Home / About the University / Centres / Center for Research and Design / News /

НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2020"

09.06.2021
Семинарът "Научни изследвания 2020" ще се проведе онлайн на 14 и 15 юни 2021 г. за Архитектурен факултет на 14.06.2021 г. от 15 часа на посочения линк https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQfJ1cujUKRNxkvRtRqG1hYgKAsvgDkcctZ66ss76oes1%40thread.tacv2/1623145668194?context=%7b%22Tid%22%3a%2210b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12%22%2c%22Oid%22%3a%221344869b-0e99-44aa-8f1b-12433e1952f8%22%7d за Строителен, Геодезически, Хидротехнически и Факултет по транспортно строителство на 15.06.2021 г. съгласно програмата за Втора сесия. Присъединяването на участниците в тиймс ще се направи от модераторите на отделните сесии съгласно приложената програма.


Source: ЦНИП