Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Виктор Ташев

Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника и хидромелиорации

доц. д-р инж. Виктор Ташев
Кабинет А420
Приемно време

Извънредни дати за изпит:

16.02.2022 - 10 часа

17.02.2022 - 10 часа

каб 420

Телефон +359 2 963 5245 //
Факс +359 2 866 8287
E-mail tashev_fhe@uacg.bg

Лекционни курсове

1. Хидротехнически тунели за Хидротехническо строителство - българско обучение

2. Подземно хидротехническо строителство за Хидротехническо строителство - българско обучение 

3. Експлоатация на хидротехнически съоръжения - за Хидротехническо строителство

4. Рехабилитация и реконструкция на хидротехнически съоръжения и системи - за Хидротехническо строителство

 

Образование

висше техническо

Езици

английски - писмено и говоримо, добро ниво руски - писмено и говоримо, много добро ниво

Професионални умения

изследвания, проектиране и анализ на: * хидротехнически и хидроенергийни системи и съоръжения * тунели * каверни * корекции на реки и речни съоръжения

рехабилитация и реконструкция на хидротехнически системи и съоръжения

Научни интереси

Хидравлични и статични проблеми при подземни съоръжения

Статичен и филтрационен анализ на язовирни стени

Преходни процеси в напорни системи 

рехабилитация и реконструкция на хидротехнически системи и съоръжения

Членство

Българска асоциация за геотехническо и тунелно строителство (БАГТС) - член на ITA-AITES

Българско дружество по големите язовири (БДГЯ) към ICOLD

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Участие в проектиране и строителство

