Home / About the University / Centres / Национален център по сеизмично инженерство / News /

"Уроци от земетресенията в Турция от февруари 2023 г." - Публичен информационен отчет 6 юли четвъртък 16.15 ч. зала 226 УАСГ

03.07.2023

Photo Gallery


Уважаеми колеги,
Възникналото сеизмично събитие от 06 февруари 2023 г. е най-разрушителното и свързано с най-голям брой човешки жертви в страните от Балканския регион в най-новата му история. След подобни земетресения, различни държавни и общински администрации, научни и образователни структури, браншови организации и др. в страните претърпели бедствието, но и в съседни страни, реагират в рамките на своите компетенции. Без съмнение и настоящото ще остави своя отпечатък и ще катализира работата на изброените институции в посока намаляване на риска от бедствия и в частност земетресения.
Земетресенията от 06 февруари 2023 г. са в дневния ред на различни научни центрове от целия свят, в рамките на работата им по своите научно-изследователски, образователни, експертни и други приоритети. Не малка част от тях организират посещение на засегнатите райони, тъй като получената на място информация след подобно бедствие, ще бъде изключително полезна в бъдещите им научни изследвания.
Националният център по сеизмично инженерство при УАСГ, като „национално значим институт, който работи за прогресивно намаляване на сеизмичния риск чрез увеличаване на националното знание и опит в областта на сеизмичното инженерство“, отговори адекватно на своята роля в контекста на драматичните събития в Турция и сформира Национален експертен екип от специалисти по сеизмично инженерство, провел работно посещение на територии, засегнати от земетресенията в Турция от 06 февруари 2023 г. в периода 22-26 май 2023 г.

Съгласно утвърдената практика след подобни посещения, участниците в експертния екип провеждат Публичен информационен отчет, на който запознават експерти от заинтересовани институции с резултатите от посещението.

В тази връзка приемете нашата покана за участие в Публичен информационен отчет на тема „Уроци от земетресенията в Турция от февруари 2023 г.“ който ще се проведе на 6 юли, четвъртък от 16.15 ч. в зала 226 - УАСГ.

Половин час преди посочения час, в рамките на деня на отворени врати на УАСГ – Национален център по сеизмично инженерство, в централното фоайе на УАСГ може да се запознаете с материали по проведеното работно посещение и с разработения Идеен инвестиционен проект на Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство. Последният бе основна част от работата на екип специалисти от УАСГ – Национален център по сеизмично инженерство в рамките на дейността им по проект „Национален център по сеизмично инженерство – модул 3 от консорциум „Национален геоинформационен център“ от Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 -2027.
В контекста на уроците от последните силни земетресения и високото ниво на сеизмична опасност на Балканите, за сеизмичната осигуреност на строежите намаляването на сеизмичния риск е стратегическо направление от национално значение, което изисква прилагането на регулярен системен научно-приложен подход. Развитието и прилагането на такъв подход в световен мащаб се основава на модерни високо технологични експериментални научни изследвания в научни-изследователски комплекси. НЦСИ-УАСГ има техническа готовност и кадрови капацитет за създаването на български експериментален научно-изследователски лабораторен комплекс по сеизмично инженерство, който да стане инкубатор на кадри, знание, технологии и нормативна база. Такъв научно-изследователски комплекс ще бъде и естествен център за контрол на сеизмичната осигуреност и провеждане на сеизмични квалификации на конструкциите и оборудването на обектите от критичната инфраструктура на страната.Source: Национален център по сеизмично инженерство