Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Весела Захариева

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология - Ръководител катедра

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология

доц. д-р инж. Весела Захариева
Кабинет А423
Приемно време

 Вторник 9-11ч.

Телефон 0988634189
E-mail vesela.zakharieva@gmail.com

Лекционни курсове

Образование

 

1982-1987 - Висш институт по архитектура и строителство, София, специалност Водоснабдяване и канализация, профил Пречистване на водите

1987-1989 – следдипломна квалификация по Приложна математика, ВМЕИ

2004 –Доктор по научна специалност 02.15.20. “Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство”

Научни интереси

Хидроложки и водостопански изследвания, Определяне на минимален допустим отток

Членство

Член на Факултетния съвет на ХТФ при УАСГ

Член на Академичния съвет на УАСГ

 

Участие в научно-изследователски проекти

*Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново управление. Том ІІ Дунавски район. Генерална схема за използване на водите на поречието на р. Огоста и западно от Огоста, ИВП-БАН, 1999-2000

*Каскада “Средна Въча”, ОВОС, 2001

*Динамично моделиране на водоснабдителната мрежа между пречиствателните станции, водна камера “Симеоново” и главните резервоари на гр. София. Фаза 1: Подготовка на проекта. Възложител: Софийска вода АД 2003

*Анализ на състоянието и инженерната сигурност на двойния канал и останалите ХТС и изготвяне на програма за необходимите ремонтни и рехабилитационни дейности, договор № 3309266/12.05.2003 с АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЦНИП, С. 2003-2004 *Каскада “Среден Искър”, ОВОС, 2004

*Оценка на биоразнообразието (макрозообентос и риби) на водоеми от района на Странджа планина, Изпълнител: Институт по зоология-БАН; Проект № 1102, финансиран от НФНИ, МОН; 2003-2005.

*Екологичен анализ и ОВОС на язовири Пловдивци, Нейковци, Луда Яна, по отпускане на заем от Световна банка, 2008-09.

*Определяне на хидроложките и хидравлични характеристики на река Дунав, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на АЕЦ „БЕЛЕНЕ”, част 2.5 Хидравлични изчисления, РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД / ЦНИП при УАСГ, 2009-10.

*Climate change and impacts on water supply CC-WaterS, South East Europe - Transnational Cooperation Programe, 2010-11.

METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF ECOLOGICAL FLOW

 

*CC-WARE, Mitigating Vulnerability of Water Resources Under Climate Change - CC-WARE, финансиран по Оперативна програма за Югоизточна Европа, водещ партньор Изпълнителна агенция по горите към МЗХ, 2013-14.

*Изготвяне на воден баланс за територията на Природен парк „Витоша” по проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша - фаза II” финансиран с Договор № 5103020-С-001 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”, 2014г.

ДОКЛАД ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проект МОРСКИ ПРОСТРАНСТВЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2035, възложител МРРБ, Ноември 2020.

Хидроложки доклади за оценка на средномногогодишното водно количество и минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % *ВЕЦ ”Прокопаник”, *ВЕЦ Церово, *ВЕЦ Лакатник, *ВЕЦ Свражен, *ВЕЦ Оплетня, септември 2023.


 

 

 

Публикации

1. Захариева В., Математически модел за определяне на оводнителното водно количество, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, том ХLI, свитък “Хидротехника” 2003/04 С., 2004. METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF ECOLOGICAL FLOW

2. Захариева В., Определяне на оводнителното водно количество след водовземните съоръжения на МВЕЦ “Манастирска”, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, том ХLI, свитък “Хидротехника” 2003/04 С., 2004.

3. Тошев Д., В. Захариева, Т. Чолаков, Приложение на ГИС при мониторинг на сложни хидротехнически обекти, VIII национален конгрес по язовири, В., 9 - 10 юни 2005 г.

4. Захариева В., Влияние на развитието на Южното Черноморие върху биоразнообразието на реките в района на Странджа, ІІ Българо-австрийски семинар „Хидростроителство и околна среда”,С., 27 - 28 октомври 2005 г.

5. Захариева В., Обобщени районни зависимости за оводнителното водно количество, Булаква, 1, 2006. 6. Захариева В., Водостопанско изследване на поречието на р. Огоста, Водни проблеми, книга 35, С., 2005, с. 20-28.

7. Захариева В., Водостопанско изследване на поречията на реките западно от р. Огоста, Водни проблеми, книга 35, С., 2005, с. 29-38.

8. Dimitrova S.V., Taneva N.I., Zaharieva V. E., Evaluation a Spectroscopy Technique for COD Analysis of Wastewater Samples, VII International Water Forum “AQUA Ukraine – 2009”, November 10-13, 2009, Kyiv, Ukraine.

9. Справочник за хидравлични изчисления на водопроводящи съоръжения и системи, под общата редакция на проф. д-р инж. Б. Казаков, глава: VI, КИИП София, 2008.

10. Ръководство за решаване на задачи по хидромеханика и хидравлика – I част, под общата редакция на проф. д-р инж. Б. Казаков, глава: VIII, София, 2011г.

11. Zaharieva V., I. Niagolov, I. Ilcheva, Determination and provision of ecological river flow in case of climate changes, BALWOIS 2012, Ohrid, Republic of Macedonia, 28 May - 2 June 2012.

12. Маринов, И., Е. Велизарова, И. Няголов, К. Николова, И. Илчева, Ц. Златанов, П. Мирчев, В. Захариева, А. Йорданова, И. Николов, Е. Павлова, С. Митева. 2012. Климатични промени и влиянието им върху горските екосистеми и водните ресурси във водосбора на река Струма, Издателство БОН, Благоевград, България, 160 стр.

13. Подход за оценка на екологичния отток EFLOWS, Печатница НИМА ЕООД, София, 2020, ISBN 978-619-188-371-4

 

Информация