Начало / За Университета / Центрове / Център "Приложна лингвистика" / Управление /

доц. д-р Катя Исса

Център "Приложна лингвистика"

доц. д-р Катя Исса
Кабинет Р502, Р261
Телефон 9635245/539 (каб.502) или 488 (каб.261)
E-mail katyaissa@abv.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2004

Образование

Висше филологическо:
*българска филология;
*арабска филология;
Висше философско;

Езици

арабски език;
руски език;
сърбохърватски език;

Професионални умения

преподаване на български език на чужденци

Научни интереси

социолингвистика, психолингвистика, етнолингвистика, паралингвистика, философия на езика, методика на чуждоезиковото обучение, сравнителна граматика

Научна дейност

Участие в редколегии
1. Редактор (част от шестчленна редакционна колегия) на "Езиковедски приноси в чест на чл. -кор. проф. Михаил Виденов. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и МСД - София, 2005 г.
2. Съставител (част от петчленен екип) на поредицата „Проблеми на социолингвистиката“, издание на Международното социолингвистическо дружество в София от 2005 г. до сега (на всеки две години).
3. Съставител (част от шестчленен екип) на „Научни приноси – език, литература, история” – доклади и научни съобщения на Славянското дружество в България, София, 2006 г.

Членство

1. Международно социолингвистическо дружество в София.
2. Съюз на учените в България.
3. Българска езикова мрежа за писмени преводи в Брюксел.

Научни и академични длъжности

1. Секретар и касиер на Международното социолингвистическо дружество в София.
2. Секретар на секция «Филологически науки» към Съюза на учените в България.

