Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Венци Божков

Хидротехнически факултет - Зам.-декан по научна и международна дейност

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология

доц. д-р инж. Венци Божков
Кабинет А424
Приемно време

Понеделник 10:00 - 11:00

Вторник 10:00 - 11:00
мобилен 0887 422 179

Телефон 9635245/597
E-mail bojkov_fhe@uacg.bg
Място и дата на раждане 04.10.1964 год.
Семейно положение женен

Лекционни курсове

Инженерна хидрология

Образование

Учебно заведение: Университет за национално и световно стопанство, „Институт за следдипломна квалификация“, София. Професионална квалификация:Управление на инвестиционни проекти от ВиК операторитеПродължителност: от 03.2018 год. до 06.2018 год., Диплома: № 001098 / 30.06.2018 год.

Учебно заведение: Университет по архитектура, строителство и геодезия - София. Свободна аспирантура на Тема: “Интелигентни методи (data mining) за подбор и систематизиране на данни за оценка на речния отток”. Продължителност: от 02.2004 год. до 04.2005 год. Научна степен: доктор-инженер.

Учебно заведение: Международен институт за инфраструктурно, хидравлично и екологично инженерство (IHE) – гр. Делфт, Холандия Продължителност: от 10.1999 год. до 04.2001 год. Квалификация: MSc Хидроинформатика (with distinction).

Учебно заведение: Изследователски център по водни ресурси (VITUKI) – Будапеща, Унгария Международен след дипломен курс Тема: Хидроложки методи в управлението на околната среда Продължителност: от 03.1999 год. до 07.1999 год. Диплома: № 1-1999.27.07.

Учебно заведение: Технически Университет - Трондхейм, Норвегия Специализация Тема: Хидроложко моделиране и хидроложки информационни системи Продължителност: от 11.1995 год. до 04.1996 год.

Учебно заведение: Технически Университет - София Продължителност: от 10.1990 год. до 04.1992 год. Квалификация: Следдипломна специализация по приложна математика и информатика Диплома № 519-1992.04.22.

Учебно заведение: Висш институт по архитектура, строителство и геодезия - София Продължителност: от 09.1985 год. до 07.1990 год. Квалификация: Строителен инженер по хидромелиоративно строителство Диплома: Серия А 89 № 019012, Регистрационен № 25866л

Езици

Език: четене; говорене; писане. Английски: много добре; много добре; много добре. Руски: добре; добре; добре.

Професионални умения

 • работа с персонален компютър - MS Word, Excel, Micrograph Designer, AutoCad , Grapher, MIKE SHE, MIKE 11, MOUSE (сертификат от DHI курс), MIKE NET, NeuroSolutions, GPKernel, Hyfran,;
 • тариране на хидрометрични витла;
 • измерване на водни количества;
 • хидроложки изследвания;
 • хидроложко моделиране, прилагане на интелигентни (data mining) методи в хидрологията - Изкуствени невронни мрежи, Генетично програмиране.

Научни интереси

 • инженерна хидрология;
 • хидроложко моделиране;
 • хидроинформатика;
 • Data mining - Генетично програмиране и Изкуствени невронни мрежи малките язовири в България.

Членство

BWA Bulgarian Water Association

BUNCOLD Bulgarian National Comмiсsion of Large Dams

IAHR International Association for Hydraulic Research

IAHS International Association of Hydrological Sciences

IAD International Association for Danube Research

 

 

Участие в научно-изследователски проекти

 • Определяне на максималният отток на реки в района на гр. Бобов дол - 1993;
 • Хидравлични и хидроложки изследвания на Долен Дунав - 1993;
 • Екологична оценка на замърсяването на Варненското и Белославското езеро - 1994; - Оценка елементите на водния баланс на язовир Искър - 1994.
 • Измерване на водни количества в стдения и топлия канал на АЕЦ Козлодуй - 1996; - Воден баланс на река Искър от изворите до град Нови Искър - 1996;
 • Хидравлични изследвания върху фрагментни модели на опори 19 и 21 от Дунав мост при Русе-Гюргево – 1997.

Участие в проектиране и строителство

 Оператор на язовирни стени и съоръженията към тях в Общините: Плевен, Кюстендил, Кресна, Чирпан, Вършец, Георги Дамяново, ВиК Благоевград, Осогово 2012 ООД. - От началото на 2017 год.

