Начало / За Университета / Центрове / Център за научни изследвания и проектиране / Новини /

Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2023 година

21.11.2022, ЦНИП

На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на висшите училища научноизследователска или художественотворческа дейност на МОН, обявявам намерение за разкриване на ежегоден конкурс за финансиране на научни разработки 2023 г.

НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ – ОБЩО ОСНОВАНИЕ ЗА 2023г.

За по-голяма обективност при преценката за научната стойност на проектните предложения на Общо основание, същите трябва да бъдат презентирани по предварително обявен регламент пред членовете на Комисията по наука и представители от деканатите на всички факултети.

Презентациите да се депозират до 12.12.2022г. Представянето на презентациите ще бъде онлайн в пплатформата тиймс на 14.12.2022г. по факултети. На участниците ще бъде изпратен линк за присъединяване.

Регламентът предвижда презентация с времетраене 15 минути, включваща задължително цел, задачи, обхват на изследването, очакван научен резултат, приблизителна финансова рамка, научен състав и приоритетно направление.

Предварителни заявки за участие в презентациите може за заявите от до 12.12.2022 в канцеларията на ЦНИП или на имейл адрес: milva_dfs@uacg.bg. След презентирането на проектните предложения се обявява списък на страницата на ЦНИП в сайта на УАСГ на допуснатите до второто обявяване за участие в „Конкурс за финансиране на научни разработки - 2023”.