Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Красимир Кукурин

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

доц. д-р инж. Красимир Кукурин
Кабинет А414
Приемно време

 

 
E-mail kukurin_fhe@uacg.bg
Място и дата на раждане София 13.10.1959
Семейно положение Женен

Лекционни курсове

- Водоснабдителни мрежи и съоръжения - профил "Мрежи"
- Водоснабдителни мрежи и съоръжения - профил "Пречистване"
- Експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения - профил "Мрежи"

Образование

1974-1978 – Строителен техникум „Христо Ботев”, гр.София, специалност „Строителство и архитектура”; 1980-1985 - Висш институт по архитектура и строителство, гр.София, специалност „ Водоснабдяване и канализация”; 1986-1989 - Висш институт по архитектура и строителство, гр.София, редовна аспирантура към катедра "Водоснабдяване и канализация" на тема „Изследване на оросителни устройства в промишлени оборотни водоснабдителни системи”

Езици

Английски – писмено и говоримо - добро Руски - писмено и говоримо - добро

Членство

Член на Българската асоциация по водоснабдяване и канализация – БАВК. Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП, рег.No 0382.

Участие в научно-изследователски проекти

• 1989-1990г. Научна тема, финансирана от Министерство на регионалното развитие и благоустройство: „Установяване на техническото състояние и хидравличния режим на работа на водоснабдителната система на гр.София и систематизиране на мерките за подготовка на същата за автоматизация и диспечеризация”; • 2003-2004г. Научно-приложна тема, финансирана от „Софийска вода” АД: „Динамично моделиране на водоснабдителната мрежа между пречиствателните станции, водна камера „Симеоново” и главните резервоари”; • 2002-2005г. Международен научен проект с 13 европейски партньора по Пета рамкова програма, финансиран от Европейската комисия: TempQsim “Оценка и подобряване на моделите за качество на водите с приложение за пресъхващи реки”

Участие в проектиране и строителство

• Проекти на сградни ВиК системи на жилищни, производствени сгради, офиси, банки и други за страната и чужбина; • Улични и площадкови водопроводи, канали и съоръженията по тях – помпени станции, напорни резервоари, сондажи и др. • По-специфични проекти като бензиностанции, газостанции, автомивки, плувни басейни, дренажни системи и др. • Надзор в проектирането и строителството.

Участие в международни проекти

Международен научен проект с 13 европейски партньора по Пета рамкова програма, финансиран от Европейската комисия: TempQsim “Оценка и подобряване на моделите за качество на водите с приложение за пресъхващи реки”

