Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Ангел Захариев

Хидротехнически факултет - Зам.-декан по учебната дейност

Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника и хидромелиорации

доц. д-р инж. Ангел Захариев
Кабинет А426
Приемно време

Приемно време

Зимен семестър (Септември-Януари) Понеделник-11,00-12,00

Летен семестър (Февруари-Юни) Понеделник-11,00-12,00

Телефон 9635245/598
E-mail a.zahariev.uaceg@gmail.com

Лекционни курсове

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНАТА ЕНЕРГИЯ - V курс ХМС

Образование

09. 1995 – 06. 2000 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия-София кат.“Хидротехника”; Специалност – ВЕЦ и Деривационни Системи Магистър по ХТС /MSc/:

20. 09. 2012 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия-София кат.“Хидротехника”;

ОНС "Доктор"

Научно направление - 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

(02.15.07)ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО
 

Езици

Английски-Писмено-Мн.Добро, Говоримо-Мн. Добро, Четене-Отлично;

Руски-Писмено-Мн.Добро, Говоримо-Мн. Добро, Четене-Отлично;

Гръцки- А1;

Научни интереси

Хидроенергийно строителство: ВЕЦ И МВЕЦ-Нисконапорни МВЕЦ,Водовземания от реки, Язове, Деривации и деривационни съоръжения-напорни/безнапорни, подземни/повърхностни. Числено 2D и 3D моделиране на речни участъци,

КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЕЦ И МВЕЦ И ПОДЗЕМНИ ДЕРИВАЦИИ

Хидромеханично оборудване:-технологични проблеми/монтаж пускане в експлоатация/, турбини тип "Каплан", "Францис", "Пелтон", "Мичел-Банки", "Архимедов винт" и др.

Екологични аспекти на ХТС: Рибни проходи-"технически" тип и "био" коридори, рибни рампи.

Хидротехническо строителство: МалкиНЯС-земнонасипни, каменно насипни, диги, укрепване на речни легла и защита от наводнения.

БИОИНЖЕНЕРНИ МЕТОДИ ЗА УКРЕВАНЕНА РЕЧНИ ЛЕГЛА.

Членство

КИИП /Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране/

Проектант с ППП №06913 Конструкции на ХТС

ТК №01526 по част Конструктивна на ХТС 

БДГЯ /Българско Дружество по Големите Язовири/ - Член

БАВ /Българска асоцияция по водите/

ESHA /European Small Hydro Association/ - - Член

Участие в научно-изследователски проекти

"Хидравлично изследване на настъпалени габионни преливници"-УАСГ, 2004-2007г.

"Изследване на хидроенергийния потенциал и екологичното му използване при съществуващи съоръжения в средното и долното течение на река Марица и притоците й" - ФНИ, 2013-2014г.

TRIBUTE: TRIgger BUffers for inundaTion Events „Задействане на буфери при събития на наводнения“-2017-2018г.

