Home / About the University / Centres / Center of Applied Linguistics / News /

Изисквания за изпита по чужд език за кандидат-докторанти

22.06.2020

 ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ
1. Изпитът по специализиран чужд език се провежда съгласно Чл. 8. (1) от „Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти“, приета с Постановление No 222 на Министерския съвет от 26 октомври 2000 г., обн., ДВ, бр. 90 от 3 ноември 2000 г., съгласно която е задължителен елемент от процедурата за прием на докторанти.

2. Кандидат-докторантът подготвя за превод 100 страници специализиран текст, свързан с темата на бъдещата му докторантура, и предварително представя текста за одобрение в Центъра по приложна лингвистика или го изпраща по имейл на desislavka@yahoo.com.
3. По време на изпита, който се провежда на съответния чужд език, кандидат-докторантът:
- се представя и говори за бъдещите си академични и професионални планове;
- УСТНО превежда посочени пасажи от текста;
- обсъжда основни идеи и терминология от текста.

4. Изпитът се провежда в Центъра по приложна лингвистика в УАСГ, стара сграда, ет. 5, кабинет 502.Source: ЦПЛ