Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Мартина Печинова

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология

доц. д-р инж. Мартина Печинова
Кабинет А402
Телефон 0887 964583
E-mail martinapechinova@abv.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Инженерна Хидрология I и II част - ВиК, ХТС, ХМС

Водно дело - Геодезия - редовно и задочно обучение

Хидравлика и Хидрология - УУЗИ и ТС

Образование

1980-1985 - Инженер по водоснабдяване и канализация - Висш институт по архитектура и строителство, София, специалност Водоснабдяване и канализация, профил Пречистване на водите 1985-1989 – Доктор - Висш институт по архитектура и строителство, София,

Професионални умения

Инженерна хидрология, Хидроложки изследвания, Хидрометрия, Хидроложка база данни, Хидроложко моделиране, Наносен транспорт и руслови процеси, Математическа статистика, Валежи, Интензивни валежи, Максимален отток, Екстремни наводнения.

Engineering Hydrology, Hydrological Investigations, Stream flow Measurements, Hydrological Base of Data, Sediment Transportation and River bed Processes, Mathematical statistics, Rainfalls, Intensive Rainfalls, Maximum Runoff, Extreme Floods

Научни интереси

Инженерна хидрология, Хидроложко моделиране, Валежи, Математическа статистика, Приложна хидрология.

Engineering Hydrology, Hydrological Modeling, Rainfall, Mathematical Statistics, Applied Hydrology

Участие в научно-изследователски проекти

- Хидравлични и хидроложки изследвания на Долен Дунав - 1993; - Измерване на водни количества в студения и канал на АЕЦ Козлодуй и канала след язовир Огняново- 1996; - Воден баланс на река Искър от изворите до град Нови Искър - 1996; - Хидравлични изследвания върху фрагментни модели на опори 19 и 21 от Дунав мост при Русе-Гюргево – 1997. - Морфологични изменения на речното легло на река Дунав и намаляване на техните негативни ефекти - 1997.

Участие в проектиране и строителство

- Инженерно-хидроложки изследвания на поройно дере – ул. Голяма могила – гр. София (Южна дъга на Софийски околовръстен път) – 2007 г. - Инженерно-хидроложки изследвания за корекция на речното корито на река “Боклуджадере” в района на ПИ о 105 по КВС село Ветрище – 2007 г. - Инженерно-хидроложки изследвания за определяне на максималния отток и на интензивните дъждове с различно времетраене и честота за р.Стара Рибарица - 2007 г. - Инженерно-хидроложки изследвания на хидрологичния режим на р. Усоето - кота 1350 м. с цел, изготвяне проект за водохващане – 2007 г. - Изчисляване на интензивните дъждове за водосборите на река Марица и река Тунджа - Оценка на въздействието на пречистените отпадъчни води от площадката на фирма „Фазерлес” върху река Дунав в района на гр. Силистра - Определяне обема на дренажен резервоар за дъждовни води на складово стопанство „ЛИДЛ – България” при с.Равно поле. - Oценка на хидравличната проводимост на мостовете по жп линията Видин-София -2009 г.

Участие в международни проекти

- проект Urban Water Expert (UWEX) № LLP-LdV-TOI-2009-HU-006, по договор №09/0128-L/4006, по който УАСГ е партньор -2010

- Проект „TRIBUTE – TRigger BUffer zones for inundaTion Events“ - 2017-2018

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Инженерна хидрология, Хидроложки изследвания, Хидрометрия, Хидроложка база данни, Хидроложко моделиране, Наносен транспорт и руслови процеси, Математическа статистика, Валежи, Интензивни валежи, Максимален отток, Екстремни наводнения.

Публикации

- М. Печинова - Руслови деформации след големи язовири - IV интердисциплинарна сесия, Чепеларе, 1987 г. - М. Печинова - Тенденции изменения стока наносов на болгарских притоков реки Дуная - Сб. Докладьi Конференции придунайских стран по гидрологическим прогнозам, Киев, 1988г. - Pechinowa M., River bed erosion under the influence of anthropogenic activities - Proceeding of the International symposium on Water erosion, Varna, 1988 y. 1. S. Modev, V. Bojkov, M. Pechinova - Methodology for calibration of the velocity current meter rating system - June 1998 - National conference with international participation “Irrigation and drainage ‘98” 2. HYDROLOGIC COMPUTATIONS BASED ON GENETIC PROGRAMMING VENTZI BOJKOV, STEFAN MODEV, MARTINA PECHINOVA, 1st Central European DHI Software Conference 27 – 30 April 2003 Masaryk Congress Centre, Prague, Czech Republic 3. Сравнителен анализ на характеристиките на интензивните дъждове – М.Печинова. В.Божков, БУЛАКВА 3/2007 Comparative analysis of the characteristics of the intensive desigh rainfall – M. Pechinova, V. Bojkov, BULAQUA, 3/2007 4. Оразмеряване на страничен канализационен преливник с къс напорен участък в отвеждащия канал – Б.Цанков, М.Печинова, сп.Строителство 4/2008 Design of the lateral flow spillway of short pressure section in outlet channel –B.Tzankov, M. Pechinova – сп.Строителство 4/2008 5. Определяне на характеристиките на интензивните дъждове по данни за денонощните валежи - М.Печинова, Б.Цанков - БУЛАКВА 2/2008 Determination of intensive precipitation parameters following daily precipitation data - M. Pechinova, B.Tzankov - BULAQUA, 2/2008 6. Интензивни дъждове върху водосбора на река Марица - М.Печинова – БУЛАКВА, 2009 Intenzive rainfalls in Maritsa river basin - M. Pechinova - BULAQUA, 2009 7. Определяне на характеристиките на интензивните дъждове по данни за денонощните валежи за район без налични данни - М.Печинова – Годишник - УАСГ 2009 Computation of the intensive rainfall characteristics for a region without any direct rainfall measurements using daily precipitation values – M. Pechinova - UACG Godishnik - 2009 8. Сравнение на минималния отток на река Дунав при Силистра преди и след влизането в експлоатация на Хидротехническия комплекс „Железни врата” - Гл.ас. д-р инж. Мартина Д. Печинова, гл.ас. д-р инж. Венци Хр. Божков – Водно дело, 2009 Comparison of the Danube river low flow near Silistra before and after puting in operation of the iron gate dam - Dr. Martina D. Pechinova, Dr. Ventzi H. Bojkov – Wodno delo, 2009 9. Хидроложки аспекти при определяне на оразмерителните дъждове в канализационните системи - Гл.ас. д-р инж. Мартина Д. Печинова - БУЛАКВА, 2010 Hydrological aspects of desigh determination rainfall in sewerage systems - M. Pechinova - BULAQUA, 2010

Информация