Участие в международни проекти

 • "Morphological changes of the Danube riverbed and abatement of their negative effect" - PHARE project preliminary phase - 1997.
 • Technical Assistance for the Preparation of Phare CBC 2005 Bulgaria-Turkey Project “Capacity Improvement for Flood Forecasting in the BG-TR CBC Region” – 2006;
 • EUROPEAID/121561/D/S/BG - "Supply of Diagnostic and Modelling Tools, Training and Services for 13 Regional Water Companies in Bulgaria" - 2007;
 • EUROPEAID/124338/D/SUP/BG, LOT 2 – "Delivery of Diagnostic and Modeling Equipment for Water Supply and Wastewater Networks for Gorna Oriahovitza and Liaskovetz" - 2008;
 • EUROPEAID/120290/D/S/BG - "Delivery Of Diagnostic, Maintenance And Modeling Equipment For The Water And Wastewater Network LOT1 – Smolian, LOT2 – Varna, LOT3 – Balchik, LOT4 - Shoumen" - 2008;
 • Delivery of equipment for diagnostic and modelling of water supply and sewer networks town Blagoevgrad under ISPA measure №2001/BG/16/P/PE/008 “Treatment of the wastewater of town Blagoevgrad” - 2009 - 2010; - EU OJ 2008/S 144-193996 “Technical assistance for Preparation projects in water sector – group A – Burgas, Gabrovo, Kustendil, Ruse, Sliven, and Vratsa”- 2009 - 2010;
 • Assisting the West Aegean River Basin Directorate in preparation of the preliminary flood risk assessment based on Methodology art. 187, para 2, point 6 of the Water Act“ -2011;
 • Assistance in the regional investment planning of the water supply and sewerage sector” - 2019. 

 

Научни и академични длъжности

 Член на Контролния Съвет (КС) на УАСГ от ХТФ. Избран на 11.12.2019 год.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 • Hydrology;
 • Dams;
 • Hydroinformatics - Data mining, ANN, GP.

Други длъжности и дейности

 Член на организационния комитет за честването на 80 години УАСГ.

