Начало / За Университета / Центрове / Център за качеството и акредитация / Управление /

гл.ас. д-р инж. Тамара Илиева-Цветкова

Геодезически факултет, Геодезия и геоинформатика

Център за качеството и акредитация - Технически сътрудник

гл.ас. д-р инж. Тамара Илиева-Цветкова
Кабинет 411Р
Приемно време

За летен семестър на учебната 2022/23 г.
- вторник от 12 до 13 ч.
- сряда от 11 до 12 ч.

линк за обявени консултации онлайн:
Zoom Meeting: https://us05web.zoom.us/j/83306865465?pwd=YW9HaVFELzNUUjZmQjBuTUt4K0M1UT09
Meeting ID: 833 0686 5465
Passcode: 8W6eY7

Телефон 9635245/
E-mail ilieva_tamara@yahoo.com

Лекционни курсове

Лекционни курсове и упражнения към тях:
- за спец. Геодезия, редовно и задочно обучение, и спец. УУЗИ - Управление на проекти
- за спец. Геодезия, задочно обучение - Математическа обработка на геодезическите измервания
- за спец. Геодезия, специализация ГеоИС - Пространствени бази данни, Мобилни ГИС
- за спец. УУЗИ, редовно обучение - Бази данни и графични системи
Упражнения за спец. Геодезия - Геодезия, CAD системи, Геоинформатика и други
Учебни практики по Геодезия

Образование

висше - магистър, спец. Геодезия, УАСГ, София, 2007 г.
висше - магистър, спец. Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт”, УНСС, София, 2015 г.
доктор, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия”, УАСГ, София, 2019 г.

Езици

английски език, ниво на владеене - отлично
руски език, ниво на владеене - основно

Професионални умения

• Умения за работа със софтуер за обработка и визуализация на текст, таблици, графики, представяне на презентации – MS Office, Open Office и други
• Умения за работа с CAD и GIS системи, специализирани софтуерни приложения за чертане, проектиране, визуализация и анализ на геопространствена информация – AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, ESRI ArcGIS, PostgreSQL с PostGIS, QGIS и други
• Умения за работа със специализиран софтуер за създаване на кадастрална карта и регистри – МКАD и други
• Умения за работа със специализиран софтуер за обработка на геодезически измервания – TPLAN, SOKKIA Spectrum Survey, Leica Geo Office, Topcon Tools и други
• Умения за програмиране и работа със C#, Visual Basic, VBA, SQL, PostgreSQL, PostGIS, GeoServer, HTML, CSS, JavaScript, Leaflet, Open Layers, Mapbox и други;
• Умения за работа в екип и предаване на професионален опит при работа

Научни интереси

Технологии и методологии за извършване на геодезични измервания; Обработка и анализ на резултатите; Координати, системи, преобразувания и трансформации; Управление на инженерни проекти; Пространствени бази данни; Използване и разработване на CAD и GIS системи

Научна дейност

 

Членство

Членство в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
Членство в Камарата на инженерите по геодезия
Правоспособно лице по ЗКИР
Член на European Geosciences Union (EGU)

Участие в научно-изследователски проекти

- Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване: Дейност 3 „Създаване на Регистър на географските наименования” и Дейност 4„Привеждане на наличните геоданни в АГКК, съгласно изискванията на Директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и Закона за достъп до пространствените данни”, 2013-2014 г.
- Информационна платформа за изследване и моделиране на околната среда, УАСГ, 2018-2019 г.
- Проект „Създаване и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, 2018-2023 г.

Участие в проектиране и строителство

• Геодезическо заснемане и създаване на работна геодезическа основа за трасето на газопровод „Южен поток”
• Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата Мирково, Бенковски, Буново и Каменица
• Заснемане за нанасяне в кадастъра на следните пътни участъци: Исперих – Дулово; Попово – Дралфа; Дралфа – Чудомир
• Автомагистрала „Марица” ЛОТ 2, Димиртовград – Харманли от км 36+400 до 70+620 – части „Геодезическа основа” и „Изпълнение на проект за трасиране”
• Създаване на цифрова цветна ортофотокарта на Република България – координиране на точки от наземната опорна геодезическа основа
• Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район „Красна поляна”, гр. София, Столична община
• Създаване на прецизна планова и височинна геодезическа основа и геодезическо заснемане – Проект за разширение на метрото в София – II метродиаметър
• Геодезическо заснемане за рехабилитация на бул. „Владимир Вазов”
• Геодезическо заснемане за попълване в кадастъра на сгради в общ. Панчарево
• Геодезическо заснемане на Летище София за нанасяне в кадастъра на новоизградени елементи от инфраструктурата
• Много други

Участие в международни проекти

 

Научни и академични длъжности

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 

Други длъжности и дейности

 

Публикации

Илиева T., Комуникационни протоколи и формати за пренос на данни, използвани при кинематични ГНСС измервания в реално време, София, Годишник на УАСГ 2013 г.

Павлов П., Илиева T., Точност на площите на землищата от кадастралната карта, при трансформиране от координатна система 1970 г. в „Българска геодезическа система 2005“,София, Годишник на УАСГ 2014 г. и сп. Геомедия

Илиева T., Софтуерни приложения с отворен код за прецизно ГНСС позициониране в реално време – общи принципи и функционалност, София, Годишник на УАСГ 2017 г.

Ilieva T.Development of a web-based system for GNSS data tracking and applying corrections in GIS environment, Proceedings of 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, Book 2.1, ISBN: 978-619-7603-22-4

Илиева T., Разработване на Mapbox ГИС приложение за определяне на местоположение и пешеходна навигация с уеб достъп от компютри и мобилни устройства, София, Годишник на УАСГ 2022 г.

Ilieva T., Analysis and GIS-Based modeling of free and open data for tracking the dynamics of the urban environment: Case study for Sofia, Bulgaria, Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022, Book 2.1, ISBN: 978-619-7603-40-8

Друга информация

 

Хоби