1. ПОДЗЕМНИ ТРАНСПОРТНИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 1990 ПАВЕЦ “Чаира” - България Проект за гарантиране сигурността и водоплътността на тунелите. 1991 ПАВЕЦ “Чаира” - България Проект за гарантиране устойчивостта на напорните тръбопроводи срещу изкорубване. 1997-1998 Железопътна връзка между България и Македония през Гюешево Работен проект на граничен железопътен тунел “Деве баир”. 1998-1999 Ремонт на главна напорна деривация на ВЕЦ “Батак” - Работен проект и авторски надзор. 1999-2000 Каскада “Горна Арда” – хидровъзел “Ардино”, България Технически проект на отбивните тунели и напорната деривация към ВЕЦ – част “Строително-конструктивна”. 2000 Прозорец на тунел “Яденица” от площадка “Чаира” – България Работен проект и система за следене на деформациите. 2001 Реверсивен напорен тунел “Яденица” към каскада “Белмекен – Сестримо” Технически проект – част “Строително-конструктивна”. Тунелът е с дължина 6850 м и вътрешен диаметър 7.0 м. Преминава през разнородни геоложки разновидности, представени от много слаби до здрави скали, зони на разломи и тектонски нарушения. Скалното покритие по трасето е променливо, като максималното достига до 750 м. 2001 Савачна шахта към реверсивен напорен тунел “Яденица” от каскада “Белмекен – Сестримо”, България Работен проект – част “Строително-конструктивна”. Шахта с диаметър на изкопния профил 10 м и дълбочина 60 м, в променливи инженерно-геоложки условия с преобладаващи слаби скални пластове. 2002 Ремонт на главна напорна деривация (ГНД) на ВЕЦ “Тешел” - България Работен проект за възстановяване на водоплътността при възел “Касъка” и авторски надзор при изпълнението на ремонтните работи. 2006 Ремонт и рехабилитация на напорния тунел “Рибница” - Рудозем Идееен и работен проект. 2006 Транспортен тунел в техногенен насип, рудник Елаците, България Предназначен за връзка между КЕТ2 и КЕТ3 на рудник Елаците – работен проект и авторски надзор. 2006-2007 Разширение на Софийското метро: • Конектор „Драган Цанков”, свързващ метростанция 9 със съществуващия тунел под бул. Драган Цанков – Идеен, Технически и Работен проект, част „Конструктивна”. • Връзка на конектора „Драган Цанков” с метростанция 9 - Идеен, Технически и Работен проект, част „Конструктивна”. 2007 Ремонт на участък от напорния тунел на ВЕЦ Батак Работен проект и авторски надзор. 2007 Ремонтно-възстановителни работи на следните хидротехнически съоръжения от системата на ВЕЦ „Алеко” • Участък от деривационния тунел с дължина 4 km – Работен проект и авторски надзор. • Дневен изравнител - Работен проект и авторски надзор. • Водна кула - Работен проект и авторски надзор. 2008 Разширение на Софийското метро: • Подземна връзка между ротационната шахта за тунелния щит, разположена на пл. Независимост, и съществуващата метростанция „Сердика” – Технически проект, Работен проект по част „Конструктивна”, екзекутиви и авторски надзор. 2008 Ремонтно-възстановителни работи в участък от деривационния тунел „Алеко” с дължина 1.2 km – Работен проект и авторски надзор. 2008 Подземна връзка за търговско-развлекателен комплекс „Хермес Парк” - София Работен проект по част „Конструктивна” и авторски надзор. 2010 Разширение на Софийското метро – първи метродиаметър: Тунелен участък между МС13 и МС18 – Работен проект по част „Конструктивна” и авторски надзор. 2010 Разширение на Софийското метро – първи метродиаметър:
Двупътен метротунел от км 15+444.84 до км 15+557.04 – Работен проект по част „Конструктивна” и авторски надзор. 2010-2011 Разширение на Софийското метро – втори метродиаметър. Позиция № 2 – от км 3+100.00 до км 4+139.40. Укрепване на изкопа – Технически проекти и авторски надзор. 2010-2011 Разширение на Софийското метро – втори метродиаметър. Позиция № 2 – от км 3+100.00 до км 4+139.40. Двупътен метротунел от км 3+950 до км 4+126 – Технически проекти и авторски надзор. 2010-2011 Наклонена галерия „Вяра” с дължина 1200 м - рудник Челопеч. Работен проект по част „Конструктивна” и авторски надзор. 2010-2011 Разширение на Софийското метро – втори метродиаметър: Метростанция Света Неделя - Тунелен участък. Работен проект по част „Конструктивна” и авторски надзор.
2. ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ 2002 Проект на малка ВЕЦ “Микрево” – фаза “Предпроектни проучвания” 2002-2004 Малка ВЕЦ “Тъмръш”. Идеен, технически и работен проект. Авторски надзор. 2005 Малка ВЕЦ “Кадиево”. Предпроектни проучвания. 2005 МВЕЦ “Забърдо”. Технически и работен проект. 2006 Работен проект за рехабилитация и възстановяване на конструкцията на напорен стоманен тръбопровод Ф1800 мм, във връзка с преустройство и смяна на предназначението му за нуждите на МОК “Асaрел Медет” АД - гр.Панагюрище. 2006 Малка ВЕЦ “Чурековска”. Предпроектни проучвания. 2006 Малка ВЕЦ “Чепеларска”. Предпроектни проучвания. 2007 Възстановяване на изтичалото на ВЕЦ „Тополница” и дясна крилна стена на енергогасителя на яз. Тополница Работен проект и авторски надзор. 2007 ВЕЦ „Тополница”. Монтаж на нова турбина на хидрогрупа 3 Работен проект и авторски надзор. 3. ЯЗОВИРНИ СТЕНИ 2001 Язовир “Копринка” - България Работен проект за възстановяване бързотока на преливника. 2006 Язовирна стена „Ивайловград” Ремонт на фугите и облицовката на високите полета на преливника Технически проект и авторски надзор.

Научни и академични длъжности

Доктор – диплома № 21302 / 16.07.1991 г., Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - София 1991г. – 2001г. асистент, ст. асистент и гл.асистент в катедра “Хидротехника” при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) 2001г. - доцент в катедра “Хидротехника” при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Ключови думи за научно-изследователска дейност

