Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав /

гл.ас. д-р инж. Таня Игнева-Данова

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

гл.ас. д-р инж. Таня Игнева-Данова
Кабинет 415
Приемно време

13.06 от 10.00 до 11.00 часа

 

 

 

  

Телефон 9635245/
E-mail igneva@mail.bg

Лекционни курсове

Помпи и помепени станции

Канализационни мрежи и съоръжения за профил "Пречистване"

Образование

Средно: Природо-математическа гимназия, гр. Ловеч, 1999 г., профил: математика и информатика; Висше: Университет по архитектура, строителство и геодезия, 2004 г., специалност „Водоснабдяване и канализация”, профил „Мрежи и съоръжения” Следдипломно обучение и квалификация: Редовна докторантура в областта на канализационни мрежи и съоръжения, 2005-2008 г., научна степен доктор - 19.11.2010 г.

Езици

Английски език: Много добро владеене - писмено и говоримо; Немски език: Добро владеене - писмено и говоримо

Научни интереси

- канализационни мрежи и съоръжения (хидравлично моделиране, проектиране, реконструкция) - оценка на риска от хидравлично претоварване на канализационни мрежи

Научна дейност

- оценка на риска от хидравлично претоварване на канализационни мрежи - оптимизация на съществуващи и новопроектирани канализационни мрежи на базата на оценката на риска

Членство

"Българска асоциация по водите"

КИИП

Научни и академични длъжности

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет, катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите”:

- редовен докторант - март 2005 - септ. 2008

- асистент - септ. 2008 - апр. 2011

- главен асистент - май 2011 -

Ключови думи за научно-изследователска дейност

канализационни мрежи и съоръжения, оценка на риска, хидравлично моделиране

Публикации

Р. Арсов, Т. Игнева-Данова „Методика и програма за оразмеряване на страничен дъждопреливник“, Годишник на УАСГ, Научни изследвания, София, 2014 

Игнева-Данова, Т., Арсов, Р. (2012), Оценка за хидравличната проводимост на съществуващи канализационни мрежи в случай на валежи с висока интензивност, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012

Igneva-Danova, T. (2012), Risk Assessment Methodology for Hydraulic Overloading of Urban Drainage Networks and Flooding of Urban Areas, 1st Bulgarian National YWP Conference 17-18 May 2012

Игнева-Данова, Т. (2011), Оценка и управление на риска от хидравлично претоварване на съществуващи и новопроектирани канализационни мрежи, „Четвърта международна конференция Булаква2011”, Развитие на водния сектор – предизвикателства

Игнева-Данова, Т. (2010), Оценка на риска от хидравлично претоварване на канализационна мрежа и наводнение на урбанизираната територия, Булаква 2/2010

Игнева-Данова, Т., Арсов, Р. (2009), Методика за оценка на риска от хидравлично претоварване на канализационни мрежи и наводнение, Годишник на УАСГ, Международна научно-приложна конференция, Свитък X

Arsov, R., Igneva-Danova, T. (2008), Risk and uncertainty assessment of urban drainage networks, Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems Impaired by Operational Failures Natural Disasters and War Conflicts Ohrid, Macedonia 22-25 October 2008, ISBN: 978-90-481-2363-6

Igneva-Danova, T. (2007), Risk and Uncertainty Assessment of Hydraulic Overloading of Urban Drainage Networks Based on Fuzzy Set Theory, Computational Models of Risk to Infrastructure, Volume 13, 2007, ISBN 978-1-58603-766-6

Игнева-Данова, Т., Арсов, Р. (2006), Върху оценката на риска от хидравлично претоварване на канализационни мрежи, Единадесета национална конференция „Технологии и Управление на качеството на водите в България”

Арсов, Р., Игнева-Данова, Т. (2005), Компютърно моделиране на хидродинамичните условия в канализационни мрежи при интензивни валежи и варианти за реконструкцията им на примера на гр. Нови Искър, Булаква 3/2005

Конспекти
Учебни материали