Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова

Архитектурен факултет, Катедра История и теория на архитектурата

проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Кабинет А702
Приемно време

12-14 ч. вторник - зимен семестър

11-13 ч. вторник - летен семестър

Телефон 9635245/390
E-mail yorkand@abv.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 1996

Лекционни курсове

РЕСТАВРАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ - ІХ сем., спец. Архитектура

ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - VIIІ сем., спец. Архитектура

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО - VІ сем., спец. Урбанизъм

ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА - VIII сем., спец. УУЗИ, Геодезически факултет

УПРАВЛЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ - I сем. МП, спец. УПС, Строителен факуртет

 

Образование

Висш институт по архитектура и строителство / ВИАС / , спец. Архитектура

Езици

руски, френски

Професионални умения

архитект - преподавател, научно-изследователска дейност, проектиране, надзор в проектирането

Научни интереси

консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности; опазване на исторически урбанистични структури;устройствено планиране в исторически територии;съвременно архитектурно творчество в исторически контекст;

Научна дейност

Участие в национални и международни симпозиуми и семинари за опазване на културното наследство Участие в научно-приложни разработки по проекти на УАСГ и НИНКН

Членство

Съюз на архитектите в България (САБ) Камара на архитектите в България (КАБ) Български национален комитет на ИКОМОС

Участие в научно-изследователски проекти

Проект: Подпомагане на използването на нови технологии при преподаването, опазването и промоцията на културното и природното наследство в България;

Проект: Формиране на интегриран подход за оценяване въздействието на екотуризма върху пространствената устойчивост на селата и околната им среда.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: ОБРАЗОВАНИЕ - НАУКА - ОПАЗВАНЕ - ИНТЕГРИРАНИ В ТУРИЗМА (HERITAGE: ESPRIT)

ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (ПОУ) НА АРХИТЕКТУРНО – ГРАДОУСТРОЙСТВЕН И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ ”СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕБЪР”- ОБЕКТ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

РЪКОВОДСТВО НА НУЧО-ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕТО ИМ В ПРАКТИКАТА НА НИНКН: "СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВА БАЗА ДАННИ ЗА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТТИ В РИСК И ЗАСТРАШЕНИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" "ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО"

Проект за „Изграждане и развитие на Център за върхови научни постижения Наследство БГ“ ПО ОП НОИР.

Участие в проектиране и строителство

Главен проектант на обекти, свързани със: Концепции на териториално-устройствено ниво за опазване на КИН и обвързването му с културния туризъм. Подробни устройствени пранове за исторически територии. Съвременно архитектурно проектиране- предимно смесени и жилищни сгради за постоянно и временно обитаванел Реставрация и адаптация на сгради-паметници на културата. Реставрация на култови сгради-паметници на културата. Консервация и експониране на археологически паметници.

Научни и академични длъжности

1985г. - научен сътрудник - НИПК; 1996г. - асистент - УАСГ; 1996г. - главен асистент - УАСГ; 2009г. - доцент - УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

архитектура, консервация, реставрация, исторически територии, опазване

Други длъжности и дейности

1981г. -проектант - НИПК; 1991г. - старши инспектор - НИПК; 1995г. - ръководилел отдел "Надзор и съгласувателна дейност" - НИПК; 2004-2006 - секретар на БНК на ИКОМОС; 2006-2008 - зам.председател на БНК на ИКОМОС; 2010 - 2011 директор на Националния институт за недвижимо културно наследство

Публикации

• “Генерална програма за съхраняване и социализация на късно-античен град Никополис ад Нестум” – Обзорна информация на НИПК, КК, 1985 • “Обемно-градоустройствено решение на площад “Македония”в Благоевград”– Обзорна информация на НИПК, КК, 1988 - в колектив с арх. Д.Барфончовскa • “Архитектурно-строителен и структурен анализ на с.Делчево”- към селищна статия „Село Делчево”, Енциклопедия Благоевград,1995г. • Архитектурното наследство на гр.Г.Делчев” към селищна статия „Град Гоце Делчев” – Енциклопедия Благоевград,1995г. • “Архитектурно-исторически ансамбъл в с. Делчево” - Енциклопедия Благоевград, 1995г. • “Античният град в Хисар – проблеми на опазването” – доклад - Международен симпозиум “Научни методи за опазване на един град – проблеми на формирането”, София,1990г. • “Реституционните закони и архитектурните паметници на културата”- доклад - Международен семинар “Паметници на културата – административно-правни аспекти на опазването” – Асеновград, Център по администрация към МС, 1993 • “Реституцията на недвижимите паметници на културата – риск и надежда за тяхното опазване” – доклад – Международен научен симпозиум”Културното наследство и социалните промени” в рамките на 11-та генерална асамблея на ИКОМОС, София 1996г. • “Творческият порив на Фичето също трябва да бъде опазен”, Първомайстор Никола Фичев творец на Възраждането, сборник доклади от Националната научна конференция посветена на 200 годишнината от рождението на Първомайстора- Дряново,26.10.2000г.,Арх и Арт, София, 2001, стр. 283-286 • Архитектурно-историческия резерват Арбанаси – актуализация на плана за регулация и застояване – доклад – Международен научен симпозиум в рамките на VІІІ-та среща на висшите училища по архитектура от Франция,Централна и Източна Европа, София, 2003г. • База данни за културното наследство в информационния масив на мултимедийната лаборатория в УАСГ – научно съобщение в семинар “Информационни методи в опазването и популяризиране на културното и природното наследство”,2005г. София • Опазването на културното наследство в архитектурното образование на УАСГ –Международен симпозиум „Културните коридори в Югоизточна Европа”, София 2007 • Идеите на „археологическата реставрация” и опазването на църквата Св.София в София преди втората световна война, Годишник на УАСГ, Свитък История и теория на архитектурата - приета за печат. Методи за съвременна намеса в архитектурния паметник – статия в Годишника на Университета по архитектура, строителство и геодезия – раздел „Архитектура” , приета и одобрена за публикуване За ценностния подход при опазване на архитектурното наследство –списание „Архитектура”, 2008г.,бр.1 ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – СРЕДСТВО ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТСТВО И НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ,liternet.bg/publish25/jo.../informacionni_2.htm ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОУЧВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА,http://archaeology-knigi.com/page/3

Конспекти


Правила за заверка