Home / About the University / Centres / Национален център по сеизмично инженерство / News /

Национален център по сеизмично инженерство - откриване

15.05.2019

21 Май 2019г.

П О К А Н А
за участие в откриването на Национален център по сеизмично инженерство (НЦСИ)
при Университет по архитектура, строителство и геодезия, София

 

Уважаеми КОЛЕГИ,


В съответствие с препоръка на Министъра на образованието и науката (писмо 0412-42/27.04.2018 г.) и със сериозната финансова подкрепа на МОН в структурата на УАСГ бе създаден Национален център по сеизмично инженерство (НЦСИ).


Основната мисия на НЦСИ е да се развие като национално значим институт, призван да осъществява комплекс от научноизследователски, творческо-проектантски, експертни и образователни дейности за прогресивно намаляване на сеизмичния риск у нас. Целта е решително разширяване, обогатяване и модернизиране на националния ресурс от теоретични познания и практически опит в областта на сеизмичното инженерство и ефективното им прилагане във всички сфери на българския строителен сектор - строителство на сгради, комуникационна и инженерна инфраструктура, поддръжка на обекти с хидротехнически и енергийни функции, опазване и социализация на културно наследство и пр.


През изминалата година бяха проведени поредица от дейности, свързани с утвърждаването на Центъра като съвременна, професионално компетентна и социално значима структура:


- Сформира се високоерудиран, опитен и подготвен преподавателски и изследователски екип за работа в Центъра;
- Стартирано бе поетапното изграждане на материалната база;
- Постепенно се окомплектова мобилна лаборатория с експериментално оборудване;
- Популяризира се професионалния ресурс на центъра сред значими заинтересовани институции: МРРБ, София Тех Парк, Столична община, КСБ, НСОРБ и пр.;
- Търсят се финансови възможности за изграждане на най-съвремнно оборудвана лабораторна база;
- Изпълняват се с успех възложени научноизследователски, експертни и образователни задачи.

 

Уважаеми КОЛЕГИ,
В навечерието на един от най-българските празници - 24 май сме планирали
О Ф И Ц И А Л Н О О Т К Р И В А Н Е Н А Н Ц С И.
Тържеството ще се проведе в централното фоайе на УАСГ на 21 май 2019 год., вторник от 16.15 часа.
От името на Екипа, работещ по създаването на НЦСИ, приемете покана да присъствате на това значимо за нас и за целия български строителен сектор събитие. Предлагаме Ви и възможност да се включите в някои от съпътстващите мероприятия, описани в прикачената програма на събитията по откриването на НЦСИ.

София, 15.05.2019 г.

С уважение:
Екип на Национален Център по Сеизмично инженерство