователски проекти

Оразмеряване на стоманобетонни елементи по ЕС2

Научни и академични длъжности

 Член на Факултетен Съвет на Строителен Факултет при УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

стоманобетонни конструкции, оразмеряване, нормални сечения, наклонени сечения, пукнатини, широчина на нормални пукнатини, широчина на наклонени пукнатини

Публикации

 

 1. Янчев, Вл. “Широчина на наклонени пукнатини от кратковременни натоварвания”, сп. Пътища, бр.3/2005,стр.2-6
 2. Янчев, Вл. “Широчина на нормални пукнатини от кратковременни натоварвания”, сп. Пътища, бр.5/2005,стр.6-14
 3. Янчев, Вл. “Една нова приблизителна формула за определяне на широчината на наклонени пукнатини от кратковременни натоварвания”, сп. Пътища, бр.5/2006,стр.14-19
 4. Янчев, Вл., К.Русев “Определяне широчината на нормални пукнатини от кратковременни натоварвания”, сп. Строителство, бр.6/2007,стр.9-15
 5. Янчев, Вл., К.Русев “Влияние на разстоянието между наклонените пукнатини върху тяхната широчина от кратковременни натоварвания”, сп. Строителство, бр.2/2008,стр.27-32
 6. Янчев, Вл. “Пукнатини от кратковременни натоварвания в стоманобетонни елементи, подложени на огъване”-Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”, СНС по високо и ниско строителство при ВАК, печатна база на УАСГ, София, 2009
 7. Иванчев, Ил.; Топуров, К.; Стайков, П.; Димитров, Д.; Янчев, Вл. “Противоземетръсно осигуряване на мостовете в България (състояние и перспективи)”, сп. Строителство, бр.2/1999,стр.16-18
 8. Янчев, Вл. “Спектрални криви за определяне на сеизмичната сила по различни норми”, сп. Пътища, бр.1/2000,стр.8-11
 9. Русев, К., Вл. Янчев “Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент по Еврокод 2 (единична армировка)”, сп. Строителство, бр.4/2008,стр.2-10
 10. Русев, К., Вл. Янчев “Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент по Еврокод 2 (двойна армировка)”, сп. Строителство, бр.5/2008,стр.9-14
 11. Русев, К., Вл. Янчев “Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент по Еврокод 2 (симетрична армировка)”, сп. Строителство, бр.5/2008,стр.15-20
 12. Русев, К., Вл. Янчев “Оразмеряване на плочогредови стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент по Еврокод 2 (единична армировка)”, сп. Строителство, бр.6/2008,стр.13-23
 13. Русев, К., Вл. Янчев “Оразмеряване на плочогредови стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент по Еврокод 2 (двойна армировка)”, сп. Строителство, бр.1/2009,стр.8-18
 14. Русев, К., Вл. Янчев, Д.Бояджиева “Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова натискова сила по Еврокод 2- Част І (несиметрична армировка)”, Годишник на УАСГ-София, Том ХLІІІ, Свитък V, 2006-2008, стр.213-233
 15. Русев, К., Вл. Янчев, Д.Бояджиева “Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова натискова сила по Еврокод 2- Част ІІ (симетрична армировка)”, Годишник на УАСГ-София, Том ХLІІІ, Свитък V, 2006-2008, стр.235-250
 16. Русев, К., Вл. Янчев, Д.Бояджиева “Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения при огъващ момент и осова опънна сила по Еврокод 2- Част І ”, сп. Инженерни науки, кн.1/2009, стр.46-61.
 17. Русев, К., Вл. Янчев, Д.Бояджиева “Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения при огъващ момент и осова опънна сила по Еврокод 2- Част ІІ ”, сп. Инженерни науки, кн.2/2009, стр.58-65.
 18. Русев, К., Вл. Янчев “Номограми за оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова сила по ЕК2 – стомана В500”, сп. Строителство, бр.2/2010,стр.2-9.
 19. Янчев, Вл.; К. Русев “Номограми за оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова сила по ЕК2 – стомана В420”, сп. Водно дело, бр.3/2010,стр.33-39.
 20. Янчев, Вл. “Таблици за оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова сила по ЕК2 – стомана В500”, сп. Водно дело, бр.5/2010,стр.22-27.
 21. Янчев, Вл. “Таблици за оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова сила по ЕК2 – стомана В420”, сп. Строителство, бр.4/2010,стр.5-13.
 22. Янчев, Вл. “Оразмеряване на кръгови стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова опънна сила с несиметрична армировка”, сп. Строителство, бр.3/2010,стр.2-9.
