Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри

Катедри

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Архитектура
Магистър (MA)

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Computational Architectural Design and Advanced Product Creation
Магистър (MA)

Опазване на културното наследство
Магистър (MA) за бакалаври

Градоустройство

Катедрата обучава студентите от специалност "Архитектура" по дисциплините: Градоустройство, Паркова и ландшафтна архитектура, Регионално планиране, Управление в градоустройството и архитектурата, Ландшафтно планиране, Географски информационни системи, Урбанизъм и др.

В бакалавърската програма на специалност "Урбанизъм", катедрата обучава студентите по дисциплините: История на урбанизма, Въведение в урбанизма, Умения за учене и комуникация, Анализ на градската среда, Теория на урбанизма, Градско планиране, Околна среда и устойчиво развитие, Градска композиция, Съвременна Европа, Транспортни системи, Географски информационни системи, Урбанистична политика, Статистически методи, Планиране на извънградски територии, Регионално планиране, Урбанизъм и законодателство, Техническа инфраструктура, Теория на управлението, Социална политика, Системи за пространствено планиране в Европа, Градско обновяване, Научни методи, Управление на проекти и др.

В магистърската програма на специалност "Урбанизъм", катедрата обучава студентите по дисциплините: Теория на урбанизма - II, Статистически методи - II, Общ устройствен план (ОУП) на град, Интегрирано планиране и др.

Катедрата обучава студентите в по-голямата част от дисциплините от специалност "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране".

Катедрата води и дипломно проектиране, специализанти, както и докторанти по научна специалност "Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство".

Технология на архитектурата

Катедрата обучава студентите по дисциплините: Сградостроителство, Сградни инсталации и съоръжения, Архитектурни конструкции, Технически инсталации и системи, Информатика в архитектурата, Специализирони компютърни технологии и по пакета дисциплини по профил "Архитектурни конструкции и детайли".

Води и дипломно проектиране.

Жилищни сгради

Катедрата обучава студентите по дисциплината Жилищни сгради и по пакета от дисциплини по профил "Жилищни сгради и комплекси".

Води и дипломно проектиране.

Обществени сгради

Катедрата обучава студентите от специалност Архитектура по дисциплината Обществени сгради в рамките на общ лекционен курс и и два курсови проекта. Катедрата обучава специализиращите към нея преддипломанти и дипломанти в рамките на специализиран лекционен курс, два преддипломни, работен и дипломен проект.

Промишлени и аграрни сгради

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

  • Промишлени сгради
  • Аграрни сгради
  • Информатика в архитектурата
  • Специализирани компютърни технологии
  • Архитектура на инженерните съоръжения
  • Енергоефективна архитектура
  • и по пакета от дисциплини по профил "Промишлени (аграрни) сгради и комплекси".

www.youtube.com/watch

Води и дипломно проектиране.

Интериор и дизайн за архитектурата

Катедрата обучава студентите по дисциплините: Интериор, Дизайн за архитектурата и по пакета от дисциплини по профил "Интериор и дизайн за архитектурата".

История и теория на архитектурата

Катедрата е специализирана в областта на теорията на архитектурата и културно-историческото наследство.

 

Обучава студентите по дисциплините: История на античната и средновековната архитектура, История на архитектурата ХV-ХVIII в., История на българската архитектура, История на архитектурата ХІХ-ХХ в., Опазване на архитектурното наследство, Изобразителни средства в архитектурното проектиране, Основи на архитектурното проектиране, Теория на архитектурата, Съвременни архитектурни явления и по пакета от дисциплини по профил "Опазване на архитектурното наследство". Води и дипломно проектиране.


Рисуване и моделиране

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

  • История на изкуството
  • Рисуване
  • Моделиране