Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова

Ректор

Архитектурен факултет, Катедра Технология на архитектурата

доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Кабинет А 710/ P 215
Приемно време

Сряда  от 14 до 15ч. в 710 каб. АФ

Телефон 0888 52 42 92
E-mail kutova_rector@uacg.bg

Лекционни курсове

СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО – 2,3 и 4 семестър за специалност Архитектура  

АРХИТЕЛТУРНИ КОНСТРУКЦИИ - спец.курс за предипломанти 

Ръководство на преддипломанти, дипломанти и докторанти към катедра "Технология на архитектурата"


 

Образование

2009г. – Научна и образователна степен ‘Доктор’ с дисертация на тема “Архитектурна интеграция на активни слънчеви системи в сградите’

 

Езици

Английски - специализиран, Руски - разговорен

Професионални умения

Проектантски опит като ръководител на колектив и самостоятелно на многобройни проекти и реализации за български и чуждестранни инвеститори
 

Научни интереси

Възобновяеми енергийни източници, Енергийна ефективност, Активни слънчеви системи в сградите, Слънчева архитектура , Проектиране на сгради с интегрирани активни слънчеви системи в сградната обвивка, Сградната обвивка – съвременни тенденции и развитие

Участия в научни форуми и конференции:

2003г. Научно – практическа конференция с международно участие по проблемите на строителството, реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, енергийна ефективност - УАСГ, София - доклад на тема - Архитектурна интеграция на слънчевите системи в сградите

2007г. Юбилейна международна научна конференция 65год. УАСГ- доклад на тема “Интегриране на фотоволтаични елементи в сградната обвивка”

2008г. 4-ти Международен конгрес за Югоизточна Европа - Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници - НДК, София Кутова, доклад на тема “Интегриране на активни слънчеви системи в сградите”

2010г. Семинар 'Успешно управление и провеждане на политики по устройство на територията’ , доклад на тема ‘ Енергийна ефективност-законодателна и нормативна база, устойчиво развитие и методи за оценка’ - организатор Институт по публична администрация и европейска интеграция.

Научна дейност

1999 – 2004г. курс за подготовка на лектори по ”Обучение на обучаващи по проблемите на Енергийното планиране в Общините и ЕНКОН процеса в България” в рамките на проекта ”Стратегии за намаляване на емисиите на парникови газове чрез енергийна ефективност. Демонстрационна зона за енергийна ефективност в Габрово, Република България”, финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Програма на ООН за развитие – Център за Енергийна ефективност - ЕнЕфект, София

Юли 2003г. курс за подготовка на обучаващи по ”Енергийно обследване на сгради по метода ENSI «Ключови стойности», организиран от Център за Енергийна ефективност - ЕнЕфект, София; ENSI – Energy Saving International AS, Норвегия; Технически университет, София


 

Членство

От 1992г. Съюз на архитектите в България,
От 1999г. Камара на архитектите в България
 

Участие в научно-изследователски проекти

2007г. Участие в изготвяне на Ръководство по енергийна ефективност в сградите в уебсайт по Програма 00048788-ESMNR ”Изграждане на умения и знания на местно ниво за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради” финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Програма на ООН за развитие – Център за Енергийна ефективност - ЕнЕфект, София

2005-2006г.Участие в Научно-изследователски проект на тема “Принципите на устойчивото развитие в архитектурата и строителството – възможности за приложение в образователния процес ” ЦНИП при УАСГ, дог. БН-63/2005

Участие в проектиране и строителство

1992- 1994г. - Работа като архитект - проектант и консултант в
Строително- монтажна фирма "Лореал" - гр. Петрич

1994- 1997г. Работа на свободна практика

1997г. - основаване на проектантска фирма “ДИЗАЙН АРТ - КиК” ООД с основна дейност проектиране на промишлени, обществени и жилищни сгради, изпълнение на проектирани интериорни решения и с многобройни проекти и реализации, най- значителни и наградени  от които са - 

НОМИНАЦИЯ ЗА СГРАДА НА ГОДИНАТА за 2005г. за ‘’СИТИ ЦЕНТЪР’’ - гр. Петрич
НОМИНАЦИЯ ЗА СГРАДА НА ГОДИНАТА за 2011г за СИТИ ЦЕНТЪР - гр. Стара Загора
 

Участие в международни проекти

Юни 2000г.  Пета рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации, Слънчев енергиен център - ЮЗУ”Н.Рилски”, Благоевград – доклад на тема “Слънчевата архитектура’

2006-2008г. Разработване и консултации на тема “Активни слънчеви системи за отопление и охлаждане в сградите”, предвидена за включване в уебсайт на проект “Изграждане на знания и умения за насърчаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради’ , финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Програма на ООН за развитие към Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

2009 - 2010г. Курс по проектиране на нискоенергийни сгради по програма 'Знания и умения за повишаване на енергийната ефективност на сградите' , финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Програма на ООН за развитие – организатори САБ, КАБ, ЕнЕфект, КАБ, САБ, УАСГ, София, доклад на тема ‘Видове активни слънчеви системи,Технически характеристики, Интеграция в архитектурата’


 

Научни и академични длъжности

 2012г - Доцент към катедра "Технология на атхитектурата"

2018г. - Ръководител на катедра "Технология на архитектурата"

2020г. - Зам.-ректор по Научноизследователска и приложна дейност

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Възобновяеми енергийни източници, Енергийна ефективност, Активни слънчеви системи в сградите, Слънчева архитектура , Проектиране на сгради с интегрирани активни слънчеви системи в сградната обвивка, Сградната обвивка – съвременни тенденции и развитие

Публикации

 Над 20 публикации в научни, специализирани и полулярни издания.

 

Правила за заверка