Публикации

 1. Ст. Модев, В. Божков – "Брошура за практическо обучение по инж. хидрология" - 1995. София;
 2. Ст. Модев, В. Божков, М. Печинова – "Методика за калиброване на стенд за тариране на хидрометрични витла" - юни 1998 – Национална конференция с международно участие, “Напояване и отводняване ‘98”, сборник статии;
 3. V. Bojkov - "Study of water resources information policy based on the provisions of the EU environmental legislation" – 1999, Water Resources Research Centre, Budapest, Hungary;
 4. V. Bojkov – "Runoff modeling with Genetic Programming and Artificial Neural Networks" – 2001, IHE Delft, The Netherlands;
 5. В. Божков – "Класифициране на хидрометеороложки данни с използване на изкуствени невронни мрежи" – 2002, Национална конференция с международно участие на ВСУ “Л. Каравелов”, Сфия, сборник статии;
 6. V. Bojkov - "An Approach for Runoff computation using three Data Mining Techniques" – 2002, in Urban water management 2003, Earth and Environmental Sciences – vol. 25, pp.134, Kluwer Academic Publishers;
 7. В. Божков – "Приложение на “data mining” техники за класифициране на хидроложки данни" - 2002, Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, София, сборник статии том 7;
 8. В. Божков - "Използване на генетичното програмиране и изкуствените евронни мрежи в хидрологията" - 2002, Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, София, сборник статии том 7;
 9. Н. Лисев, В. Божков – "Изследване трансформацията на катастрофална вълна от разрушаване на яз. Бели Искър" - 2002, Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, София, сборник статии том 7;
 10. V. Bojkov, St. Modev, Martina Pechinova – "Hydrologic computations based on Genetic Programming" – 2003, First Central European DHI Software Conference, Prague, Czech Republic;
 11. Kazakov B., Tzankov B., Lisev N., Bojkov V. – "Kozloduy NPP cooling water discharge – field study and modeling" – XXX IAHR congress, 24-29 August 2003, Thessaloniki, Greece;
 12. Проф. дтн инж. Румен Арсов, гл. ас. инж. Венци Божков - "Относно Проект 134 “Създаване на междуфакултетен Геоинформационен център за обучение в областта на инфраструктурното строително инженерство"” – 17-19.09.2003 г. Албена, Национална конференция за обмен на опит в работата по проекти за подобряване качеството на обучение и управление на висшите училища;
 13. Krejcik, J, Zeman, E., Bojkov, V., Dimov, A. – "Using EU Standards and Hydroinformatics Tools for Best Investment Strategy in Urban Water Management" – Recent CEE Experience – 9th BNAWQ Scientific and Practical Conference, 18-20 February 2004, Sofia Bulgaria;
 14. В. Божков – "Приложимост на интелигентни методи (data mining) за подбор и систематизиране на данни за оценка на речния отток" – дисертация PhD, април 2005 УАСГ;
 15. В. Божков – "Получаване на зависимости за оразмерителни характеристики на интензивни дъждове с генетичното програмиране" – първа международна конференция с техническо изложение по водни ресурси, технологии и услуги Булаква 2005, юни 2005, София.
 16. В. Божков – "Моделиране на повърхностния отток в речни водосбори на основата на ГИС и специализиран софтуер" – списание Булаква, брой 3, 2005;
 17. М. Печинова. В.Божков - "Сравнителен анализ на характеристиките на интензивните дъждове" – списание Булаква, брой 3, 2007;
 18. V. Bojkov, T. Metelka - I"mplementation of MIKE URBAN software for modelling of water supply and sewer systems in Bulgaria" – DHI Software conference, Dubrovnik, 10.2008;
 19. T. Metelka, V. Bojkov - "Conceptual Approach to Storm Water Management in Urbanized Areas" - трета международна конференция Булаква 2009, май 2009, София;
 20. М. Печинова, В. Божков - "Сравнение на минималния отток на река Дунав при Силистра след влизането в експлоатация на хидротехническия комплекс «Железни врата»" - сп. Водно дело, брой 3/4 2009 г;
 21. М. Тесарик, П. Тунев, В. Божков, З. Свитак – "Идеен подход за намаляване загубите на вода" – сп. Булаква, бр. 03/04 2009;
 22. Ст. Модев, В. Божков, М. Печинова - "Записки по „Инженерна хидрология” за практическо обучение на студентите от II и III курс при Хидротехнически факултет";
 23. Prof. R. Arsov, Kr. Gotcheva , Dr. V.Bojkov, Dr. T.Metelka – "Impact of DHI Technology on Bulgarian Water Sector Development in Framework of Technical and Infrastructural Aid in the period 2006-2010" – DHI Software conference, Copenhagen, 09.2010;
 24. В. Божков, Силвия Кирилова-Йовчева - "Генериране на регионални зависимости за характеристиките на максималния отток за водосборния басейн на яз. Цанков Камък" – Journal BULAQUA, issue 04/04 2010;
 25. Z. Sviták, V. Bojkov, T. Metelka, D. Moran – "Rehabilitation Strategies in Water Networks as Combination of Operational, Property and Model Information" – Third International Workshop “Water Loss Reduction in Water Supply Systems, 18-19.XI.2010, Sofia, Bulgaria.
 26. T. Metelka, V. Bojkov - "Stormwater Management under the Climate Change Conditions" - четвърта международна конференция Булаква 2011, април 2011, София;
 27. Венци Божков, Мартина Печинова, Силвия Кирилова – „Регионални зависимости за определяне на максималния отток във високите части на водосбора на река Марица“ - Водно дело – 2012;
 28. М.Печинова, В.Божков – „Регионални зависимости за определяне на максималния отток във водосбора на река Тунджа след яз. Жребчево“ - Международна юбилейна научно-приложна конференция: Наука и Практика – 70 години УАСГ, ноември 2012 г.;
 29. Мартина Д. Печинова, Николай П. Лисев, Венци Хр. Божков – „Регионални зависимости за годишния отток в средното и долното течение на река Марица“ - Годишник УАСГ, 2014;
 30. Мартина Печинова, Венци Божков – „Регионални зависимости за максималния отток в средното и долното течение на река Марица“ - Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – ноември 2014;
 31. Penchev P., Bojkov V., Penchev V. - "Field Measurements and Numerical Modelling on Local Scour around a Ferry Slip Structure" - Book of Proceedings 4th IAHR International Congress (2016), Liege, Belgium.