 23. Yanchev,Vl.; K. Roussev “Nomograms for designing of circular reinforced concrete sections submitted to M and N - steel B500”, TEIK 2010, 18th -19th MARCH 2010, Niš, Serbia, Kn. 2, A155-A164.
 24. Roussev K.; Vl. Yanchev “Tables for sizing of round reinforced concrete sections, subject to bending moment and axial force according to Eurocode 2 – steel B500”, 10th International Scientific Conference VSU’ 2010, Sofia, Bulgaria.
 25. Янчев, Вл. “Таблици за оразмеряване на кръгови стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова сила по ЕК2 – стомана В420”, Х международна научна конференция ВСУ’ 2010, София.
 26. Янчев, Вл.; К. Русев “Номограми за оразмеряване на пръстеновидни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова сила по ЕК2 – стомана В500”, Х международна научна конференция ВСУ’ 2010, София.
 27. Янчев, Вл. “Оразмеряване на пръстеновидни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова опънна сила – гранични прави и относителни ексцентрицитети” сп. Строителство , бр.5/2010,стр.2-11.
 28. Янчев, Вл. “Оразмеряване на пръстеновидни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова опънна сила – оразмерителни процедури” сп. Строителство, бр.6/2010,стр.2-10.
 29. Янчев, Вл. “Модифициран начин за оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения със симетрична армировка, подложени на огъващ момент и осова сила – Част І ”, сп. Инженерни науки, бр.2/2011,стр.17-24
 30. Янчев, Вл. “Модифициран начин за оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения със симетрична армировка, подложени на огъващ момент и осова сила – Част ІІ ”, сп. Инженерни науки, бр.3/2011,стр.47-58
 31. Янчев, Вл. “Модифициран начин за оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения със симетрична армировка, подложени на огъващ момент и осова сила – Част ІІІ ”, сп. Инженерни науки, бр.4/2011
 32. Янчев, Вл.; К. Русев “Номограми за оразмеряване на кръгови стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова сила по ЕК2 - стомана В420”, Годишник на УАСГ-София, Том ХLV, Свитък VI, 2010, стр.91-109
 33. Янчев, Вл. “Модифицирани номограми за оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова сила по ЕК2 – стомана В500”, Годишник на УАСГ-София, Том ХLV, Свитък VI, 2010, стр.111-122
 34. Янчев, Вл. “Модифицирани таблици за оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова сила по ЕК2 – стомана В420”, Годишник на УАСГ-София, Том ХLV, Свитък VI, 2010, стр.123-132
 35. Янчев, Вл. “Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения с разпределена армировка, подложени на огъващ момент и осова опънна сила – гранични прави и ексцентрицитети – част 1”, ХI международна научна конференция ВСУ’ 2011, София.
 36. Янчев, Вл. “Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения с разпределена армировка, подложени на огъващ момент и осова натискова сила – гранични прави и ексцентрицитети – част 2”, ХI международна научна конференция ВСУ’ 2011, София.
 37. Русев, К.; Вл. Янчев "ЕС2. Оразмеряване на стоманобетонни конструкции по нормални сечения", АВС Техника, София,
 38. Янчев, Вл. „Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения с разпределена армировка, подложени на огъващ момент и осова опънна сила по Еврокод 2 – оразмерителни процедури – част 1”, ХII международна научна конференция ВСУ’ 2012, София,
 39. Янчев, Вл. „Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения с разпределена армировка, подложени на огъващ момент и осова опънна сила по Еврокод 2 – оразмерителни процедури – част 2”, ХII международна научна конференция ВСУ’ 2012, София,
 40. Русев, К.; Вл. Янчев „Изчислителна дължина на закотвяне по Еврокод 2”, ХII международна научна конференция ВСУ’ 2012, София,
 41. Янчев, Вл.; К. Русев „Оразмерителна дължина на снаждане по Еврокод 2”, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, София,
 42. Янчев, Вл. „Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения с разпределена армировка, подложени на огъващ момент и осова натискова сила по Еврокод 2 – оразмерителни процедури – част 1”, Годишник на УАСГ-София, Том ХLV, Свитък IX, 2012-2013, стр.31-44.
