Начало / За Университета / Центрове / Център "Приложна лингвистика" / Новини /

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИТЕ

11.02.2021

 Кандидат-докторантският изпит по английски език ще се проведе на 17 февруари от 10:00 часа в зала 220 (Нова сграда).

Моля да се явите пред зала 220 в 9:45.


УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ


Формат на изпита

Изпитът по чужд език е под формата на писмен тест с продължителност на провеждане 120 минути. Изпитът се състои от следните компоненти с различна тежест при финалната оценка:
1. Граматика – 40%
Цели да провери владеенето на граматичните структури на езика на ниво В1 от Общата европейска референтна рамка за езиците.
2. Специализирана лексика – 20%
Тестът включва проверка на владеенето на базови термини, изучавани по време на курса на обучение по чужд език за придобиване на магистърска степен в УАСГ.
3. Четене с разбиране – 20%
Включва четене и отговор на въпроси към специализирани текстове от областта на архитектурата, строителството и геодезията.
4. Писане – 20%
Съдържа свободни отговори на въпроси, с които кандидатът да представи себе си и плановете си за предстоящата му научна кариера.

Препоръчителна литература

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
1. English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press
2. English in Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2011
3. Английско-български и българско-английски речник. Строителство и архитектура. Любомир Иванов, Мария Филипова, Техника, 2009 г.

НЕМСКИ ЕЗИК
1. Grundstufen - Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Monika Reimann, Hueber 2004
2. Deutsch für die Studierenden an der TH für Bauwesen, Техника
3. Deutsch - TH für Bauwesen und Architektur, Наука и изкуство
4. Deutsch - bulgarisches polytechnisches Wörterbuch, Техника, 1994

ФРЕНСКИ ЕЗИК
1. S.O.S. FRANCAIS, учебник за студентите по архитектура, строителство и геодезия, УАСГ, 2009.
2. Николай Михов, Френска граматика, "Наука и изкуство", София, 2012.
3. Френско-български речник по строителство и архитектура, ДИ "Техника", София, 1980.

Освен посочените препоръчителни източници, кандидатите могат да ползват всякакви други специализирани издания, практически граматики, тематични речници и глосари.


Център по приложна лингвистика
 Източник: ЦПЛ