Начало / За Университета / Центрове / Център за качеството и акредитация / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Тамара Илиева-Цветкова

Геодезически факултет, Геодезия и геоинформатика

Център за качеството и акредитация - Технически сътрудник

гл.ас. д-р инж. Тамара Илиева-Цветкова
Кабинет 411Р
Приемно време

За заверка на летен семестър на учебната 2023-24 година:
- четвъртък (13.06) - от 10 до 12:00 часа;
- четвъртък (20.06) - от 9:30 до 11:30 часа.

Допълнително приемно време ще бъде обявено за отделни дни и в периода 08-12.07.24 г.

ilieva_tamara@yahoo.com

линк за обявени консултации онлайн:
Zoom Meeting: https://us05web.zoom.us/j/83306865465?pwd=YW9HaVFELzNUUjZmQjBuTUt4K0M1UT09
Meeting ID: 833 0686 5465
Passcode: 8W6eY7

Телефон 9635245/
E-mail ilieva_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

Лекционни курсове и упражнения към тях:
- за спец. Геодезия, редовно и задочно обучение, и спец. УУЗИ - Управление на проекти
- за спец. Геодезия, специализация ГеоИС - Пространствени бази данни, Мобилни ГИС
- за спец. УУЗИ, редовно обучение - Геоматика II част
Упражнения за спец. Геодезия - Геодезия,  МОГИ, Геоинформатика и други
Учебни практики по Геодезия

Образование

висше - магистър, спец. Геодезия, УАСГ, София, 2007 г.
висше - магистър, спец. Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт”, УНСС, София, 2015 г.
доктор, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия”, УАСГ, София, 2019 г.

Езици

английски език, ниво на владеене - отлично
руски език, ниво на владеене - основно

Професионални умения

• Умения за работа със софтуер за обработка и визуализация на текст, таблици, графики, представяне на презентации – MS Office, Open Office и други
• Умения за работа с CAD и GIS системи, специализирани софтуерни приложения за чертане, проектиране, визуализация и анализ на геопространствена информация – AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, ESRI ArcGIS, PostgreSQL с PostGIS, QGIS и други
• Умения за работа със специализиран софтуер за създаване на кадастрална карта и регистри – МКАD и други
• Умения за работа със специализиран софтуер за обработка на геодезически измервания – TPLAN, SOKKIA Spectrum Survey, Leica Geo Office, Topcon Tools и други
• Умения за програмиране и работа със C#, Visual Basic, VBA, SQL, PostgreSQL, PostGIS, GeoServer, HTML, CSS, JavaScript, Leaflet, Open Layers, Mapbox и други;
• Умения за работа в екип и предаване на професионален опит при работа

Научни интереси

Технологии и методологии за извършване на геодезични измервания; Обработка и анализ на резултатите; Координати, системи, преобразувания и трансформации; Управление на инженерни проекти; Пространствени бази данни; Използване и разработване на CAD и GIS системи

Научна дейност

 

Членство

Членство в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
Членство в Камарата на инженерите по геодезия
Правоспособно лице по ЗКИР
Член на European Geosciences Union (EGU)

Участие в научно-изследователски проекти

- Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване: Дейност 3 „Създаване на Регистър на географските наименования” и Дейност 4„Привеждане на наличните геоданни в АГКК, съгласно изискванията на Директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и Закона за достъп до пространствените данни”, 2013-2014 г.
- Информационна платформа за изследване и моделиране на околната среда, УАСГ, 2018-2019 г.
- Проект „Създаване и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, 2018-2023 г.

Участие в проектиране и строителство

• Геодезическо заснемане и създаване на работна геодезическа основа за трасето на газопровод „Южен поток”
• Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата Мирково, Бенковски, Буново и Каменица
• Заснемане за нанасяне в кадастъра на следните пътни участъци: Исперих – Дулово; Попово – Дралфа; Дралфа – Чудомир
• Автомагистрала „Марица” ЛОТ 2, Димиртовград – Харманли от км 36+400 до 70+620 – части „Геодезическа основа” и „Изпълнение на проект за трасиране”
• Създаване на цифрова цветна ортофотокарта на Република България – координиране на точки от наземната опорна геодезическа основа
• Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район „Красна поляна”, гр. София, Столична община
• Създаване на прецизна планова и височинна геодезическа основа и геодезическо заснемане – Проект за разширение на метрото в София – II метродиаметър
• Геодезическо заснемане за рехабилитация на бул. „Владимир Вазов”
• Геодезическо заснемане за попълване в кадастъра на сгради в общ. Панчарево
• Геодезическо заснемане на Летище София за нанасяне в кадастъра на новоизградени елементи от инфраструктурата
• Много други

Участие в международни проекти

 

Научни и академични длъжности

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 

Други длъжности и дейности

 

Публикации

Илиева T., Комуникационни протоколи и формати за пренос на данни, използвани при кинематични ГНСС измервания в реално време, София, Годишник на УАСГ 2013 г.

Павлов П., Илиева T., Точност на площите на землищата от кадастралната карта, при трансформиране от координатна система 1970 г. в „Българска геодезическа система 2005“,София, Годишник на УАСГ 2014 г. и сп. Геомедия

Илиева T., Софтуерни приложения с отворен код за прецизно ГНСС позициониране в реално време – общи принципи и функционалност, София, Годишник на УАСГ 2017 г.

Ilieva T.Development of a web-based system for GNSS data tracking and applying corrections in GIS environment, Proceedings of 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, Book 2.1, ISBN: 978-619-7603-22-4

Илиева T., Разработване на Mapbox ГИС приложение за определяне на местоположение и пешеходна навигация с уеб достъп от компютри и мобилни устройства, София, Годишник на УАСГ 2022 г.

Ilieva T., Analysis and GIS-Based modeling of free and open data for tracking the dynamics of the urban environment: Case study for Sofia, Bulgaria, Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022, Book 2.1, ISBN: 978-619-7603-40-8

Николова Б., Т. Илиева, Разработване на уеб базирана ГИС за достъп и справки с данни за продажби и отдаване под наем на недвижими имоти, Годишник на УАСГ, 2023 г.

Илиева Т., Б. Николова, Приложение на ГИС за проследяване на климатичните промени за територията на България, Годишник на УАСГ, 2023 г.

Ilieva T., Development of indoor positioning system, based on Leaflet map, geolocation and Wi-Fi position estimation with accuracy assessment, Proceedings of 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2023, Book 2.1, ISBN: 978-619-7603-57-6

 

Друга информация

Хоби