Научни и академични длъжности

- от 2002 год до наст.момент член на Факултетния съвет при ХТФ

Публикации

1.Изследване на оросителни устройства в промишлени оборотни водоснабителни системи., ВИАС, София, 1989 год.- дисертация 2.Иванов Сл., Калинков П., Кукурин Кр., Методи за определяне коефициента на масообмен на оросителите при охладителни кули в оборотни водоснабдителни системи, IV симпозиум „Технически прогрес във водоснабдяването и пречистването на природни води”, том II, 1988 год. 3. Иванов Сл., Калинков П., Кукурин Кр., Изследване на оросител от поливинилхлорид за охладителни кули, IV симпозиум „Технически прогрес във водоснабдяването и пречистването на природни води”, том II, 1988 год. 4. Кукурин Кр., Експериментални изследвания на пластмасови слоести оросители за нуждите на промишлени оборотни водоснабителни системи, Годишник на ВИАС, том XXXIV, 1988-1989 год. 5. Кукурин Кр., Сравнение на оросителни устройства за охладителни кули, Годишник на ВИАС, том XXXIV, 1988-1989 год. 6. Аличков Д., Кукурин Кр., Програма за изследване вида на циркулация в сградните мрежи за топла вода, Симпозиум „Технически прогрес във водоснабдяването и пречистването на природни води”, София, 1991 год. 7. Кукурин Кр., Аличков Д., Алгоритъм за автоматизирано изчисляване на циркулационните водни количества в сградни мрежи за топла вода, Водно дело, 1, 1993 год. 8.Аличков Д., Кукурин Кр., Автоматизирано изследване на сградни водопроводни мрежи за топла вода в режим на циркулация, Водоснабдяване Канализация Пречистване на водата, 2, 1996 год. 9.Alitchkov, D., K.Kukurin, P.Maldjanski, Modelling of Circulation Process in Hot Water Supply Systems, Symposium on Water Supply and Drainage Systems for Buildings, Edinburgh, 1999. 10. Ribarova I., J. Topalova, I. Ivanov, D. Kozuharov, K. Kukurin, R. Dimkov, Pentachlorphenol biodegradation in anaerobic and aerobic continuous flow processes. Biotechnology and Biotechnological Equipment, Sofia, Bulgaria, v. 15, N2, 2001, pp.86-89 11. Рулев Д., Кукурин Кр., Развитие и управление на водостопанските системи в условията на неопределеност на природните фактори, Годишник на УАСГ, том XL, 1999-2001 год. 12. Рулев Д., Кукурин Кр., Върху икономическата оценка на водните ресурси, Годишник на УАСГ, том XL, 1999-2001 год. 13. Калинков П., Кукурин Кр., Загуби на вода във водоснабдителните системи, Водни проблеми, книга 32, София, 2002 год. 14. Димитров Г., Кукурин Кр., Димитров В., Изследване на нощното водопотребление в жилищни сгради, Първа международна конференция с техническо изложение по водни ресурси, технологии и услуги БУЛАКВА 2005, стр.148-151, 2005 год. 15. Димитров Г., Кукурин Кр.,Тинчева-Боневиц П., Здравно-хигиенни изисквания в сградните водоснабдителни системи, БУЛАКВА, брой 1,стр.14-18, 2005 год. 16. P. Калинков П., Рибарова И., Топалова Я., Нинов Пл., Кукурин Кр., Планиране на експеримент за приложение на HSPF модел, БУЛАКВА, брой 1,стр.35-38, 2003 год. 17. Ninov Pl., Ribarova I., Nikolaidis N., Tsoraki R., Kalinkov P., Kukurin K., Topalova J., Hydrologic simulation of Iskar river subwatershed using the HSPF model, International conference ERB2004 “Progress in Surface and subsurface water studies at the pilot and small basin scale”, Turin, Italy, 13-17 October, pp 167-170; (2004). 18. Ninov Pl., Ribarova I., Kukurin Kr., HSPF hydrologic model and sensitivity analysis of its calibration parameters, Proceeding of International Conference “Balkan economical reconstruction and ecology”, Sofia, 08-10.06.2005 19.Ninov Pl., Ribarova I., Nikolaidis N., Tzoraki O., Kalinkov P. Kukurin, K., Testing of the HSPF model for simulation of the nutrients loads in the Upper Iskar basin, Proceeding of IWA Watershed and River Basin Managaement Conference, Canada, 12-15.09.2005 20. Kukurin K., Ribarova I., Kalinkov P., Ninov Pl., Topalova J., Froebrich J., Winter low flow spatial dynamics for selected reach of Iskar river upstream, XIII International Symposium in Ecology, 7-10 June, Sunny Beach, Bulgaria, pp.296-306, (2004). 21. Kukurin K., Ribarova I., Kalinkov P., Ninov, P., Topalova J., Dimova G., Froebrich J., Introduction of the inundated area as a parameter for evaluation of river dryness, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 07484, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU05-A-07484, (2005). 22. Кукурин Кр., Концептуален модел за сезонната динамика на оттока в горното течение на р. Искър, Първа международна конференция с техническо изложение по водни ресурси, технологии и услуги БУЛАКВА 2005, стр.197-205, 2005 год. 23. Ribarova I., Topalova J., Ninov Pl., Kukurin Kr., Kalinkov P., Dimova G., Assessment of the flush event significance for a river with typical seasonal run off, Proceeding of IWA Watershed and River Basin Managaement Conference, Canada, 12-15.09.2005 24. Topalova J., Ribarova I., Todorova Y., Kalinkov P., Kukurin K., Ninov P., Large scale spatial/seasonal fluctuations of the microbial parameters of Iskar river: oversight to water quality, 6th International Conference of European Water Resources Association, Sharing a Common Vision for our Water Resources, 7 – 10 September 2005, Menton (France)