Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р Орлин Иванов

Архитектурен факултет, Катедра Рисуване и моделиране

доц. д-р Орлин Иванов
Кабинет А314
Приемно време

 Петък, 16.00 - 17.00 ч 

Телефон 9635245/293
E-mail oivanov_far@uacg.bg
Уебсайт orlin-rusev-ivanov.blogspot.com
Място и дата на раждане София

Образование

Висше , Магистратура и Докторантура в Национална Художествена Академия, София, специалност Скулптура

Членство

СБХ 

Сдружение " ДРЕН АРТ "

Участие в проектиране и строителство

ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМИ, ПЛЕНЕРИ, РЕАЛИЗАЦИИ КЪМ АРХИТЕКТУРНА СРЕДА 

2018 – Пленер и изложба на преподаватели и студенти от катедра „Скулптура“ на НХА, София и Белградския университет в галерия „Мисията“ към МВнР на Република България
2015 - Скулптурен симпозиум в с. Дрен
2015 - Скулптура към „Алея на творчите“ на Министерство на Културата към ЧСГ, България 
2013 - Процес - симпозиум "Форма' към НГПИ Тревненска школа – Трявна, България 2013 – Скулптурен симпозиум в дърво– Бяла, България 2011 – Скулптурен ансамбъл към централния площад в гр. Бенковски, България 
2009 – Скулптура към скулптурният парк на СВУБИТ София 
2007 – Скулптурен симпозиум - Габрово, България 
2005 – Министерство на външните работи - София, България 
2004 – Проект Канала, София, България 
2002 – Арт чентър Илинденчи, България
 
 ИЗБРАНИ ИЗЛОЖБИ 
2022 - КАРИАТИДИ, Самостоятелна изложба, галерия „INTEGRATED ARTISTS“, София 
2021 - „КОРЕНИ“, Музей за съвременно изкуство, „Софийски арсенал“, София 
2020 – „ПОРТРЕТЪТ“, галерия на СБХ 
2020 – „ПЕРСПЕКТИВИ.към“, галерия на СБХ 
2019 – „Форум Дървопластика“ галерия „Цервена тоцка“ 
2015 – „БЕЗ ДИСТАНЧИЯ“, галерия „Райко Алексиев“, София 
2014 – „НЕБЕСНИ ПЪТИЩА“ ГХГ Варна 
2012 - Изложба на преподаватели от Катедра „Рисуване и моделиране” към УАСГ София
 
 
Education
Higher, Master's and Doctoral studies at the National Academy of Arts, Sofia, majoring in Sculpture
 
Membership
Union of the bulgarian artist 
 
Founder and member of association "DREN ART"
 
SCULPTURE SYMPOSIUMS AND SCULPTURES MONUMENTS
 
2018 – Plein air and exhibition of teachers and students from the Sculpture Department of the National Academy of Arts, Sofia and the University of Belgrade in the Mission Gallery at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria
2015 - Sculpture Symposium in the village of Dren
2015 - Sculpture for the "Alley of the Creative" of the Ministry of Culture of the ChSG, Bulgaria
2013 - Research - Symposium "Form" at NGPI Trevnenska School - Tryavna, Bulgaria 2013 - Sculpture symposium in wood - Byala, Bulgaria 2011 - Sculpture ensemble at the central square in the town of Benkovski, Bulgaria
2009 – Sculpture for the sculpture park of SVUBIT Sofia
2007 - Sculpture Symposium - Gabrovo, Bulgaria
2005 - Ministry of Foreign Affairs - Sofia, Bulgaria
2004 – Canal Project, Sofia, Bulgaria
2002 – Art Center Ilindenchi, Bulgaria
 
 SELECTED EXHIBITIONS
2022 - CARYATYDS, Solo exhibition, INTEGRATED ARTISTS gallery, Sofia
2021 - "ROOTS", Museum of Contemporary Art, "Sofia Arsenal", Sofia
2020 - "THE PORTRAIT", SBH gallery
2020 - "PERSPECTIVES.to", SBH gallery
2019 - "Woodcarving" "RED DOT" gallery. Sofia
2015 - "NO DISTANCE", gallery "Raiko Alexiev", Sofia
2014 - "HEAVENLY ROADS" University of Varna
2012 - Exhibition of teachers from the Department of "Drawing and Modeling" at the Sofia University of Applied Sciences

Фото галерия

  • Работа от международен симпозиум в град Трявна
  • изложба
  • изложба