Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Александър Таушанов

Строителен факултет, Катедра Строителна механика - Ръководител катедра

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Александър Таушанов
Кабинет Б 437
Приемно време

-сряда от 15 ч.

-петък от 16 ч. 

За въпроси може да пишете по мейл. Ще отговарям само на писма, изпратени от същия домейн (uacg.bg).

Телефон +359888....11
Факс .
E-mail taushanov@uacg.bg
Уебсайт researchgate.net/profile/Alexander-Taushanov
Място и дата на раждане София
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1997

Лекционни курсове

 

Строителна механика I и II част - в Хидротехническия факултет

Строителна динамика и сеизмичен анализ (англоезично обучение) - в Строителния факултет

Строителна динамика и сеизмичен анализ  (I и III поток) - в Строителния факултет

Строителна механика - за спец. "Управление в строителството" (бакалавър)

Строителна динамика (за СТС)  - до 2013 г. във Факултета по транспортно строителство

Гост-лектор в:

-Faculty of Civil Engineering and Architecture - University of Niš, Сърбия
-Department of Architecture and Construction Engineering - Universitat de Girona, Испания
-Ghent and Aalst Technology Campuses - KU Leuven, Белгия

Образование

2008 - Доктор по научната специалност 01.02.03. "Строителна механика, съпротивление на материалите", образователна и научна степен – доктор, защитена дисертация на тема "Оценка на влиянието на затихването върху поведението на масови системи при динамични въздействия"

2005 - Зачислен за обучение в свободна докторантура по научната специалност 01.02.03. "Строителна механика, съпротивление на материалите" към катедра «Строителна механика», научен ръководител проф. д-р инж. Здравко Бонев

1999 - Висше образование, УАСГ (София) и Сити Юнивърсити(Лондон), професионална квалификация - строителен инженер, образователно квалификационна степен – магистър, магистърска програма - Изследване на строителни конструкции, специалност – Строителство на сгради и съоръжения, публично защитена дипломна работа (магистратура) на тема "Structural Response of Floors under Fire" с научен ръководител - проф. Кулдиип Вирди 

1994 - Висше образование, ВИАС (София) квалификация - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство образователна степен – магистър (съгласно параграф 6 от Закона за висше образование, дипломата дава правата на завършили образователна степен «магистър»), специалност - Промишлено и гражданско строителство - конструкции ПГС (ССС)

1989 - Средно образование, СМГ (ЕСПУ по математика и информатика «Паисий Хилендарски», София ), професионална квалификация - програмист на ЕИМ

Езици

Английски - писмено и говоримо

Професионални умения

Експерт в областта на сеизмичното инженерство

 

Научни интереси

Строителна механика, Строителна динамика, Проектиране и изграждане на почти нулевo енергийна сграда (nZEB)

Научна дейност

Научни трудове - публикации в областта на строителната механика

Участие в научно-изследователски тeми:

 Проект БН-68/2006 : Усъвършенстване на критериите и методите за проверка на достатъчността на сеизмичните фуги

 Проект БН-84/2008 : Осигуряване на високи сгради на сеизмични въздействия – основни методи за оценка и особености при приложението им

 Проект БН-133/2012 : Уточняване на понятието „вектор на влияние” при динамично изследване на модели на строителни конструкции

Проект БН-213/2018 : Варианти на комбиниран многоосов спектър на реагиране при динамично изследване с включване на нови величини

Проект БН-245/2021 : Архитектурните технологии на 20-ти век: От предизвикателство към възможност

Членство

2000 - бивш член на Международен съвет за проучвания и иновации в строителството и конструкциите CIB (абревиатурата на бившето френско наименование "Conseil International du Batiment") 

2008 - член на КИИП - София (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране) с ППП (пълна проектантска правоспособност) 

Участие в научно-изследователски проекти

Участие в проектиране и строителство

1996 - Проектиране, включително статически изчисления на висока жилищна сграда с пет корпуса с РЗП: 149 275 м2, с общо 588 жилища в района на Жулeбино, гр. Mосквa.

1997 - Статически изчисления и проектиране на констукциите на два жилищни блока с 170 големи апартамента (от 150 до 230 м2 ) с обща площ 39 544 мв гр. Екaтеринбуpг.

1997 - Покривна метална конструкция на ново покритие на зеленчуков пазар в Ботевград.

1998 - Мост над река Бистрица край с. Крибул.

1999 - Мост над река Марица в района на гр. Костенец по новото обходно трасе на път II-82 за TIR-автомобили през Момин проход.