Участие в проектиране и строителство

МВЕЦ “Димитровград” - 3,2 MW- Работен проект, Гл. проектант; МВЕЦ “Давидково-2”” – 0.42 MW - Работен проект, Гл. проектант; МВЕЦ “Наречен”- ПП.; МВЕЦ “Долене-1” -1.0 MW -Проектант ХТС.; МВЕЦ “Филипово”- ПП, Проектант ХТС.; МВЕЦ “Места-1”- ПП, Проектант ХТС.; МВЕЦ “Дебнево”- 0.4 MW ПП, Гл. проектант.; МВЕЦ “Душево” - 0.25 MW - Работен проект, Гл. проектант.; МВЕЦ “Костена”- Работен проект, проектант ХТС.; МВЕЦ “Каменица”- 0.6 MW Работен проект, проектант ХТС.; МВЕЦ ”Устрем ”-1.0 MW - Работен проект, Гл. проектант, Авторски надзор.;  МВЕЦ ”Елхово” - 0.5 MW - ПП, Гл. проектант.; МВЕЦ ”Мелник ”- 0.5 MW - Работен проект, Гл. проектант.; МВЕЦ ”Лъки ” - 0.8MW - Работен проект, Гл. проектант; МВЕЦ ”Брезе”- Водохващане, Работен проект, Гл. проектант; МВЕЦ ”Дългата река”- Напорен тръбопровод, Работен проект, Гл. проектант; МВЕЦ ”Домлян”- Напорен тръбопровод, Работен проект, Гл. проектант; МВЕЦ ”Катунци”- Напорен тръбопровод, изследване за хидравличен удар; МВЕЦ-Проучвания, Оптимизации на технически решения-над 15броя.; Корекция на дере I-пром зона гр. Момчилград. Проектант ХТС; Корекция на р. Хасковска-„Изследване на пропускната способност”; Укрепване на р.Тунджа при с. Самуилово ремонтно-възстановителни работи; Корекция на река с. Строево. Гл. проектант, Авторски надзор.; Корекция на река с. Маноле Гл. проектант; Корекция на река с. Скутаре Гл. проектант; Корекция на река Стара река, с. Белчин-Гл. проектант, управление на проектирането на прилежащата инфраструктура. Авторски надзор.; Язовир Тихомир-Работен проект.; Язовир Орманя. – Работен проект, проектант ХТС. Авторски надзор.; Язовир Лале- ремонтно-възстановителни работи, проектант ХТС; Язовир Жълтушa- ремонтно-възстановителни работи, проектант ХТС; Оценка на хидроенергийния потенциал на водопроводната мрежа на гр. Априлци.; SOFIA AIRPORT LOT-B2-Корекция на р. Искър северна зона. проектант ХТС; Рибарско пристанище „Мичурин”- Технически проект; Пристанища „Лом”, „Вардим”- Технически проект, Проектант ХТС; Дълбоководно заустване в Черно Море на ПСОВ „ХУМАТА” изследване на тръбопровода.; Над 20 проекта за ВиК системи в това число сондажни кладенци за мин. води.; МВЕЦ "Десислава" - Авторски надзор.; МВЕЦ "Тъжа-1" - Проектант ХТС.; МВЕЦ "Тъжа-2" - Проектант ХТС.; МВЕЦ "Павликени" 0,8MW - Гл. проектант.; МВЕЦ "Вичван" 0.5MW- Гл. проектант.; МВЕЦ "Костенец" - 0.02MW -Гл. Проектант.;  МВЕЦ "ОСИКА" - 0,26MW - Рехабилитация. Гл. Проектант.; ВЕЦ "Устово" - проект за рибни проходи на водохващания на р. Черна и р. Бяла. Гл. проектант.; ВЕЦ "Бял Извор" - проект за рибни проходи на водохващания на р. Арда.; МВЕЦ Черногорово - Главен проектант, Авторски надзор.; МВЕЦ Наречен -РП Главен проектант - Авторски надзор; МВЕЦ Душево - Главен проектант, Авторски надзор; МВЕЦ Павликени - Главен проектант, Авторски надзор; 

 

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

ВЕЦ И МВЕЦ-Нисконапорни МВЕЦ, Водовземания от реки, Язове, Деривации и деривационни съоръжения.

 Обследване и рехабилитация на ВЕЦ и МВЕЦ

Рибни проходи-"технически" тип и "био" коридори, рибни рампи.

МалкиНЯС-земнонасипни, каменно насипни, диги, укрепване на речни легла, защита от наводнения.

 

АМИРАНИ НАСИПИ

Хидравлично моделиране на ХТС

Числено моделиране на взаимодействия "Флуид-Конструкция"

