Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри

Катедри

Градоустройство

Катедрата обучава студентите от специалност "Архитектура" по дисциплините: Градоустройство, Паркова и ландшафтна архитектура, Регионално планиране, Управление в градоустройството и архитектурата, Ландшафтно планиране, Географски информационни системи, Урбанизъм и др.

В бакалавърската програма на специалност "Урбанизъм", катедрата обучава студентите по дисциплините: История на урбанизма, Въведение в урбанизма, Умения за учене и комуникация, Анализ на градската среда, Теория на урбанизма, Градско планиране, Околна среда и устойчиво развитие, Градска композиция, Съвременна Европа, Транспортни системи, Географски информационни системи, Урбанистична политика, Статистически методи, Планиране на извънградски територии, Регионално планиране, Урбанизъм и законодателство, Техническа инфраструктура, Теория на управлението, Социална политика, Системи за пространствено планиране в Европа, Градско обновяване, Научни методи, Управление на проекти и др.

В магистърската програма на специалност "Урбанизъм", катедрата обучава студентите по дисциплините: Теория на урбанизма - II, Статистически методи - II, Общ устройствен план (ОУП) на град, Интегрирано планиране и др.

Катедрата обучава студентите в по-голямата част от дисциплините от специалност "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране".

Катедрата води и дипломно проектиране, специализанти, както и докторанти по научна специалност "Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство".

Технология на архитектурата

Катедрата обучава студентите по дисциплините: Сградостроителство, Сградни инсталации и съоръжения, Архитектурни конструкции, Технически инсталации и системи, Информатика в архитектурата, Специализирони компютърни технологии и по пакета дисциплини по профил "Архитектурни конструкции и детайли".

Води и дипломно проектиране.

Жилищни сгради

Катедрата обучава студентите по дисциплината Жилищни сгради и по пакета от дисциплини по профил "Жилищни сгради и комплекси".

Води и дипломно проектиране.

Обществени сгради

Катедрата обучава студентите от специалност Архитектура по дисциплината Обществени сгради в рамките на общ лекционен курс и и два курсови проекта. Катедрата обучава специализиращите към нея преддипломанти и дипломанти в рамките на специализиран лекционен курс, два преддипломни, работен и дипломен проект.

Индустриални сгради

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

  • Индустриални сгради
  • Аграрни сгради
  • Информатика в архитектурата
  • Специализирани компютърни технологии
  • Архитектура на инженерните съоръжения
  • Енергоефективна архитектура
  • и по пакета от дисциплини по профил "Индустриални сгради и комплекси".

www.youtube.com/watch

Води и дипломно проектиране.

Интериор и дизайн за архитектурата

Катедрата обучава студентите по дисциплините: Интериор, Дизайн за архитектурата и по пакета от дисциплини по профил "Интериор и дизайн за архитектурата".

История и теория на архитектурата

Катедрата е специализирана в областта на теорията на архитектурата и културно-историческото наследство.

 

Обучава студентите по дисциплините: История на античната и средновековната архитектура, История на архитектурата ХV-ХVIII в., История на българската архитектура, История на архитектурата ХІХ-ХХ в., Опазване на архитектурното наследство, Изобразителни средства в архитектурното проектиране, Основи на архитектурното проектиране, Теория на архитектурата, Съвременни архитектурни явления и по пакета от дисциплини по профил "Опазване на архитектурното наследство". Води и дипломно проектиране.


Рисуване и моделиране

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

  • История на изкуството
  • Рисуване
  • Моделиране