2000 - Голямо съоръжение - Надлез при Пътен възел "Бул. Александър Малинов (Младост) / Южна дъга на Софийски околовръстен път" - цялостни статически и динамически изчисления и работно проектиране.

2001 - Преустройство и реконструкция на храм "Свето възкресение Христово", бул. Възкресение, Красна Поляна, София. Списъкът не е пълен

Участие в международни проекти

Научни и академични длъжности

2016/19  - зам.-председател на Контролен съвет на Университета

2013 - доц. д-р инж. в катедра "Строителна механика"

2012 - член на Факултетен Съвет на Строителен Факултет при УАСГ

2008 - гл. ас. д-р инж. в катедра "Строителна механика"

2003 - главен асистент в катедра "Строителна механика"

2000 - старши асистент в катедра "Строителна механика"

1997 - асистент в катедра "Строителна механика"

Ключови думи за научно-изследователска дейност

строителна динамика затихване демпфери виброгасители земетръс

Други длъжности и дейности

1996 - проектант в голяма строителна фирма

Публикации

Марков И., А. Таушанов - Геометрична матрица на коравина за запънат ставно подпрян елемент, отчитаща ъгловите деформации, сп. Строителство, бр.6, 1998.

Вайсилов И., А. Таушанов - Изследване реагирането на сграда на земетръс със съвременен софтуер – особености на моделирането, Научна конференция с международно участие «Технологии, сигурност и екология», Висше военно общовойсково училище «Васил Левски», Велико Търново, 21-22 юни, 2001.

Taushanov A. – Improved Equation of Free Vibration of Single Degree of Freedom Damped Mass Systems, International Conference VSU’2002, Volume 1, May, 2002.

Taushanov A. – Improved Equation of Motion of a Damped Mass Systems in Case of Harmonic Excitation, Jubilee Scientific Conference “60 Years University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy”, Sofia, Volume 6, November, 2002.

Partov D., C. Christov, V. Kantchev, D. Dinev, A. Taushanov, E. Popova, D. Mitev - State of Art of Historic Structures in Bulgaria, Advanced Research Initiation Assisting and Developing Networks in Europe, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 20 – 26 May 2002

Таушанов А. - Динамично изследване на масови системи с отчитане на дисипацията на енергия, сп. Пътища, бр.1, 2002.

З. Бонев, А. Таушанов, Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия - Линеен спектрален анализ, София, 2006.
cited by: Zdravko Bonev, Stanislav Dospevski, Evrokod 8: Upotreba Povoljne Formulacije za Poboljšano i Sigurno Projektovanje, Graĉevinski Materijali i Konstrukcije, Vol. 57, 2014.

cited by: Доспевски С., З. Бонев - Относно отчитане на пространствения характер на сеизмичното въздействие при дълги в план конструкции, Първа научно-приложна конференция с международно участие „Стоманобетонни и зидани конструкции – теория и практика“, Vol.48, facs.12-II, 22-23 Oct 2015.

Шанц T., З. Бонев, A. Tаушанов, Р. Янков - Изследване на ефектите от взаимодействието в системата “почва-фундамент-равнинна конструкция” при сеизмично въздействие (в оригинал на английски език - A Study of Soil-Foundation-Structure Interaction Effects on the Seismic Behaviour of Plane Structures), Юбилейна Научна Конференция “65 години УАСГ" , София, 2007.

Таушанов А. - Оценка на влиянието на затихването върху поведението на масови системи при динамични въздействия, автореферат, УАСГ, София, 2007.

З. Бонев, Д. Благов, A. Tаушанов - Анализ на концепциите за осигуряване на конструкциите на сеизмични въздействия (Analysis Concepts for Seismic Resistant Design of Structures), Годишник на УАСГ, София, том 43, свитък 6, стр. 51-77, ISSN 1310-814X, 2008-2009.

Taushanov A. , C. Giarma - Concrete Deterioration: Specification and Assessment, COST Action C25 "Sustainability of Constructions", Volume 2 "Sustainability of Constructions: Integrated Approach to Life-time Structural Engineering", ISBN 978-99957-816-2-0, pp.179-191, University of Malta, February, 2011.

cited by: Raffaele Landolfo, Sustainable Design of Structures: The outcomes of the COST Action C25-WG3, Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems - Strauss, Frangopol & Bergmeister (Eds), Taylor & Francis Group, London, 2013.

