Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р Камен Цветков

Архитектурен факултет, Катедра Рисуване и моделиране - Ръководител катедра

Архитектурен факултет, Катедра Рисуване и моделиране

доц. д-р Камен Цветков
Кабинет А1018
Телефон 9635245/293
E-mail kamen.tsvetkov@gmail.com
Място и дата на раждане Перник 1969 г.
Семейно положение семеен
Постъпил в УАСГ 2002

Образование

1996 г. - Дипломира се като магистър в НХА „Николай Павлович”, София,

               специалност скулптура (в класа на проф. Крум Дамянов)

2016 г. – Дипломира се като доктор по изкуствознание и изобразително

                изкуство 1996 - M.A. from the Department of Sculpture, National Academy of Fine Arts, Sofia,    Bulgaria

1996 - M.A. from the Department of Sculpture, National Academy of Fine Arts, Sofia,    Bulgaria

 2016 - PhD from the Department of Fine Arts, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

Езици

Английски

English

Членство

2001 – Съюз на българските художници

1999 – Учредител на Асоциация за визуални изкуства „7+1”

2001 –Union of Bulgarian Artists 

1999 – Founding member of the 7+1 Visual Arts Association 

Участие в научно-изследователски проекти

 

 

Участие в проектиране и строителство

 

Самостоятелни изложби

2013 –Галерия „Ракурси”, София

2008 –„Ескизи” - галерия Сариев”, Пловдив

2007 - Cite dArt, Париж

2006 – Галерия „Ирида”, София

2000 – „Визия – Звук” - в рамките на национални есенни изложби, Пловдив

1993 –Галерия „Сапио”, София


Групови изложби

 

2021 – ‚В началото е натурата II”, национална изложба на

            секция„Скулптура“, галерия „Шипка 6“, София

2020 – Годишна изложба на автори от югозападна България „Струма“,

            Градска художествена галерия, Благоевград

2020 – Обща есенна изложба – представителство на СБХ гр. Перник,

            Градска художествена галерия „Любен Гайдаров“, гр. Перник

2019 – Годишна изложба на автори от югозападна България „Струма“,

            Градска художествена галерия „Любен Гайдаров“. Перник

 

2019 – „Махатма Ганди – сила на истината“, галерия „Оборище 5“,

             София

2016 - Без дистанция 450 Х 450 Х 450“, Дом на хумора и сатирата,

             Габрово

2015 – “Без дистанция“, Галерия „Райко Алексиев“, София

2011 - Национални награди Алианц” България, галерия „Шипка 6”, София

2010 – Национални награди Алианц” България, галерия „Шипка 6”, София

2008 – Равнинни ракурси” - съвместно с Христо Харалампиев, галерия София Прес”, София

2008 – Мтел награди за съвременно българско изкуство, Пловдив

2007 – „5 години национален конкурс за млади художници, критици и

             куратори– Галерия за чуждестранно изкуство, София

2007 – Изложба на списание “Brava Casa – галерия „Национална

             художествена академия“, София

2004 – „Тялото”галерия „Мургаш”, София

2003 – Изложба на млади автори – галерия „Шипка 6”, София

2000 – Годишна изложба на автори от югозападна България „Струма” –

            Перник

1997 – „7+1” – галерия „КИЦ”, Перник

1997 – „Арката” – галерия „АТА-РАЙ”, София

1996 – „Нови имена” – галерия „Шипка 6”, София

 

Self Exhibitions

2013 – SculptureRakursi Art Gallery, Sofia

2008 – SketchesSariev Art Gallery, Plovdiv

2007 – Exhibition - Cite dArt, Paris

2006 – Sculpture and Drawings - Irida Art Gallery, Sofia

2000 – Vision – Sound – under the National Autumn Exhibitions, Plovdiv

1993 – SculptureSapio Art Gallery, Sofia

 

Group Exhibitions

2021 – "In the beginning is the nature II", national sculptural exhibition, Shipka 6 gallery, Sofia

2020 – Struma”,  South-West Bulgarian Authors’ Annual Exhibition -

            City Art Gallery, Blagoevgrad

2020 – General Autumn Exhibition - Representation of Union of Bulgarian Artist, Pernik            City Art Gallery “Luben Gaidarov”, Pernik

2019 – “Mahatma Gandi – Vigour of Throuth” – “Oborishte 5” Art Galllery, Sofia

2019 - Struma”,  South-West Bulgarian Authors’ Annual Exhibition City Art Gallery     “Luben Gaidarov”, Pernik

2018  – Plastic Destination 2, City Art Gallery “Luben Gaidarov”, Pernik Pernik

2016  - No Distance 450 Х 450 Х 450“, Palace of Humor and Satire, Gabrovo

 

2015“No Distance”, “Raiko Aleksiev” Gallery, Sofia

2011 – “Alianz Bulgaria” National awards “,Shipka 6” Gallery, Sofia

2010 – “Alianz Bulgaria” National awards “,Shipka 6” Gallery, Sofia

2008 – Perspectiveswith Hristo Haralampiev, Sofia Press Gallery, Sofia

2008 – Mtel Awards for Contemporary Bulgarian Art 2007, Plovdiv

2007 – „5 Years National Competition for Young Artists, critics and     curators – Gallery for Foreign Art, Sofia

2007Exhibition of the Brava Casamagazine, Gallery of the National    Academy of Fine Arts, Sofia

2004 – The Body – “Murgash” Art Gallery, Sofia

2003 – Young Authors’ Exhibition – Shipka 6 Art Gallery, Sofia

2000 – The Struma South-West Bulgarian Authors Annual ExhibitionCity Art Gallery “Luben Gaidarov”, Pernik

1997 – 7+1“CIC” Art Gallery, Pernik

1997 – The ArkATA-RAI Art Gallery, Sofia

1996 – New Names – “Shipka 6” Art Gallery, Sofia

1994 – New Names – “Shipka 6” Art Gallery, Sofia

1993 – In search of Self-reflection – the old town of Plovdiv

 

1992 – KRIDA ART Gallery, Sofia

Публикации

„Комуникативният потенциал на нефигуративната скулптура“ – електронно научно списание „Реторика и комуникации“, брой 33, март 2018 г.

The communicative potential of non-figurative sculpture” – Rhetoric and Communications E-journal, Issue 33, March 2018

 

 

Книги