тунели язовирни стени преходни процеси, хидравличен удар

Публикации

1. Toshev, D., V.Tashev, T.Cholakov, I.Gulemetov, “Behaviour of Earthfill Dam on Soft Clay Foundation”, Proc. of the International Symposium on Dam Foundations – Problems and Solutions, Ed.: Turfan M., ICOLD, Antalya, Turkiye, September 23-24, 1999. 2. В.Ташев, “Изводи и препоръки от ремонта на напорния тунел на ВЕЦ Батак”, Юбилейна научна конференция “50 години Хидротехнически факултет”, Том III, София, 6-8 октомври 1999, УАСГ, 1999. 3. Ц. Цоловски, В.Ташев, “Оптимизиране режима на управление на преходните процеси при ВЕЦ, в случаи на аварийно изключване от енергийната система”, Юбилейна научна конференция “50 години Хидротехнически факултет”, Том III, София, 6-8 октомври 1999, УАСГ, 1999. 4. Д.Тошев, В.Ташев, “Филтрационен и статичен анализ на земни стени с отчитане на нелинейното поведение на насипа”, Юбилейна научна конференция “50 години Хидротехнически факултет”, Том III, София, 6-8 октомври 1999, УАСГ, 1999. 5. Д.Тошев, В.Ташев, Т.Чолаков, И.Гюлеметов, “Поведение на земна стена върху слаба основа”, Юбилейна научна конференция “50 години Хидротехнически факултет”, Том III, София, 6-8 октомври 1999, УАСГ, 1999. 6. Ц. Цоловски, В.Ташев, “Оптимален режим на затваряне на програмируеми затворни органи на помпени станции”, сп. Строителство, бр. 1, 2000. 7. Tzolovski, Tz. & V.Tashev, “On the Initial and Boundary Conditions for Transients Analysis in Hydropower Systems”, Proc. 7th Symposium on Theoretical and Applied Mechanics, Ed.: Nake Babamov, Struga, Macedonia, September 28-30, 2000. 8. V.Tashev, “Design Solutions for Reconstruction and Rehabilitation of an Old Tunnel”, Proc. 7th Symposium on Theoretical and Applied Mechanics, Ed.: Nake Babamov, Struga, Macedonia, September 28-30, 2000. 9. V.Tashev, “Impermeability Guaranteing of Tunnel №1 of Chaira Pumped-Storage Power Plant”, Proc. 7th Symposium on Theoretical and Applied Mechanics, Ed.: Nake Babamov, Struga, Macedonia, September 28-30, 2000. 10. В. Ташев, “Оптимално решение на аварийните преходни режими на ВЕЦ, оборудвани с реактивни турбини”, сп. Строителство, бр. 4, 2000. 11. Toshev, D., V.Tashev, D.Kisliakov, M.Guirguinova, T.Cholakov, “Numerical Analysis of Embankment Dams”, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - София, Том 40, 2002, УАСГ, София. 12. В. Ташев, “Върху факторите, определящи степента на екологично въздействие на хидротехнически тунели”, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - София, Том 40, 2002, УАСГ, София. 13. 8. Д. Назърски, Д. Тошев, В. Ташев, Б. Петров, „Проблеми на рехабилитацията на фугите и облицовката на преливника на стената на язовир „Ивайловград”. Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, 2007, София. 14. 9. В. Ташев, „Върху изследване на преходните процеси в напорни деривации на малки ВЕЦ”. Международна научно-приложна конференция, 2009, УАСГ, София. 15. Y. Muraki, S. Katsui, V. Tashev, “Underpinning of shopping center for extension of Sofia metro”, 9th International Symposium on Tunnel Construction and Underground Structures, 2009, Ljubljana. 16. V. Tashev, "Station 8 of Sofia Metro Line 2: One more challenge", Proc. 1st International Congress on Tunnels and Uunderground Structures in South-East Europe „USING UNDERGROUND SPACE“, April 7-9, 2011, Dubrovnik, Croatia, Vol.1, pp.601-622. 17. V. Tashev, "Construction of tunnel sections of the first Sofia Metro diameter - specific problems and solutions", First International Conference for Geotechnical and Tunnel Construction „GEO PROJECTS 2011“, October 12-14, 2011, Sofia, Bulgaria. 18. V. Tashev, "Design and Construction of metro station Sveta Nedelya Square – Sofia Metro System", ITA-AITES World Tunnel Congress and 38th General Assembly,  18-23 May 2012, Bangkok, Thailand.  

 

 

Хоби

няма