Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Деканат /

доц. д-р мат. Станислава Стоилова

Факултет по транспортно строителство - Зам.-декан по научна и международна дейност

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика

доц. д-р мат. Станислава Стоилова
Кабинет 230А (Ректорат); 11 (Корпус Б)
Приемно време

за летен семестър на 2023/2024 учебна година -

ПОНЕДЕЛНИК - 10:00 - 12:00 Ч.

ВТОРНИК - 10:00 - 12:00 Ч.

ПЕТЪК - 10:00 - 12:00 Ч.

 

Телефон 0898 22 44 54
E-mail stoilova_fte@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2011

Лекционни курсове

Теория на транспортните потоци

Математически анализ І част

Математически анализ ІІ част

 Линейна алгебра и аналитична геометрия

Приложна математика

Вероятности и статистика

Математически модели на инженерни задачи

Образование

Средно образование: „Св. Св. Кирил и Методий”, Радомир - 1992;
Висше образование: Югозападен Университет ”Неофит Рилски”, Благоевград – 1997.
Дипломна работа: „Върху диафонията на един клас равномерно разпределени редици, конструирани в обобщена бройна система” – 09.07.1997;
Дисертация „Ортонормирани функционални системи и равномерно разпределение на редици” – 21.12.2003, диплома № 28737, http://phd-center.bvu-bg.eu/index.php?Cmd=searchzasht
 

Езици

ползва руски, английски

Научни интереси

- Равномерно разпределение на редици;
- Редици с малък дискрепанс и техни приложения;
- Количествени мерки за резпределение на мрежи;
- Генериране на случайни и псевдо-случайни числа;
- Монте Карло и квази-Монте Карло методи.
 

Членство

 

 

Участие в научно-изследователски проекти

„Efficient Monte Carlo Methods in Photo realistic Image Synthesis” – ISC-JRP/7, 2007-2009, between Department of Control Engineering and Information Technology, University of Technology and Economics, Budapest, Hungary and Department of Parallel Algorithms, Institute for Parallel Processing, Bulgarian Academy of Sciences, under supervising of Prof. DSc. Laszlo Sirmay-Kalos and Prof. Dr. Anton A. Penzov.
“Quasi-Monte Carlo integration and pseudo-random generators” – No Bg-Sk-207, No SK-BG-0019-08, between Department of Mathematics, Faculty of natural sciences and mathematics, South West University, Blagoevgrad, Bulgaria and Mathematical Institute Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia under supervising Prof. DSc. Oto Strauch and Prof. Dr. Vassil Grozdanov.
 

Научни и академични длъжности

н.с. ІІ ст. ИМИ-БАН - 2004-2011

асистент - УАСГ - 02.2011 - 11. 2011

главен асистент - УАСГ - 11.2011 - 10.2013

доцент - УАСГ - 10.2013 - до момента

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

равномерно разпределение по мод 1 на редици и мрежи

b-ична диафония

Други длъжности и дейности

Ръководител на отборите по математика на УАСГ за участие в математически състезания

Организатор на математически състезания

 

Публикации

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/28583

 

Друга информация

e-mail: vice-dean.sci@fte-uacg.bg

Конспекти


Учебни материали


Други