Taushanov A. - Definition of the Influence Vector in Earthquake Analysis, International Jubilee Conference UACEG2012: Science & Practice, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, 2012.

cited by: Mohsen Shafighi, Seismic analysis of multistorey hybrid buildings, Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Science and Technology, Master’s Thesis 2017.

cited by: Bryan German Pantoja Rosero, Análise Dinâmica De Estruturas De Concreto Armado Via
Elementos Finitos, Dissertação De Mestrado Em Estruturas E Construção Civil, Departamento De Engenharia Civil E Ambiental, Faculdade De Tecnologia, Universidade De Brasília, 2018.
 
cited by: Kenan, H. & Azeloğlu, O., Design of scaled down model of a tower crane mast by using similitude theory, Engineering Structures, Volume 220, October 2020.
 
Марков И., А. Таушанов - Геометрична матрица на коравина за равнинен рамков краен елемент с еластично подпрени възли, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, София, 2012. 

Taushanov A. - Jerk Response Spectrum, International Jubilee Conference UACEG2017: 75 Years UACEG, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Volume 51, Issue 2, Sofia, 2017.

cited by: Embodying the future through higher derivatives of time, Cognitive Implication of Globality via Temporal Inversion, 11 Jun 2018.

cited by: Recognition of Eigenvalues and Quasi-buildings from Response Accelerometers using Simulated Data, Postgraduate thesis of Angeliki Tziotziou, supervisor: Triantafylllos K. Makarios, Aristotle University of Thessaloniki, November 2019.

cited by: Ioanna.G.Papandreou & George.A.Papagiannopoulos, On the jerk spectra of some inelastic systems subjected to seismic motions, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 126, November 2019.

cited by: Hayati, H.; Eager, D.; Pendrill, A.-M.; Alberg, H. Jerk within the Context of Science and Engineering - A Systematic Review. Vibration 2020, 3, 371-409.

cited by: Mariani Massimo, Pugi Francesco. JERK: effetti delle AZIONI SISMICHE IMPULSIVE e CRISI LOCALI nelle STRUTTURE in MURATURA, Ingenio, 2020.

cited by: Clautilde Nguiadem, Maxime Raison, Sofiane Achiche. Impact of the choice of upper limb prosthesis mechanism on kinematics and dynamic quality. Medical Engineering & Physics, Volume 94, pp.16-25, August 2021.

cited by: Nguiadem, C. Aide à la conception d'appareils d'assistance robotisée du membre supérieur pour un mouvement réaliste et écoénergétique [Thèse de doctorat, Polytechnique Montréal]. PolyPublie, 2022.

Taushanov A. - Jerk at the Combined Response Spectrum Graph, Годишник на УАСГ, Том 52, брой 3, 2019.

cited by: Li Huicong, Zhang Wentao, Zhang Jianxiang, Huang Wenzhu. Fiber optic jerk sensor, Optics Express, Vol 30, No.4, Feb 2022.

cited by: Vukobratović, V.; Ruggieri, S. Jerk in Earthquake Engineering: State-of-the-Art. Buildings 2022, 12, 1123.

Марков, Павлов, Лилкова, Tаушанов - Развитие на обучението по механика в 80 годишната история на УАСГ - София, Механика на машините, ISSN 0861-9727, Година XXXI, брой 128, книга 2, стр.38-55, 2023

FlagPoll by Just Software Solutions Ltd

Друга информация

1991 – Университет на Делауеър – Курс по бизнес-английски

1997-98 – Сити Юнивърсити, Лондон – специализация, финансирана от Съвместен Европейски проект

2003 – Истанбулски Технически Университет, Турция - Краткосрочна специализация по земетръсно инженерство

2006 – Баухаус Университет Ваймар, Германия – Лятна Академия по "Строително инженерство и Автоматизация на инженерния труд".

Публикации


Книги

Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия - Линеен спектрален анализ
проф. д-р инж. Здравко Бонев, доц. д-р инж. Александър Таушанов

Earthquake Resistant Design of Structures - Response Spectrum Analysis
Assoc. Prof. Dr. Eng. Zdravko Bonev, Chief Assist. Eng. Alexander Taushanov

Конспекти

Учебни материали
Изпит по СДСА (Динамика)
Александър Таушанов


Курсови задачи и заданияДруги


Фото галерия

  • Building
  • Zoo

Хоби

кино, музика, тенис на маса, кулинария, игри

Интересни линкове за инженери:

Сеизмична карта на България – Наредба 2 и Еврокод 8 (от сайта на КИИП)

Карти от сайта на МРРБ - за натоварване от сняг, земетръс (475 или 1000 години), вятър, водосборни области и мн.др.

 оразмеряване на ст.б. сечение после клик Data1 за форлаге:-)

Tectonic Plates

 Tuned mass damper  от Wikipedia на английски

Free counters!

Click here to visit the English version of my page