Публикации

Захариев А., Последици от наводненията върху ХТС в района на Родопите, Ден на водата, София, март 2006.,  Захариев А., Нови решения от габиони за конструкция на масивния яз на обикновени водохващания, БУЛАКВА, София, Март 2005.,  Zahariev A., Flood after-effects on the recently build small power plants in the region of Rhodopes Mountain, Second Bulgarian-Austrian Seminar “Hydraulic engineering and envoironment”, Sofia, 27-28 October 2005.,  Zahariev A., Nicolcheva B., Using of modular systems for river training as environmental solutions, Second Bulgarian-Austrian Seminar “ Hydraulic engineering and envoironment”, Sofia, 27-28 October 2005., Захариев А., „Хидравлично изследване на настъпалени преливници от габиони при обикновенни водохващания”, Юбилейна научна конференция-65 години УАСГ, София, 2007, Захариев А., Стоянова В., „Хидравлично моделиране с HEC-RAS 4.0. на участък от р.Марица за определяне на кривата на водната повърхност на МВЕЦ “ДИМИТРОВГРАД”, Първа научно-приложна конференция за студенти, докторанти, дипломанти, УАСГ, София, 2009г., Zahariev A.,, Frangov G.,, Ivanov Zh., POWER HOUSE OF HPP “ROSITZA-1”- STRUCTURAL and GEOTECHNICAL ANALISIS, 13th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2013, SOFIA, BULGARIA,   Zahariev A., Lisev N., Tachev S., Kukurin Vl., Todorov P., ASPECTS OF THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF FISH PASSES IN BULGARIA. Hidroenergia 2014, Wednesday, 21 May, until Friday, 23 May 2014 - Istanbul, Turkey - ICC Istanbul - Istanbul Congress Centre. Захариев  A., Димов Пл., „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ НА МОСТ-КАНАЛИ НА СЛАБОНАПОРНА ДЕРИВАЦИЯ НА ВЕЦ КЛИСУРА", XIV-та Международна научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“  ВСУ’2014, ВАРНА. Захариев A., „МОСТ-КАНАЛИ НА ВЕЦ КЛУСИРА- СТАТИКО-ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ", XIV-та Международна научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“  ВСУ’2014, ВАРНА. Захариев А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕСТАЦИОНАРНИТЕ РЕЖИМИ НА МВЕЦ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ДЮКЕР “ПАВЛИКЕНИ“. ВСУ „Любен Каравелов“, София, 2014, Захариев А., РЕШЕНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ГНК „ЛЕСИЧОВО-СТРЯМА“ ПРИ С.“ЧЕРНОГОРОВО“. ВСУ „Любен Каравелов“, София, 2014 Захариев А., ОЦЕНКА НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЯЗОВИРИ ЗА НАПОЯВАНЕ В СРЕДНОТО И ДОЛНО ТЕЧЕНИЕ НА Р. МАРИЦА. 24-та Международна научна конференция, 5-6 юни, СТАРА ЗАГОРА 2014 Захариев А., АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НАВОДНЕНИЯТА В ГРАД  ХАРМАНЛИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА. 24-та Международна научна конференция, 5-6 юни, СТАРА ЗАГОРА 2014 Захариев А., Лисев Н., Печинова М., „ОЦЕНКА НА ХЕП НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДНОТО И ДОЛНО ТЕЧЕНИЕ НА Р. МАРИЦА“. /под печат/ Захариев А., Николчева Б., ВАРИАНТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДОПЛЪТНОСТТА НА ИЗРАВНИТЕЛ ПОПИНА ЛЪКА ОТ КАСКАДА САНДАНСКА БИСТРИЦА. UACEG2014 /под печат/, Захариев А., АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НАВОДНЕНИЯТА В ГРАД СВИЛЕНГРАД ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА, UACEG2014/под печат/, Захариев А., Франгов Г., Иванов Ж.,  КОНСТРУКТИВЕН И ГЕОТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА сградоцентралата на вец „росица-1”, XIII-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’2013., Angel Zahariev, Georgi Frangov, Zhivko Ivanov, INCREASE THE OVERALL STABILITY OF HPP ROSITZA-1, BULGARIA, GEOTEHNICKI ASPEKTI GRADEVINARSTVA, Fifth International Conference “GEOTECHNICS IN CIVIL ENGINEERING”, Sokobanja,29-30, X,2013, ISBN 978-86-88897-04-4., Тошев Д., Захариев А., „ПРИЧИНИ ЗА РАЗРУШАВАНЕТО НА Яз „Иваново“, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: Хидротехническо строителство- “Експлоатация и поддържане на малки язовири”, 22.03.2013 - ДЕН НА ВОДАТА, НТС-София./разширено резюме/, П. Тодоров, Н. Лисев, С. Тачев, Вл. Кукурин, А. Захариев, ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ РИБОПРОВЕЖДАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ , Годишник, УАСГ 2013., П. Тодоров, Н. Лисев, С. Тачев, Вл. Кукурин, А. Захариев, ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА РИБОПРОВЕЖДАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ТИП“, Годишник, УАСГ 2013., Вл. Кукурин, Д. Тошев, Н. Лисев, М. Печинова,  С. Тачев,  А. Захариев, „Анализ на причините за разрушаване на яз. „Иваново“ и формиралата се в резултат на това катастрофална вълна“ Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ-2012, 15-17 Ноември 2012, София., Захариев А., Стоянова В., „ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ С HEC-RAS 4.0. НА УЧАСТЪК ОТ Р.МАРИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИВАТА НА ВОДНАТА ПОВЪРХНОСТ НА МВЕЦ “ДИМИТРОВГРАД”, Първа научно-приложна конференция за студенти, докторанти, дипломанти, УАСГ, София, 2009г./разширено резюме/, Захариев А., Последици от наводненията 2006г. върху новопостроените МВЕЦ в района на Родопите, Втори Българо-Австрийски семинар “Хидротехническо строителство и околна среда”, София, 27-28 Октомври 2005./разширено резюме/, Захариев А., ВАРИАНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА МВЕЦ, Годишник на УАСГ – София, Vol XL. 2004-2005., 

Конспекти


Учебни материали
Курсови задачи и задания

Хоби

Бокс, Китайски бойни изкуства-翻子拳, 疯魔棍, 劈挂拳, 太极拳

ВОДОЛАЗ-ЛЮБИТЕЛ - IANTD- Divemaster, Advance Nitrox

ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