 43. Янчев, Вл. „Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения с разпределена армировка, подложени на огъващ момент и осова натискова сила по Еврокод 2 – оразмерителни процедури – част 2”, Годишник на УАСГ-София, Том ХLV, Свитък IX, 2012-2013, стр.45-54.
 44. Янчев, Вл. „Оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения с разпределена армировка, подложени на огъващ момент и осова натискова сила по Еврокод 2 – оразмерителни процедури – част 3”, Годишник на УАСГ-София, Том ХLV, Свитък IX, 2012-2013, стр.55-71
 45. Янчев, Вл.; К. Русев „Оптимално оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения с несиметрична армировка, подложени на огъващ момент и осова сила по ЕК2 – част I”, ВСУ’2013, София, Том II, стр.13-18.
 46. Янчев, Вл.; К. Русев „Оптимално оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения с несиметрична армировка, подложени на огъващ момент и осова сила по ЕК2 – част II”, ВСУ’2013, София, Том II, стр.19-24.
 47. Русев, К.; Вл. Янчев „Номограми за оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения с несиметрична армировка, подложени на огъващ момент и осова сила по ЕК2 - стомана В500”, ВСУ’2013, София, Том II, стр.259-264
 48. Русев, К.; Вл. Янчев „Правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова натискова сила – алгоритми за оразмеряване по Еврокод 2 – част I”, Годишник на УАСГ-София, Том ХLVI, Свитък V, 2013-2014, стр.71-78
 49. Янчев, Вл.; К. Русев „Правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на огъващ момент и осова натискова сила – алгоритми за оразмеряване по Еврокод 2 – част II”, Годишник на УАСГ-София, Том ХLVI, Свитък V, 2013-2014, стр.79-89
 50. Русев, К.; Вл. Янчев; М. Андреев „Влияние на осовата сила при стоманобетонни греди върху формата на диаграма напречна сила – огъващ момент”, Годишник на УАСГ-София, Том ХLVI, Свитък V, 2013-2014, стр.91-96
 51. Янчев, Вл.; К. Русев „Процедура за оптимално оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на нецентричен натиск по Еврокод 2 – част I”, ВСУ’2014, София, Том IV, стр.180-185
 52. Янчев, Вл.; К. Русев „Процедура за оптимално оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на нецентричен натиск по Еврокод 2 – част II”, ВСУ’2014, София, Том IV, стр.186-191                                               
 53. Янчев В., „Носеща способност на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на кос нецентричен натиск по Еврокод 2”, Годишник на УАСГ-София, Том XLVIII, Свитък V, 2015, стр.51-57
 54. Янчев В., К.Русев „Номограми за оразмеряване на правоъгълни стоманобетонни сечения, подложени на  кос нецентричен натиск по Еврокод 2”, Годишник на УАСГ-София, Том XLVIII, Свитък V, 2015, стр.59-67
 55. Янчев В., К.Русев, „Номограми за оразмеряване на симетрични 2T стоманобетонни сечения, подложени на действието на огъващ момент и осова сила по Еврокод 2”, Годишник на УАСГ-София, Том 48, Свитък 12-1, Част I, 2016, стр.141-151
 56. Русев, К., В. Кърджиев, М. Трайкова, Вл. Янчев, М. Андреев, Б. Николова, Н. Баракова, П. Христов, Г. Стефанов, Евг. Георгиев, Н. Ангелов, „Ръководство по стоманобетон Еврокод 2” – първо издание, КИИП, 2011, София
 57. Русев К., В.Кърджиев, М.Трайкова, В.Янчев, М.Андреев, П.Христов, Б.Николова, Г.Стефанов, Н.Ангелов, Е.Георгиев „Ръководство по стоманобетон Еврокод 2”– второ преработено и допълнено издание, КИИП, 2013, София
 58. Янчев Вл. „Номограми за оразмеряване на симетрични двойно T-образни стоманобетонни сечения с разпределена армировка, подложени на действието на огъващ момент и осова сила по Еврокод 2”, Годишник на УАСГ- София, Том 51, Брой 3, 2018
 59. Янчев Вл. „Оразмеряване на стоманобетонни симетрични двойно Т-образни сечения със симетрична армировка, подложени на огъващ момент и осова натискова сила – част 1”, ХVIII юбилейна международна научна конференция ВСУ’2018, София
 60. Янчев Вл. „Оразмеряване на стоманобетонни симетрични двойно Т-образни сечения със симетрична армировка, подложени на огъващ момент и осова натискова сила – част 2”, ХVIII юбилейна международна научна конференция ВСУ’2018, София
 61. Янчев В., „Оразмеряване на стоманобетонни симетрични двойно Т-образни сечения със симетрична армировка, подложени на огъващ момент и осова опънна сила”, Годишник на УАСГ-София, Том 52, брой 4, 2019

 

Учебни материали