Публикации

Научни публикации за периода 2005-2010 год.
1. Табулограма на немаркирани лични имена в една билингвална и бикултурална общност. В: Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. дфн Михаил Виденов, В. Търново, 2005, (495-504).
2. Остиновата теория на речевите актове към българската езикова среда. В: Как с думи се правят светове, София, 2005, (384-392).
3. Исторически живот и съвременни аспекти на думата срам. В: Проблеми на социолингвистиката, том 8, София, 2005, (161-167).
4. Свободният асоциативен експеримент като метод и асоциативният речник като помагало с оглед на преподаването на български език като чужд. В: Езикът и литературата: методически парадигми и образователни политики, С., 2005, (195-203).
5. От аргото на зидаря към професиолекта на архитекта. В: Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Боян Байчев, В. Търново, 2005.
6. Категорията (не)определеност в някои (не)български идиоматични изрази. В: Hаучни приноси (език, литература, история). Доклади и научни съобщения, изнесени на първата национална конференция на тема: “Славянският свят – вчера, днес и утре”, София, 14-15 април, 2006, (259-268).
7. Припомнянето на езика в процеса на преподаване на българския език като чужд. В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев, В. Търново, 2006, (605-613).
8. Човекът се връща в езика. Езикът се връща в човека. В: За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. София, 2007, (613-622).
9. Асоциация и метафоризация в контекстуалното значение на думите в някои пословици. Във: Филологически и методически изследвания. Доклади от международната научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов, Смолян – Люблин, 2007, (280-287).
10. Стереотипна онтология на именуването. В: В памет на езика – статии в памет на проф. Борис Симеонов. София, 2007, (27-34).
11. Припомнянето на езика чрез „езика на припомнянето”. В: Наука – образование – изкуство. Годишник на СУБ – Благоевград. Благоевград, 2007, (188-195).
12. Ние и българският книжовен език. В: Български език и литература, кн. 1/2008 г., в съавторство с Михаил Виденов и Красимир Стоянов, София, 2008, (16-19).
13. Моделът на пресечните точки в теорията на общуването. В: Българският език и литература на кръстопътя на културите. Сборник статии от международна конференция Сегед, Унгария, том І. Сегед, 2008, (132-139).
14. Проблеми на личностното израстване на децата от смесени бракове в България. В: Рискът за детето при раздяла на родителите”, София, 2008, (38-46).
15. Агресията на уличния език – проблеми в усвояването на българския книжовен език от турски студенти. В: Проблеми на социолингвистиката, том 9, София, 2008, (215-219).
16. „Много приказки на пазара”. Още една от пресечните точки между българи и араби. В: Проблеми на социолингвистиката, том 9, София, 2008, (210-214).
17. Етнолингвистични контакти между българи и араби според антропонимията. В: Български език, кн. 3, София, 2008, (98-105).
18. Словесните асоциации на българина в областта на лингвостранознанието. Климатични условия: СЛЪНЦЕ. В: Науката, образованието и времето като грижа. Смолян, 2007, (67-71).
19. Словесните асоциации на българина в областта на лингвостранознанието. Географско положение: ПЛАНИНИ. В: Наука – образование – изкуство. Годишник на СУБ „25 години СУБ - Благоевград, том ІІ. Благоевград, 2008, (13-19).
20. Словесните асоциации на българина в областта на лингвостранознанието. Символни опозиции: ЗЕМЯ/НЕБЕ и МОРЕ – доклад, изнесен на Петата международна конференция „Езикът – феномен без граници”, Варна, 12-14 юни, 2008 г.
21. Български език за чужденци докторанти – умения за превключване на кодове – доклад, изнесен на юбилейната конференция „45 години ИЧС – Традиции, новаторство, европейски стандарти”, София, 02-04 октомври, 2008 г.
22. Езикови и психологически бариери пред чужденеца в структурите на жизнения свят. В: Паисиеви четения: „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи”, Пловдив, 2008 г. (502-513).
23. Междукултурният диалог в учебна среда – еволюция в отношенията на чуждестранните студенти. В: Паисиеви четения: „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи”, в съавторство със Снежанка Колева, Пловдив, 2008 г., (628-634).
24. Посоки на диглосията в един смесен регион в Югоизточна България. В: Език и литература, кн. 1-2, София, 2009, (106-124).
25. Стиховият ритъм в един от шедьоврите на съвременната арабска поезия . В: Език и литература, кн. 3-4,София, 2009, (135-149).
26. Болгарские словесные ассоциации в лингвострановедческой области. Слово страна в языковой картине мира – доклад, изнесен на международна научно-практическа конференция „Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов“. Беларус, Брест, 2009, (93-96).
27. Болгарский возрожденческий дом в языковых практиках иностранных студентов в Университете архитектуры, строительства и геодезии – доклад, изнесен на международна научно-практическа конференция „Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов“ в съавторство със Снежанка Колева. Белорус, Брест, 2009, (45-48).
28. Новобългарският книжовен език в ономасиологичния аспект на една Вазова комедия. В: Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова. Шумен, 2009 г. (337-346).
29. Фрагменти в речевата реализация на укорителността в българския език. Доклад, изнесен на международна научна конференция „Българският език в славянски и в неславянски контекст“ в Сегед, Унгария, май, 2009 (под печат).
30. О связи лингвистической теории с практикой преподавания болгарского языка турецким студентам. В: Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции, часть I, Брест, 2009, (213-219).
31. Современные подходы к формированию содержания понятий болгарского языка у иностранных студентов. В: Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции, часть II, в съавторство със Снежанка Колева и Лиляна Йорданова Брест, 2009, (7-13).
32. Междуезикова асиметрия – проблеми в преподаването на българския език като чужд. В: Преходи и граници. Сборник доклади от ХV годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет, София, 2009 г, (542-551).
33. Езикът на манипулацията и езикът на агресията - дискурсивни практики на билингвите от смесени семейства в България. Доклад, изнесен на Втората научноприложна конференция „Защита на детето при раздяла на родителите”, София, 2009 г.
34. Българинът за своя език. В: България и българите в Европа. Велико Търново, 2010, (40-49).
35. Креативност и понятийни зависимости във философията на Готлоб Фреге. В: Развитие и креативност. СУБ, София, 2010 г., (155-161).
36. Асоциации и колокации на справедливостта. В: Сборник статии в чест на професор Енчо Герганов. София, 2010.
37. Психолингвистични механизми на колебливостта, изразени чрез категорията определеност/неопределеност в българския език. В: Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики. Материалы ХХХІХ международной филологической конференции. Санкт-Петербург, 2010, (44-47).
38. Езикът сред идолите на пазара. В: Световната криза и икономическото развитие. Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция, том 4, Варна, 2010 г., (81-87).
39. Идвам от Ориента. Търся убежище! Доклад, изнесен на Десетата юбилейна конференция на Международното социолингвистическо дружество, на 10. 04. 2010 г., София (под печат).
40. Академик Михаил Виденов на 70 години. В: В: Наука, кн. 3/2010, том XХ, София, 2010, (67-68).
41. Фрагменти в речевата реализация на колебливостта в българския език. В: Наука – образование – изкуство. Годишник на СУБ, Благоевград, том ІV. Благоевград, 2010, (63-70).
42. Приоритети в образователната система на американците. Доклад, изнесен на научна конференция на СУБ „Наука в образованието; образование в науката”, София, 2010 г. (под печат).
43. Западните стереотипи за Изтока – проблеми в личностната идентификация на арабите в България. Доклад, изнесен на научна конференция „Изток-Запад: езици, култури, общества”, София, 2010 г.
44. Сблъсък на интерпретациите в речевите реализации на българския език. В: Език и литература, София, 2010 г. (под печат).

Отзиви и рецензии за периода 2005-2010 год.
1. Още една „кратка” българска граматика за чужденци. В: Български език и литература, кн. 3/2008 г., София, 2008.
2. Езиковедска конференция за проблемите на българския език. В: Наука. кн.3, София, 2008, (37-38).
3. Рецензия на магистърската теза „Аспетки на рекламирането в Близкия изток“, представена за присъждане на образователно-квалификационната степен магистър на Надя Дауд Хамами, СУ „Св. Кл. Охридски“ - 13. 09. 2009 г.
4. Честване на наши учени. Академик Михаил Виденов на 70 години. В: Бюлетин на БАН, по повод Десетата юбилейна конференция на дружеството по социолингвистика, София, 2010 г.